РЕШЕНИЕ
№ 372
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.02.2021 г., Протокол № 20

Относно: ОС_900/11.02.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот - УПИ II-1385, с площ 5 000 кв. м, отреден "За обществено и делово обслужване" в кв. 111, гр. Крън, общ. Казанлък, с начална тръжна цена в размер на 116 890 лв. без ДДС.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „С Решение №273/29.10.2020 г. на ОбС – Казанлък е открита процедура за приватизация на Урегулиран поземлен имот (УПИ) II-1385 (втори за едно три осем пет) с площ 5 000 (пет хиляди) кв. м., отреден „За обществено и делово обслужване“ в кв. 111 (сто и единадесет) град Крън, общ. Казанлък, обл. Стара Загора по Подробен устройствен план, одобрен със Заповед №444/31.03.2020 г. на Кмета на Община Казанлък, при съседи: север и югоизток – улици, запад - УПИ I.

Съставен е Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №3849/23.06.2020 г., вписан в Служба по вписванията с вх. рег. №2970/02.07.2020 г., aкт №28, том 11, н. д. 2175.

Обектът е включен под №5 в Приложение №1 „Очаквани приходи от предстоящи сделки по реда на ЗПСК“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС) на община Казанлък за 2021 г., приета с Решение №291/26.11.2020 г., на ОбС-Казанлък и прогнозната му цена е 50 000 лв.

За обекта бе изготвен анализ на правното състояние, информационен меморандум и пазарна оценка. Съгласно заключенията към правния анализ, не съществуват пречки за приватизация на цитирания имот.

Данъчната и пазарната оценка на обекта са в размер съответно на 23 650 лв. и 116 890 лв. без ДДС.

С оглед финализиране на процедурата за приватизация на обекта, считам за целесъобразно обявяване на публичен търг с явно наддаване за продажбата му при начална тръжна цена, съответстваща на пазарната му оценка.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 от ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1, 2 и 3 и чл. 9 от Наредба за търговете и конкурсите (приета с ПМС №213 от 25.09.2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 44 от 17.05.2013 г., изм. и доп. ДВ бр. 37 от 21.04.2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) и свое Решение №273/29.10.2020 г. за откриване на процедура за приватизация,

Р Е Ш И:

І. Утвърждава анализ на правното състояние и информационен меморандум на Урегулиран поземлен имот (УПИ) II-1385 (втори за едно три осем пет) с площ 5 000 (пет хиляди) кв. м, отреден „За обществено и делово обслужване“ в кв. 111 (сто и единадесет) град Крън, общ. Казанлък, обл. Стара Загора по Подробен устройствен план, одобрен със Заповед №444/31.03.2020 г. на Кмета на Община Казанлък, при съседи: север и югоизток – улици, запад - УПИ I.

ІІ. Утвърждава пазарна оценка от м. февруари 2021 г. на Урегулиран поземлен имот (УПИ) II-1385 (втори за едно три осем пет) с площ 5 000 (пет хиляди) кв. м, отреден „За обществено и делово обслужване“ в кв. 111 (сто и единадесет) град Крън, общ. Казанлък, обл. Стара Загора по Подробен устройствен план, одобрен със Заповед №444/31.03.2020 г. на Кмета на Община Казанлък, при съседи: север и югоизток – улици, запад - УПИ I, определена в размер на 116 890 (сто и шестнадесет хиляди осемстотин и деветдесет) лв.

ІІІ. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на Урегулиран поземлен имот (УПИ) II-1385 (втори за едно три осем пет) с площ 5 000 (пет хиляди) кв. м, отреден „За обществено и делово обслужване“ в кв. 111 (сто и единадесет) град Крън, общ. Казанлък, обл. Стара Загора по Подробен устройствен план, одобрен със Заповед №444/31.03.2020 г. на Кмета на Община Казанлък, при съседи: север и югоизток – улици, запад - УПИ I. Търгът да се проведе при следните условия:

1.Начална тръжна цена 116 890 (сто и шестнадесет хиляди осемстотин и деветдесет) лв. без ДДС.

