РЕШЕНИЕ
№ 316
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 21.12.2020 г., Протокол № 16


Относно: ОС_766/26.11.2020 г. - Доклад от Драгомир Петков - За кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №1920/23.11.2020 г. на кмета на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 10 370,00 лв. без ДДС при разпореждане с имот, общинска собственост - земя с площ 694 кв. м., представляваща УПИ VII-836 "За ОДО", в кв. 50 по плана на с. Копринка, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация са постъпили Заявления с вх. №94-Е-372-1#2 от 13.10.2020 г. и №94-Е-372-1#4 от 23.10.2020 г. за закупуване на земя, частна общинска собственост от собствениците на построена върху нея търговска сграда. Заявленията са подадени съответно от Ефрем Демерджиев и Бечо Демерджиев, собственици на търговската сграда, съгласно Нотариален акт №139, т. III, рег. №3337, Дело №539/2007 г., вписан в СВ-Казанлък с вх. рег. №4725/30.05.2007 г., акт №56, т. 8, дело №1981, парт. книга том 5026, построена в УПИ VII-836 „За ОДО“ с площ 694 кв. м в кв. 50 по действащ ПУП-ПР на с. Копринка, одобрен със Заповед №1593/26.09.2017 г. на кмет, при граници: север и изток – улици; юг и запад -  УПИ VIII-835. За имота е съставен АЧОС №3905 от 12.11.2020 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. №6014/13.11.2020 г., н. акт №4, том 22, н. д. №4477.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2020 г., приета с Решение №10/19.12.2019 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани за придобиване на земя от собствениците на законно построени сгради върху нея. Преписката се изготвя на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда и чл. 44, ал. 3 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък.

Данъчната оценка на  земята е 4 962,10 лв., съгласно Удостоверение №7404055134 от 09.11.2020 г. на Дирекция „Местни приходи”. Изготвената пазарна оценка  с вх. №94-Е-372-1#5 от 23.11.2020 г. от  оценител по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС  е  10 370,00 лв. без ДДС.  

Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС, за да бъде извършена  разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет-Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот,

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 9 и  чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 44 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък,

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2020 г., приета с Решение №10/19.12.2019 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия (фирма)

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

№ 3905 от 12.11.2020 г.

Ефрем Дерменджиев и Бечо Демерджиев

 

10 370,00

Отстъпено право на строеж

УПИ VII-836 „За ОДО“

с площ 694 кв. м в кв. 50 на

с. Копринка

 

2. Определя пазарна цена в размер на 10 370,00 (десет хиляди триста и седемдесет) лева без ДДС, за продажба на земя с площ 694 (шестстотин деветдесет и четири) кв. м, представляваща Урегулиран поземлен имот VII-836 (седми за осемстотин тридесет и шест) „За ОДО“ в кв. 50 (петдесети) по действащ Подробен устройствен план-ПР на с. Копринка, одобрен със Заповед №1593/26.09.2017 г. на кмет, при граници: север и изток – улици; юг и запад -  УПИ VIII-835.

3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи договор за продажба на имота по т. 2 със заявителите, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителите.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Ефрем Демерджиев и Бечо Демерджиев.

 

Участвали в поименно гласуване 32 общински съветници, от които „За” 26.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 23/12/2020 г.