РЕШЕНИЕ
№ 371
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.02.2021 г., Протокол № 20


Относно: ОС_899/11.02.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба на общинско жилище с адрес: гр. Казанлък, ж.к. "Изток", бл. 27, вх. Г на наемател, настанен по административен ред, за сумата от 31 850 лв. без ДДС.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В община Казанлък е постъпила Молба с вх. № 94-Р-01-2/12.10.2020 г. от Росица Христова, наемател на общинско жилище на адрес гр. Казанлък, ж.к. „Изток“ бл. 27, вх. Г, ет.7, ап.92.

Апартаментът е включен като жилище за отдаване под наем на граждани с установени жилищни нужди в Приложение № 15, ред 156 на Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Казанлък за 2021 г., приета с Решение № 291/26.11.2020 г. на Общински съвет – Казанлък. В апартамента е настанена Росица Христова с Договор за наем № 381/07.06.2005 г.

Съгласно Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 3907/18.11.2020 г., вписан в Служба по вписванията град Казанлък с вх. № 128/08.01.2021 г., акт № 97, том 1, н.д. 98, Община Казанлък притежава апартамент № 92, на седми етаж, вх. Г, в жилищен блок с адрес: гр. Казанлък, ж.к. „Изток“ бл.27, представляващ обект в сграда с идентификатор 35167.505.3.1.92 със застроена площ 65,82 кв.м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК. Състои се от две стаи, кухня, тераса и сервизно помещение, както и съответното избено помещение и прилежащи части от общите части на сградата. Жилищният блок е построен през 1981 г., конструкция на сградата – ЕПЖС.

На основание чл.37, ал.1 и по ред за продажба на общински жилища, установен в Наредба № 12 на ОбС Казанлък, общинските жилища могат да бъдат продавани на лица, отговарящи на конкретни условия. По установения в Наредбата ред, молбата на наемателката е разгледана от комисия, назначена с моя Заповед № 238/19.02.2020 г., която е установила наличието на изискващите се документи за продажба на общинско жилище:  да отговаря на условията за настаняване в общинско жилище за граждани с установени жилищни нужди; да е наемател на общинско жилище на основание настанителна заповед за жилище не по-малко от 3 /три/ години без прекъсване; да отговаря на нормите по чл.17 от Наредба № 12; да е направил писмено искане за закупуване до Кмета на Общината; да няма задължения към общинския бюджет.

Съгласно чл.40 от Наредбата, общинските жилища се продават на техните наематели след решение на Общинския съвет, в което се посочва точният им адрес, вид, застроена площ и продажна цена, която не може да бъде по-ниска от данъчната им оценка. В Приложение № 6 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г. е предвидено разпореждане с общински жилища по заявления от наематели.

Изготвени са данъчна и пазарна оценки. Данъчната оценка на описания апартамент е 10 764,00 лв., съгласно Удостоверение № 7404056139/25.01.2021 г. на Дирекция „Местни приходи“. Пазарната оценка е на стойност 31 850 без ДДС.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21,ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.9, чл.41, ал.2, чл.42, ал.2 и чл.47, ал.1, т.3 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.40 от Наредба № 12 на Общински съвет-Казанлък за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища, във връзка с утвърдено от кмета на общината Решение №4 на Протокол № 1 от 15.01.2021 г. на комисията по чл.8, ал.1 от цитираната наредба,

 

Р Е Ш И:

 

1. Променя предназначението на общинско жилище – Апартамент № 92 в гр. Казанлък, ж.к. „Изток“ бл.27, вх.Г, ет.7, от „жилище за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“ в „жилище за продажба“.

2. Изключва от Приложение № 15, ред 156 на Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Казанлък за 2021 г., приета с Решение № 291/2020 г. на Общински съвет – Казанлък, общинско жилище – Апартамент № 92 в гр. Казанлък, ж.к. „Изток“ бл.27, вх. Г, ет.7.

3. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Казанлък за 2021 г., приета с Решение № 291/2020 г. на Общински съвет Казанлък, като към Приложение № 6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия

Приход /лв./

Предназначение

Описание на имота

3907 от

18.11.2020г.

Росица Христова

31 850 лв.

Апартамент

СО 35167.505.3.1.92

4. Да се продаде на Росица Христова следния имот, частна - общинска собственост: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.505.3.1.92 (три пет едно шест седем точка пет нула пет точка три точка едно точка девет две) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Казанлък, област Стара Загора одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: град Казанлък, ж.к. „Изток“ бл.27, вх.Г, ет.7, ап.92 със застроена площ 65,82 (шестдесет и пет цяло и осемдесет и две стотни) кв.м., намиращ се на етаж седми в сграда с идентификатор 35167.505.3.1, предназначение на самостоятелен обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: едно, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 35167.505.3.1.93 и 35167.505.3.1.91; под обекта 35167.505.3.1.89 и над обекта 35167.505.3.1.95; ведно с прилежащо избено помещение № 92 (деветдесет и две), с полезна площ 2,83 (две и 83) кв.м при граници: север - изба № 91, изток – абонатна станция; юг – изба № 93 и запад – коридор и 0,92 % идеални части от правото на строеж за сумата от 31 850 (тридесет и една хиляди осемстотин и петдесет) лева без ДДС.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Росица Христова – гр. Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 25 общински съветници, от които „За” 22.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 02/03/2021 г.