РЕШЕНИЕ
№ 326
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 11.01.2021 г., Протокол № 17


Относно: ОС_810/30.12.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно създаване на нова услуга "Асистентска подкрепа" като държавно делегирана дейност за 2021 г. С писмо с вх. № ОС-817/04.01.2021 г. вносителят прилага Заповед № РД01-2493/30.12.2020 г. от Агенция социално подпомагане. С писмо вх. № ОС-823/07.01.2020 г., вносителят допълва правното основание и проекта за решение на доклада.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Община Казанлък проявява висока активност в сферата на социалната политика като предоставя мрежа от разнообразни социални услуги, работи за разкриването на нови такива, продължава да подобрява тяхната материална база и се грижи да отговарят на стандартите и критериите за предоставянето им.

Социални услуги в община Казанлък реализират широк спектър дейности, които задоволяват потребностите на рисковите групи от общината.

Във връзка с променената правна рамка на социалните услуги в страната е необходимо да се предприемат действия от органите за местна администрация, с цел законосъобразното и навременно създаване на социална услуга „Асистентска подкрепа“ като държавно делегирана дейност за 2021 година от община Казанлък.

Съгласно разпоредбите за Закона за социалните услуги (ЗСУ), до приемане на Националната карта на социалните услуги, от държавния бюджет се финансират само тези видове социални услуги, които до влизането в сила на закона са определени като държавно делегирани дейности с решението на Министерския съвет и за тях се прилагат разпоредбите на закона относно създаването, прекратяването, финансирането и прекратяване на финансирането, годишното планиране, заплащането на таксите за ползване и освобождаването от такси за ползване и възлагане на социални услуги, финансирани от държавния бюджет.

С Решение № 790 от 30 октомври 2020 година на Министерски съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2021 г. са определени финансовите средства за издръжка на делегираните от държавата дейности, финансирани със средства от държавния бюджет при организирането и предоставянето на публични услуги.

Асистентската подкрепа е специализирана социална услуга, която включва подкрепа и помощ от асистент за подпомагане ежедневието на потребителите включени в услугата с дейности, като самообслужване, движение и придвижване, промяна и поддържане на позицията на тялото, изпълнение на ежедневни и домакински дейности и комуникация, регламентирани в Закона за социални услуги чл. 93 ал.1. Потребителите на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно чл. 93, ал. 2 от ЗСУ, са лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност и деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

 

Социалната услуга „Асистентска подкрепа“ е държавно делегирана дейност, като датата за започване на финансирането от Държавния бюджет за предоставяне на услугата е 01.01.2021 година. За община Казанлък са предвидени за включване в услугата 167 потребителя, като средният брой субсидирани потребители, които ще се обслужват от един личен асистент е трима. Необходимия брой лични асистенти, които следва да обслужват горепосочения брой потребители е 56 човека. Прогнозният брой асистенти ще се определи и в зависимост от утвърдените правила и процедури (максимален брой часове подкрепа), както и необходимия брой часове подкрепа, определен в договора със всеки един потребител.

Новата социална услуга „Асистентска подкрепа“ ще бъде предоставена за изпълнение от външен доставчик след обявяване на Конкурс за възлагане на предоставяне на социалните услуги, съгласно Раздел II от Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги.

С писмо от Агенция социално подпомагане с техен Изх. № 08-00-16642/16.12.2020 г. е предоставена информация относно създаване на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ като държавно делегирана дейност за 2021 година и с цел своевременно издаване на Заповеди за предварително одобрение за създаване на новата социална услуга, е необходимо кметът на общината да подаде Заявление до изпълнителния директор на АСП по утвърден образец. Същото заявление е подадено в срока оказан в писмото до 22.12.2020 г.    

При съобразяване на параметрите на осигуреното от държавния бюджет финансиране на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ за следващата календарна година със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. обн. в ДВ. Бр.104 от 8 Декември 2020 г., в сила от 01.01.2021 г., е необходимо кмета на общината, отговарящ за управлението и предоставянето на услугата „Асистентска подкрепа“, да предприеме действия по създаването й като делегирана от държавата дейност, по реда на ЗСУ и правилника за прилагането му и съгласно ЗПФ. „

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и във връзка с чл. 93 от Закона за социалните услуги във връзка с чл. 15, т.10 от Закона за социалните услуги, чл. 25, ал.1 от Закона за социалните услуги и чл. 83 и чл. 84 от Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги, чл. 64 от Закона за социалните услуги във връзка с Раздел II от Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги и чл. 60, ал. 1 от АПК,

  

 

Р Е Ш И:

 

1. Създава като делегирана от държавата дейност нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, с държавно финансиране считано от 01.01.2021 г.

 

2. Възлага на Кмета на община Казанлък да извърши необходимите законови действия, свързани с откриване на социалната услуга „Асистентска подкрепа“.

 

3. Дава съгласие  броят на потребителите на социалната услуга, за които се осигурява финансиране от държавния бюджет -  167 човека.

 

4. Дава съгласие начинът на организация и управление на социалната услуга да се извършва в зависимост от личните нужди на лицата след Конкурс за възлагане на предоставяне на социалните услуги.

 

5. Дава съгласие услуга да се предоставя в зависимост от личните нужди на лицата като не се ограничава само до тяхната домашна среда.

 

6. Дава съгласие броят и длъжностите на служителите, които ще извършват дейността по предоставяне на социалната услуга да бъдат както следва – 56 асистенти и 4 /четири/ човека за администриране дейността на услугата.

 

7. Дава съгласие предоставянето на социалната услуга да се извършва от 01.01.2021 г.

 

8. Допуска предварително изпълнение на настоящето решение.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в гласуването 34  общински съветници, от които „За” 34.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 14/01/2021 г.