РЕШЕНИЕ
№ 321
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 21.12.2020 г., Протокол № 16


Относно: ОС_781/09.12.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Предложения за дейността на народните читалища в Община Казанлък през 2021 г. и утвърждаване на Годишната програма за развитие на читалищната дейност за 2021 година.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Във връзка  чл. 26а, ал. 1 и ал. 2  от Закона за народните читалища са постъпили предложения за дейността  на читалищата за 2021 година от председателите на  читалищните настоятелства в Община Казанлък, както следва:

 • НЧ ”Искра-1860", гр. Казанлък
 • НЧ „Възродена Искра-2000”, гр. Казанлък
 • НЧ „Жар-2002”, гр. Казанлък
 • НЧ „Любен Каравелов-1921”, с. Бузовград
 • НЧ „Възраждане – 2014“, с. Бузовград
 • НЧ "Зора-1902", с. Голямо Дряново
 • НЧ „Отец Паисий-1931”, с. Горно Изворово
 • НЧ "Отец Паисий-1905", с. Горно Черковище
 • НЧ "Петко Маналов-1932", с. Долно Изворово
 • НЧ "Светлина-1904", с. Дунавци
 • НЧ "Братство-1869", с. Енина
 • НЧ "Пробуда-1920", с. Копринка
 • НЧ "Хаджи Димитър-1927", с. Кънчево
 • НЧ "Просвета-1908", с. Овощник
 • НЧ „Христо Ботев-1897”, с. Розово
 • НЧ "Светлина-1928", с. Ръжена
 • НЧ "Просвета-1902", с. Средногорово
 • НЧ "Звезда-1918", с. Хаджи Димитрово
 • НЧ "Антон Страшимиров-1909", с. Черганово
 • НЧ "Освобождение-1884", с. Шейново
 • НЧ "Светлина-1861", гр. Шипка
 • НЧ "Алеко Константинов-1919", с. Ясеново

 

Въз основа на предложенията е разработена Програма за развитие на читалищната дейност в Община Казанлък за 2021 година.

С оглед  оптимизацията на процеса, съгласно Закона за народните читалища внасям постъпилата информация от читалищата и Програмата за развитие на читалищната дейност за 2021 година в Общински съвет Казанлък за разглеждане и утвърждаване.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1,  т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 26а (2) от ЗНЧ Общински съвет – Казанлък,

  

Р Е Ш И:

 

Приема Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Казанлък през 2021 година.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и председателите на читалищата.

 

Участвали в гласуването 33 общински съветници, от които „За” 33.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 23/12/2020 г.