РЕШЕНИЕ
№ 324
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 21.12.2020 г., Протокол № 16

Относно: ОС_802/17.12.2020 г. - Доклад по чл.64, ал.6 от Правилника на ОбС от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно одобрение на Споразумение за финансиране между Община Казанлък и "УНИЦЕФ" във връзка с изпълнението на проект "Европейска гаранция за детето в България" в община Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „На 11.12.2020 г. в деловодството на Община Казанлък постъпи предложение за Споразумение за финансиране между Община Казанлък и УНИЦЕФ във връзка с изпълнението на проект „Европейска гаранция за детето в България“ в община Казанлък. Предвидените дейности в проекта следва да стартират на 01.01.2021 г. Това налага споразумението за финансиране да бъде разгледано на заседанието на Общински Съвет - Казанлък през месец декември 2020 г., поради което  докладът се внася на основание чл.64, ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет.

Борбата срещу детската бедност и инвестициите в благосъстоянието на децата са един от основните приоритети както за Европейския съюз, така и за Детския фонд на ООН - УНИЦЕФ. Въпреки все по - категоричния политически ангажимент за защита правата на децата и повишаване на благосъстоянието им, реализираният напредък е бавен и в много държави от ЕС все още се отчитат високи равнища на детска бедност или социално изключване. България е една от държавите в ЕС с най - голям дял на децата, които страдат от лишения (67,7%) и бедност поради ниски доходи (27,5%). Всяко трето дете в страната (33,9% през 2018 г. или около 410 200 деца) живее в риск от бедност или социално изключване.

През ноември 2015 г. Европейският парламент приема резолюция, с която призова Комисията и държавите членки да въведат гаранция за детето, така че всяко дете в бедност да има достъп до безплатно здравеопазване, безплатно образование, безплатни детски грижи, приемливо жилище и подходящ хранителен режим като част от европейски интегриран план за борба с детската бедност.

Европейската комисия предприема подготвителни действия, включващи три етапа: извършване на проучване на осъществимостта, консултации със заинтересованите страни и пилотно прилагане на гаранцията за детето на национално равнище. Първите два етапа са завършени, а за изпълнението на третия етап Европейската комисия избира България, Хърватия, Гърция и Италия, където ще се осъществи пилотно прилагане на гаранцията за детето с подкрепата на УНИЦЕФ.

През октомври 2020 г., във връзка с реализирането на проект „Европейска гаранция за детето“ в България, на национално ниво е подписан Меморандум за разбирателство и сътрудничество между УНИЦЕФ, Министерство на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, министерството на образованието и науката, Дирекция „Централно координационно звено“ към Министерски съвет и Областните администрации на Бургас, Сливен и Стара Загора.

Общата цел на проекта в България е да бъдат подобрени условията на живот и да се разшири достъпа и използването на интегрирани услуги на следните целеви групи: деца с увреждания и деца от семейства в уязвимо положение. За постигане на тази цел ще бъде предоставена подкрепа на правителството, органите на областната и местната администрация, службите за здравеопазване, образование, закрила на детето и социално подпомагане, неправителствени организации и други заинтересовани страни по следните четири компонента:

Компонент 1: Патронажна грижа за предоставяне на индивидуализирана подкрепа на полагащите грижи лица с цел повишаване на техния капацитет за стимулираща развитието грижа за деца (на възраст между 0 и 3 години) със специален акцент върху семействата в уязвимо положение и лицата, полагащи грижи за деца с увреждания;

Компонент 2: Разработване и въвеждане на системен подход към ранната детска интервенция със специален акцент върху децата на възраст между 0 и 3 години с увреждания и затруднения в развитието и лицата, които полагат грижи за тях;

Компонент 3: Предоставяне на висококачествени услуги за приобщаващо предучилищно образование за деца с увреждания и деца с обучителни трудности;

Компонент 4: Предоставяне на насочени към децата и семействата услуги на терен за превенция и подкрепа за деца и семейства в уязвимо положение.

Проектът ще се изпълнява в 10 пилотни общини на територията на три области -  Бургас, Сливен и Стара Загора, като една от  десетте общини е община Казанлък.

На територията на община Казанлък ще се изпълняват два от изброените четири компонента - Компонент 3 и Компонент 4. Основната цел на проекта е чрез изпълнението на дейностите, заложени в двата компонента, да бъдат подобрени условията на живот на целевите групи, както и да бъдат разширени достъпът и ползването на интегрирани услуги за деца с обучителни затруднения и за деца с увреждания (Компонент 3 от проекта), както и за деца, живеещи в семейства в уязвимо положение (Компонент 4 от проекта).

Дейностите по Компонент 3 „Осигуряване на достъп до качествени услуги за предучилищно образование за деца с увреждания и обучителни затруднения“ ще се изпълняват в ДГ№13 „Мечо Пух“, гр. Казанлък с филиал в с. Хаджидимово и ДГ №1 „Здравец“, гр. Казанлък с филиали в с. Енина и с. Долно Изворово.

Персоналът на детските градини ще получи съвети, методическа и експертна подкрепа и обучения за придобиване на знания и умения, необходими за изграждане на приобщаваща учебна среда и процес, който дава възможност за развитие на потенциала на всяко дете, със специален фокус върху децата със специални нужди. Тази подкрепа ще бъде предоставена от партньорски организации на УНИЦЕФ чрез обучения, срещи и супервизия в детската градина. В пандемична ситуация и следвайки националните здравни разпоредби тези дейности ще бъдат организирани предимно в електронна среда и където е подходящо на място. Обучението ще следва програма, координирана с ръководството на всяка от детските градини.