Достигнатата цена, както и всички данъци и такси се заплащат от спечелилия участник в лева до деня на подписване на договора за продажба по сметка, посочена в проекто-договора към тръжната документация.

2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната тръжна цена.

3. Депозитът за участие е парична вноска в размер на 50 % от началната тръжна цена, която се внася по сметка BG 18 SOMB 9130 33 2172 7300 в „Общинска банка” АД,      гр. Казанлък, BIC SOMBBGSF, до изтичане срока за подаване на предложения за участие. Валидни са вноски от името и за сметка на кандидата за участие в търга.

4. Получаване на тръжна документация – ст. 21 на Община Казанлък срещу квитанция за платена цена за тръжна документация в размер на 180 лв. (без дължимия ДДС) в брой в касата в ЦИУ при Община Казанлък или по банков път, преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344, код вид на плащане: 44 70 00 в „Общинска банка” АД, гр. Казанлък, BIC SOMBBGSF до изтичане срока за подаване на предложения за участие. Валидни са такси от името и за сметка на кандидата за участие в търга.

5. При получаване на тръжната документация кандидатите представят:

а) Извлечение от Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Агенцията по вписванията при Министерство на правосъдието.

б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната документация (ако представителната власт не може да се установи от удостоверението за вписване в търговския регистър или кандидатът се представлява от пълномощник);

в) документ за самоличност на лицето, което закупува тръжната документация.

6. При получаване на тръжната документация кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по ЗПСК, и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна.

7. Предложения за участие се приемат до 12:30 часа в последния работен ден, предхождащ датата на търга в деловодството на Община Казанлък.

8. Оглед на обекта – от 10:00 до 17:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на предложения за участие.

9. Търгът да се проведе на 21-вия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” от 14:00 часа в Ритуалната зала на Община Казанлък. При липса на кандидати на 35-ия ден при същите условия.

 

ІV. Утвърждава тръжна документация за продажба на имота по т. ІІІ, ведно с информационен меморандум като част от нея.

 

V. За провеждане на търга по т. ІІІ, назначава комисия в състав:

Председател: Драгомир Петков – зам.-кмет

Членове:        Здравко Балевски – началник отдел ПНОЧРОП

                         Даниела Колева – началник отдел ИУС

 Татяна Станева – гл. експерт ОСГП

 Евгения Андонова – ст. експерт ОС

 Роман Желев – общински съветник

Резервни членове: Кольо Байков – гл. юрисконсулт

          Таня Бъчварова – ст. експерт ОС-А и

          Олга Шикова – гл. експерт ОС-А

В случай на отсъствие на председателя, същият да бъде заменен от Даниела Колева – член на комисията. При отсъствие на юрисконсулта да бъде заменен от Кольо Байков – резервен член. За останалите членове, резервни - Таня Бъчварова и Олга Шикова. Определя възнаграждение в размер на 1 % от достигнатата тръжна цена за търга по т. ІІІ, което се разпределя поравно между членовете на комисията, участвали при провеждане на търга.

VI. Упълномощава Кмета на община Казанлък да извърши всички действия по организация и провеждане на търга по т. ІІІ, както и контрол по изпълнение на решението за определяне на спечелилият участник, и сключване на договор за приватизация, регламентиран в Наредба за търговете и конкурсите (приета с ПМС №213 от 25.09.2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 44 от 17.05.2013 г., изм. и доп. ДВ бр. 37 от 21.04.2020 г., в сила от 21.04.2020 г.)

Настоящото решение подлежи на обнародване в ДВ и публикуване на интернет страницата на общински съвет, съгласно чл. 31, ал. 3 от ЗПСК. Разноските за публикациите са за сметка на Община Казанлък.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 28 общински съветници, от които „За” 25.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 02/03/2021 г.