РЕШЕНИЕ
№ 286
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.10.2020 г., Протокол № 14


Относно: ОС_692/19.10.2020 г. - Доклад от Драгомир Петков - За кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №1721/16.10.2020 г. на кмета на общината с проект за решение относно отдаване под наем на общински имот, включен в Годишната програма за 2020 г. - част от покривно пространство, за разполагане на електронно-съобщителни съоръжения на сградата на кметство в село Ясеново, за срок от 10 години с начален месечен наем в размер на 324 лв. без ДДС.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет, че в общинска администрация е постъпило Писмо с вх. № 68-6993-1/16.10.2020 г. от „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД с искане за сключване на договор за наем на част от покривно пространство на сградата на  кметството в с. Ясеново за разполагане на електронно – съобщителни съоръжения. Необходимо е стартиране на процедура, тъй като договора сключен с „ЦЕТИН БЪГАРИЯ“ ЕАД изтича през месец ноември 2020 г. По силата на Договор за наем от 06.11.2015 г. са изградили върху част от покривното пространство на сградата на кметството в с. Ясеново базова станция с номер 6316, при текущ месечен наем в размер на 324 лв. без ДДС и крайния срок на действие на договора е 06.11.2020 г. С цел запазване на инсталираното оборудване и осигуряване на качествено покритие на мрежата на „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД на територията на община Казанлък, на основание чл. 30, ал. 5 и чл. 19, ал. 1 от новия Закон за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура, изразяват желание за наемане на използваната площ за електронно – съобщителното съоръжение за нов максимално допустим законов срок от 10 години.

В Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Приложение № 8, Позиция № 84 е включен общински обект, част от покривно пространство на сградата на кметството в с. Ясеново за разполагане на електронно – съобщителни съоръжения, с обща площ от  27,00 кв.м. По смисъла на ЗОС, имотът представлява част от имот публична общинска собственост, за който е съставен АОС № 408/27.12.2016 г. Месечната наемна цена е в размер на 324,00 (триста двадесет и четири) лв. без ДДС, достигната от предходен търг и сключен договор за наем.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, чл. 14, ал.2 и ал. 7 от ЗОС, във връзка с чл. 30, ал. 5 и чл. 19, ал. 1 от Закон за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура,

  

Р Е Ш И:

 

І. Да се сключи договор за наем на част от покривно пространство на сградата на кметството в с. Ясеново за разполагане на електронно – съобщителни съоръжения, с обща площ от  27,00 кв.м., за който е съставен АПОС № 408/27.12.2016 г., за срок от 10 години.

II. Определя месечен наем в размер на 324,00 лв. без ДДС.

III. Оправомощава Кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия по т. I и т. II. от настоящото решение.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, гр. София, ж.к. „Младост 4“.

 

Участвали в поименно гласуване 28 общински съветници, от които „За” 27.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 04/11/2020 г.