Предвижда се осигуряването на подходящи дидактични материали, пособия и помагала за подкрепа на обучението на деца със специфични потребности, както и материали и средства, които целят подобряване на средата в групите. Ще се осигури и техническа помощ за подготовка на предложения за финансиране от Европейските фондове и др. източници за адаптиране на архитектурната и материална среда, както и за допълване на екипите за подкрепа на личностно развитие в детската градина в зависимост от потребностите.

Дейностите по Компонент 4 „Въвеждане на центриран към детето и семейството подход за достъп до услуги за превенция на рисковете и подкрепа за деца от семейства в уязвимо положение и техните семейства“ ще се реализират от Център за обществена подкрепа (ЦОП), гр. Казанлък, и ще бъдат насочени към деца и семейства от уязвими общности в община Казанлък и община Мъглиж.

За постигането на този резултат ще бъдат наети трима нови специалисти в ЦОП чрез конкурс за подбор, осъществен от комисия, съставена от представители на община Казанлък, директор ЦОП и представители на УНИЦЕФ.

На екипа на ЦОП ще бъдат предоставени обучения и супервизии от външна организация, наета от УНИЦЕФ. Обучителната програма ще бъде съобразена както с обучителните нужди на служителите, които ще бъдат оценени преди стартирането й, така и с нужните компетенции за предоставяне на услугите за деца и семейства в уязвимо положение. Ще бъде осигурена възможност за провеждане на екипни и индивидуални супервизии.

Предвидени са работни срещи с другите пилотни по проекта общини, по време на които ще се създаде възможност и пространство за обмяна на опит, идеи и научени уроци при предоставянето на услуги за деца и техните семейства.

За реализиране на мобилната работа и изпълнението на програмите в общността ще бъдат осигурени ресурси за автомобил, гориво и пътни разходи. Процедурата за закупуване на МПС ще бъде проведена от УНИЦЕФ, след което МПС - то ще бъде предоставено на Община Казанлък с условие да се използва единствено за предоставянето на услуги от ЦОП Казанлък в съответствие с методиката на центъра за работа с най - уязвимите общности.

Оперативното управление на ресурсите, счетоводство и отчетност ще се осъществяват от директор и счетоводител на ЦОП.

С цел гарантиране качествено изпълнение на дейностите в съответствие с планираните стъпки, бюджет и времева рамка, ще бъде организирана техническа и финансова отчетност, по формати, предоставени от УНИЦЕФ. Определените лица за контакт от община Казанлък, ЦОП Казанлък и УНИЦЕФ ще поддържат връзка и своевременно ще споделят информация при възникнали въпроси или затруднения в процеса на работа.

Реализацията на дейностите по компонент 4 цели да обхване поне 120 деца и семейства в най-уязвима ситуация с различни по интензивност социални и междусекторни услуги.

Планираните дейности по двата компонента ще се извършат в периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2022 г. Средствата за осъществяване на заложените цели по проекта и постигане на очакваните резултати, ще бъдат предоставени на Община Казанлък за обезпечаване на всички предвидени дейности, които ще се изпълняват в ДГ №1 „Здравец, ДГ №13 „Мечо Пух“ и ЦОП Казанлък.

Общият бюджет за изпълнение на заложените дейности за целия период на проект „Европейска гаранция за детето в България“ в община Казанлък по компонент 3 и компонент 4 е в размер на 108 569 лв. безвъзмездна помощ.

Във връзка с реализирането на проект „Европейска гаранция за детето в България“ в община Казанлък е необходимо между Община Казанлък и УНИЦЕФ да бъде подписано Споразумение за финансиране.

Съвместната дейност с УНИЦЕФ България е част от последователната работа на Община Казанлък за партньорство с неправителствените организации в социалната сфера.

Предложеният като приложение към настоящия доклад текст на Споразумение за финансиране между Община Казанлък и УНИЦЕФ във връзка с изпълнението на проект „Европейска гаранция за детето в България“ в община Казанлък, се намира в единодействие със Стратегията за личностно развитие на децата и учениците в община Казанлък за периода 2019 г. – 2020 г., Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Казанлък за периода 2016 – 2020 г.,  и Общинската програма за закрила на детето – 2020 г.

За да бъдат изпълнени всички заложени дейности в проект „Европейска гаранция за детето в България“ в община Казанлък, е необходимо той да стартира на 01.01.2021 г. За тази цел е необходимо решение на Общински съвет – Казанлък преди тази дата. Забавата на изпълнението на акта би довела до редуциране на заложените дейности и предоставената безвъзмездна помощ.

С допускане на предварителното изпълнение на настоящото решение се цели да се защитят особено важни обществени интереси, а именно интересите на най-уязвимата група –децата.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 59 и чл. 61 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 60 от Административно-процесуален кодекс,

 

Р Е Ш И:

1. Одобрява текста на Споразумение за финансиране между Община Казанлък и УНИЦЕФ във връзка с изпълнението на проект „Европейска гаранция за детето в България“ в община Казанлък.

 

2. Упълномощава Кмета на община Казанлък да подпише Споразумение за финансиране във връзка с изпълнението на проект „Европейска гаранция за детето в България“ в община Казанлък с УНИЦЕФ България, ЕИК 131564758, със седалище и адрес: гр. София 1504, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 87, ет. 2.

 

3. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

 

Участвали в гласуването 34 общински съветници, от които „За” 34.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. Иванова )                                          (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 23/12/2020 г.