РЕШЕНИЕ
№ 370
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.02.2021 г., Протокол № 20


Относно: ОС_897/11.02.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 340,00 лв. без ДДС  при разпореждане с имот, общинска собственост - незастроена земя с площ 23 кв. м, в УПИ XIII - 944 кв. 80 по плана на гр. Крън, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е постъпило заявление от Гергана Господинова и Янаки Янакиев за доброволно прилагане на Подробен устройствен план за урегулиран поземлен имот (УПИ) ХIII - 944 с обща площ 740 кв. м в кв. 80 в град Крън по ПУП, одобрен със Заповед №861/1974 г. Община Казанлък притежава в имота реална част – незастроена земя с площ 23 кв. м, съгласно Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №3932 от 28.01.2021 година, вписан в СВ –Казанлък с дв. вх. №570/29.01.2021 г., акт 162, т. 2, н. д. 379,  а заявителите са собственици на имот с пл. №944 кв. м и построените в него сгради, съгласно н. а. №112, т. 25, д. 5279/2018 г. 

За да бъде приложен доброволно подробният устройствен план за описания имот е необходимо да бъде сключен договор за продажбата на общинската част от имота.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2021 година, приета с Решение №291/26.11.2020 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани, на придаваеми по регулация общински земи.

Преписката за прехвърляне на собствеността на общинския имот се изготвя на основание чл. 35, ал. 4, т. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във връзка с  чл. 15, ал. 5 и §22, ал. 1, т. 1, б. „б“  от Закона за устройство на територията (ЗУТ), по реда и чл. 46, ал. 9 от Наредба №15 на Общински съвет-Казанлък. Данъчната оценка на общинската земя е 108,80 лева, съгласно Удостоверение за ДО №7404056102/25.01.2021 г. на Дирекция „Местни приходи”. По изготвената пазарна оценка стойността е 340.00 лева.  

Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС за да бъде извършена  разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет-Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.“

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 4, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с  чл. 15, ал. 5 и §22 ал. 1, т. 1, б. „б“   от ЗУТ

 

Р Е Ш И:

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2021 година, приета с Решение №291/26.11.2020 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

 

АОС

Име, презиме, фамилия/ фирма

Приход

(лв.)

Предназначение

Описание на имота

 

3932/2021 г.

Гергана Господинова и Янаки Янакиев

340.00

Жилищно строителство

Реална част с площ 23 кв. м от УПИ ХIII-944 в кв. 80 в град Крън.

 

2. Определя пазарна цена от 340,00 (триста и четиридесет) лева, без ДДС, за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост, при доброволно прилагане на действащ подробен устройствен план: Незастроена земя с площ 23 (двадесет и три) кв. м, при граници: изток – УПИ XII-943; югоизток - улица, северозапад – имот пл. №944, представляваща реална част от Урегулиран поземлен имот ХIII – 944 (тринадесет за девет четири четири) в кв. 80 (осемдесет) в град Крън, община Казанлък, област Стара Загора по ПУП, одобрен със Заповед №861/1974 година, с обща площ 740 (седемстотин и четиридесет) кв. м и граници:  север – УПИ VI-944, изток – УПИ XII-943; югоизток – улица, югозапад - УПИ XIV-945, запад – УПИ III-945.

 

3. Упълномощава Кмета на община Казанлък да сключи договор с Гергана Господинова и Янаки Янакиев, и двамата от с. Динево, община Хасково, ул. „Девети септември“ №20, за прехвърляне собствеността на общинския имот по т. 1. Всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителите – Гергана Господинова и Янаки Янакиев.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Гергана Господинова и Янаки Янакиев, адрес за кореспонденция: гр. Крън.

Участвали в поименно гласуване 29 общински съветници, от които „За” 27.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 02/03/2021 г.