РЕШЕНИЕ
№ 320
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 21.12.2020 г., Протокол № 16


Относно: ОС_775/07.12.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг за отдаване под наем на общински обект, находящ се на ул. "Капрони" - Младежки дом, гр. Казанлък, включен в Годишната програма за 2020 г., за срок от 5 години, с начална тръжна цена 60 лв. без ДДС.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г. са включени в Приложение № 9, прието с Решение № 10/19.12.2019 г. „Описание на имотите с траен статут, които Община Казанлък възнамерява да предложи за отдаване под наем“, № 3 по ред в горецитираното приложение. Сключеният Договор №Д04-78/10.09.2015 г. е прекратен считано от 01.10.2019 г., на основание чл. 13 от Договора. Необходимо е стартирането на нова процедура за отдаване под наем на имота, както следва:

1. Общински обект, представляващ обект за услуги, офис № 3 - стая в едно със санитарен възел с обща площ от 34,76 кв. м. в т.ч. /търговска площ – 26,97 кв. м. и 7,79 кв. м. санитарен възел/, находяща се в гр. Казанлък ул. „Капрони“ „Младежки дом“, за който е съставен АПОС № 502/26.02.2018 г.  с начален месечен наем в размер на 60,00 лв. без ДДС. Наемната вноска е определена съгласно достигнатата наемна цена при предходен търг и сключен договор за наем, който не е по нисък, съгласно определения в Наредба № 15 на ОбС наем на основание чл. 66, ал. 1, т. IV (1), ал. VIII, т. 3 „Средства за настаняване за услуги и производство“ в  гр. Казанлък, втора зона.

Съгласно чл. 14, ал. 7 от ЗОС свободни имоти или части от тях – публична общинска собственост могат да се отдават под наем след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс за срок до 10 години, след решение на ОбС.

В случай на успешно приключване на процедурата и сключване на договори ще доведе до поемане на разходите им по поддръжка от наемателите и приходи в общинския бюджет.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 18, ал. 1, т. 1, чл. 81 ал. 1, във връзка с чл. 80, т.1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Казанлък,

  

Р Е Ш И:

І. Да се проведе публичен търг за отдаване под наем по реда на Глава VІ от Наредба № 15 на ОбС за срок от 5 години на общински обект, както следва:

1. Търговски обект за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на общински обект за услуги, представляващ  Офис № 3 - стая в едно със санитарен възел с обща площ от 34,76 кв. м. в т.ч. /търговска площ – 26,97 кв. м. и 7,79 кв. м. санитарен възел/, находяща се в гр. Казанлък, ул. „Капрони“, „Младежки дом“, за който е съставен АПОС № 502/26.02.2018 г.

 

ІІ. Определя начална тръжна цена в размер:

  • За обекта – 60,00 лв. без ДДС.

 

III. Оправомощава Кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на публичните търгове при спазване изискванията на Глава VІ от Наредба №15 на ОбС, както и сключването на договор със спечелилия участник.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 34 общински съветници, от които „За” 33.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 23/12/2020 г.