РЕШЕНИЕ
№ 283
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.10.2020 г., Протокол № 14


Относно: ОС_672/08.10.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 5 800,00 лв. без ДДС при разпореждане с имот, общинска собственост - земя с площ 500 кв. м., представляваща УПИ I-705, в кв. 24 по плана на с. Овощник, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет, че в Общинска администрация e постъпило Заявление с вх. №94-П-314-3/01.06.2020 г. за закупуване на земя, частна общинска собственост от собственика на законно построена върху нея сграда. Сградата е построена при условията на отстъпено право на строеж. Заявлението е подадено от Павел Димитров и Александър Адамов, собственици на жилищната  сграда, съгласно Нотариален акт №161, т. IХ, н. дело №2741/1991 г., построена в Урегулиран поземлен имот I-705, кв. 24 с площ 500 кв. м по действащ Подробен устройствен план на с. Овощник, общ. Казанлък, одобрен със Заповед №366/20.12.1990 г., при граници: север -  улица; изток - УПИ II-706; юг - УПИ IV-637 и запад – улица.

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №3862/13.08.2020 г., вписан в Служба по вписванията-Казанлък  с дв. вх. №3953, вх. №3593/19.08.2020 г., акт №141, т. 14, н. д. 2935.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2020 г., приета с Решение №10/19.12.2019 г. на Общински съвет Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани за придобиване на земя от собствениците на законно построени сгради върху нея.

Преписката се изготвя на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда и чл. 44, ал. 3 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък.

Данъчната оценка на земята е 2 365,00 лв., съгласно Удостоверение №7404053337 от 23.07.2020 г. на Дирекция „Местни приходи”. Изготвената пазарна оценка от  оценител по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС  е 5 800,00 лв., без ДДС.  

Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС, за да бъде извършена  разпоредителната сделка е необходимо Общински съвет-Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 9 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 44 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък,

  

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2020 г., приета с Решение №10/19.12.2019 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия (фирма)

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

№3862 от 13.08.2020 г.

Павел Димитров и Александър Адамов

 

5 800,00

Отстъпено право на строеж

УПИ I-705,

кв. 24 на

с. Овощник

 

2. Определя пазарна цена в размер на 5 800,00 (пет хиляди и осемстотин) лева, без ДДС, за продажба на земя с площ 500 (петстотин) кв. м., представляваща Урегулиран поземлен имот I-705 (първи за седемстотин и пет), кв. 24 (двадесет и четвърти) с площ 500 (петстотин) кв. м по действащия Подробен устройствен план на с. Овощник, община Казанлък, одобрен със Заповед №366/20.12.1990 г., при граници: север -  улица; изток - УПИ II-706; юг - УПИ IV-637 и запад – улица.

 

3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи договор за продажба на имота по т. 1 със заявителите, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за тяхна сметка.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Павел Димитров и Александър Адамов - гр. Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 30 общински съветници, от които „За” 25.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 04/11/2020 г.