РЕШЕНИЕ
№ 285
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.10.2020 г., Протокол № 14

Относно: ОС_680/15.10.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно сключване на Спогодба за разваляне на договор за продажба на общински недвижим имот с идентификатор 35167.501.540, с площ от 414 кв.м., находящ се в гр. Казанлък. С писмо вх. № ОС-712/28.10.2020 г., вносителят прилага допълнителни документи, съгласно становищата на юриста на ОбС и ПК за противодействие на корупцията.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „С Решение №154/15.04.2020 г. на Общински съвет – Казанлък е открита процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък за продажба на Поземлен имот с идентификатор 35167.501.540 (три пет едно шест седем точка пет нула едно точка пет четири нула), с обща площ 414 (четиристотин и четиринадесет) кв. м., по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък, общ. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване при съседи: 35167.501.541, 35167.501.531, 35167.501.476, 35167.501.539, съгласно подробен устройствен план, одобрен със Заповед №841/23.04.2014 г. на Кмета на Община Казанлък, представлява Урегулиран поземлен имот (УПИ) VI-41 (шести за четиридесет и първи) в кв. 284 (двеста осемдесет и четири).

Процедурата е приключила със Заповед №942/25.06.2020 г. на Кмета на Община Казанлък, с която за спечелил търга е обявен Генчо Боюклиев и в следствие на която е сключен Договор №Д08-42/13.07.2020 г. за покупко – продажба на описания общински имот, вписан в Службата по вписвания с вх. рег. №3159/13.07.2020 г., акт. №176, том 11, н. д. 2330.

Заплатената покупна цена е в размер на 23 341,28 (двадесет и три хиляди триста четиридесет и един и 0,28) лв., включваща: 19 051 лв. – продажната цена на земята; 3 890,21 лв. - представляваща ДДС; 381,02 лв. - представляваща дължимия данък по ЗМДТ, в размер на 2% сумите са внесени по сметка на Община Казанлък и 19,05 лв. - представляваща такса вписване, внесена по сметка на Служба по вписванията.

В следствие на постъпила Жалба с вх. №94-00-42/23.07.2020 г. в Община Казанлък от живущите в бл. 82 на бул. „23- ти Пехотен шипченски полк“ е направено проучване в Дирекция „Устройство на територията и транспорт“ и запитване до „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - район Казанлък за нанесените канализационни комуникации в кв. 284 касаещи продаденият поземлен имот. От предоставените ситуации от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - район Казанлък с нанесени канализационни комуникации е видно, че същите преминават през средата на продаденият поземлен имот с идентификатор 35167.501.540.

На 05.10.2020 г. с вх. №94-Г-379-2/05.10.2020 г. в Община Казанлък е постъпила молба от Генчо Боюклиев за връщане на поземленият имот придобит с Договор №Д08-42/13.07.2020 г. за покупко – продажба, вписан в Службата по вписвания с вх. рег. №3159/13.07.2020 г., акт. №176, том 11, н. д. 2330 по взаимно съгласие и възстановяване на направените разходи за покупка: 19 051 лв. – продажната цена на земята; ДДС - 3 890,21 лв.; данък ЗМДТ - 381,02 лв., такса вписване - 19,05 лв. в общ размер на 23 341,28 лв.

От изложеното е видно, че описания имот е с тежест, която го обременява повече от допустимото.

Съгласно чл. 87, ал. 3 от ЗЗД, развалянето на договори, с които се прехвърлят вещни права се извършва по съдебен ред. Тази хипотеза, обаче е приложима в случай, че между страните по договора има спор. При липса на спор между страните по договора същите могат да се откажат от него, като обективират отказа в последващ договор, когато предмет на договора е недвижим имот, същият трябва да бъде във формата в която е сключен договора, който подлежи на вписване.

В настоящият случай, ако договорът не бъде развален по взаимно съгласие на страните, изходът от едно бъдещо дело би бил разваляне на договора и понасяне на разноските от Община Казанлък.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и чл. 365 от Закон за задълженията и договорите,

  

Р Е Ш И:

 

I. Дава съгласие за доброволно разваляне на Договор №Д08-42/13.07.2020 г. за покупко – продажба, вписан в Службата по вписвания с вх. рег. №3159/13.07.2020 г., акт. №176, том 11, н. д. 2330 на Поземлен имот с идентификатор 35167.501.540 (три пет едно шест седем точка пет нула едно точка пет четири нула), с обща площ 414 (четиристотин и четиринадесет) кв. м. по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък, общ. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване при съседи: 35167.501.541, 35167.501.531, 35167.501.476, 35167.501.539, съгласно Подробен устройствен план, одобрен със Заповед №841/23.04.2014 г. на Кмета на Община Казанлък, представлява Урегулиран поземлен имот (УПИ) VI-41 (шести за четиридесет и първи) в кв. 284 (двеста осемдесет и четири).

II. Одобрява текст на Спогодба между Община Казанлък и Генчо Боюклиев.

III. Оправомощава на Кмета на община Казанлък, да подпише Спогодба за разваляне на Договор №Д08-42/13.07.2020г. за продажба на общински недвижим имот, вписан в Службата по вписвания с вх. рег. №3159/13.07.2020 г., акт. №176, том 11, н. д. 2330.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Генчо Боюклиев.

 

Участвали в поименно гласуване 27 общински съветници, от които „За” 26.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 04/11/2020 г.