РЕШЕНИЕ
№ 318
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 21.12.2020 г., Протокол № 16


Относно: ОС_769/27.11.2020 г. - Доклад от Драгомир Петков - За кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №1920/23.11.2020 г. на Кмета на общината с проект за решение относно продажба на общинско жилище с адрес: гр. Казанлък, бл. 3, вх. Д на наемател, настанен по административен ред, за сумата от 34 600 лв. без ДДС.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В община Казанлък е постъпила Молба с вх. № 94-И-3110-3/14.09.2020 г. от Иван Георгиев, наемател на общинско жилище на адрес гр. Казанлък, ж.к. „Изток“ бл.3, вх. Д, ет.3, ап.104.

Апартаментът е включен като жилище за отдаване под наем на граждани с установени жилищни нужди в Приложение № 15, ред 155 на Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Казанлък за 2020 г., приета с Решение № 10/19.12.2019 г. на Общински съвет – Казанлък. В апартамента е настанен Иван Георгиев с Договор за наем № 153/16.05.2013 г.

Съгласно Акт за частна общинска собственост /АЧОС/ № 3872/01.10.2020 г., вписан в Служба по вписванията град Казанлък с вх. № 5091/07.10.2020 г., Акт № 191, том 18, н.д.3823, Община Казанлък притежава апартамент № 104, на трети етаж, вх. Д, в жилищен блок с адрес: гр. Казанлък, ж.к. „Изток“ бл.3, представляващ обект в сграда с идентификатор 35167.505.22.1.104 със застроена площ 68,94 кв.м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК. Състои се от две стаи, кухня, тераси и сервизно помещение, както и съответното избено помещение и прилежащи части от общите части на сградата. Жилищният блок е построен през 1978 г., конструкция на сградата – ЕПЖС.

 

На основание чл.37, ал.1 и по ред за продажба на общински жилища, установен в Наредба № 12 на ОбС Казанлък, общинските жилища могат да бъдат продавани на лица, отговарящи на конкретни условия. По установения в Наредбата ред, молбата на наемателя е разгледана от комисия, назначена с моя Заповед № 238/19.02.2020 г., която е установила наличието на изискващите се документи за продажба на общинско жилище:  да отговаря на условията за настаняване в общинско жилище за граждани с установени жилищни нужди; да е наемател на общинско жилище на основание настанителна заповед за жилище не по-малко от 3 /три/ години без прекъсване; да отговаря на нормите по чл.17 от Наредба № 12; да е направил писмено искане за закупуване до Кмета на Общината; да няма задължения към общинския бюджет.

Съгласно чл.40 от Наредбата, общинските жилища се продават на техните наематели след решение на Общинския съвет, в което се посочва точният им адрес, вид, застроена площ и продажна цена, която не може да бъде по-ниска от данъчната им оценка. В Приложение № 6 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г. е предвидено разпореждане с общински жилища по заявления от наематели.

Изготвени са данъчна и пазарна оценки. Данъчната оценка на описания апартамент е 16 479,60 лв., съгласно Удостоверение № 7404054206/24.09.2020 г. на Дирекция „Местни приходи“. Пазарната оценка е на стойност 34 600 без ДДС.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация – /ЗМСМА/, чл. 8, ал. 9, чл.41, ал.2, чл. 42, ал. 2 и чл. 47, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 40 от Наредба № 12 на Общински съвет-Казанлък за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища, във връзка с утвърдено от мен Решение № 56 на Протокол № 9 от 16.09.2020 г. на комисията по чл.8, ал.1 от цитираната наредба,

Р Е Ш И:

 

1. Променя предназначението на общинско жилище – Апартамент № 104 в гр. Казанлък, ж.к. „Изток“ бл.3, вх. Д, ет.3, от „жилище за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“ в „жилище за продажба“.

 

2. Изключва от Приложение № 15, ред 155 на Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Казанлък за 2020 г., приета с Решение № 10/2019 г. на Общински съвет – Казанлък, общинско жилище – Апартамент № 104 в гр. Казанлък, ж.к. „Изток“ бл.3, вх. Д, ет. 3.

 

3. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Казанлък за 2020 г., приета с Решение №10/2019 г. на Общински съвет Казанлък, като към Приложение № 6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия

Приход /лв./

Предназначение

Описание на имота

3872 от

01.10.2020г.

Иван Георгиев

34 600

Апартамент

СО 35167.505.22.1.104

 

4. Да се продаде на Иван Георгиев с ЕГН хххххххххх следния имот, частна общинска собственост: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.505.22.1.104 /три пет едно шест седем точка пет нула пет точка две две точка едно точка едно нула четири/ по Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Казанлък, област Стара Загора одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: град Казанлък, ж.к. „Изток“ бл.3, вх. Д, ет.5, ап.104 със застроена площ 68,94 /шестдесет и осем цяло и деветдесет и четири стотни/ кв.м, намиращ се на етаж трети в сграда с идентификатор 35167.505.22.1, предназначение на самостоятелен обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 35167.505.22.1.103 и 35167.505.22.1.105; под обекта 35167.505.22.1.101 и над обекта 35167.505.22.1.107; в едно с прилежащи: избено помещение № 97 /деветдесет и седем/, с полезна площ 3,59 /три и 59/ кв.м. при граници: север - изба № 98; изток – изба № 99 и коридор; юг – краен зид; запад – краен зид и 0,85 % /нула цяло  осемдесет и пет %/ идеални части от правото на строеж върху държавна земя за сумата от 34 600 /тридесет и четири хиляди и шестстотин/ лева без ДДС.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Иван Георгиев – гр. Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 33 общински съветници, от които „За” 27.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 23/12/2020 г.