РЕШЕНИЕ
№ 374
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.02.2021 г., Протокол № 20


Относно: ОС_903/12.02.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 8500,00 лв. без ДДС при разпореждане с имот, частна общинска собственост - земя с площ 953 кв. м в УПИ XV-538, кв. 44 по плана на с. Копринка, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е постъпило Заявление вх. № 94-В-1712-3/30.10.2020 година от Виолетка Въткова и Цецка Иванова за закупуване на земя - частна общинска собственост. Съгласно Договор на учредено право на строеж от 23.07.1971 година и Удостоверение за наследници №96/22.10.2020 г. заявителите са собственици на сграда, построена в Урегулиран поземлен имот ХV-538 с площ 953 кв. м в кв. 44 по Подробен устройствен план на село Копринка, одобрен със Заповед № 592/1979 г., за който е съставен Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №3912/04.12.2020 година, вписан в Служба по вписванията в град Казанлък с дв. вх. №130, вх. рег. 130/08.01.2021 г., акт 99, т. 1, н. д. 100.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък, приета с Решение №291/26.11.2020 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти - частна общинска собственост, по заявления на физически или юридически лица, собственици на законно построени върху тях сгради.

На основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда на чл. 44, ал. 3 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък, продажбата се извършва от кмета на общината без търг или конкурс. Данъчната оценка на земята е 4 507.70 лева, съгласно Удостоверение за ДО №7404056189/26.01.2021 г. на Дирекция „Местни приходи”,  а пазарната оценка е 8 500.00 лева, без ДДС, изготвена от правоспособен оценител, по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС .

Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС, за да бъде извършена  разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет – Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 44 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък,

Р Е Ш И:

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2021 година, като към Приложение №6 се включва:

АОС

Име, презиме,

фамилия/ фирма

Приход

(лева)

Предназначение

Описание на имота

3912/

2021 г.

Виолетка Въткова

и

Цецка Иванова

8 500.00

За жилищно строителство

ХV-538 с площ 953 кв.м в кв. 44 село Копринка

 

2. Определя пазарна цена от 8500.00 (осем хиляди и петстотин) лева, без ДДС, за продажба на земя - частна общинска собственост, на собственик на построената върху нея сграда: Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХV-538 (петнадесет за пет три осем), с площ 953 (девет пет три) кв. м в кв. 44 (четиридесет и четири) по Подробен устройствен план на село Копринка, одобрен със Заповед № 592/1979 г., при граници: УПИ ХI-689, УПИ ХVI-539, улица, УПИ ХIV-537.

 

3. Упълномощава Кмета на община Казанлък да сключи договор с Виолетка Въткова от град Казанлък, община Казанлък и Цецка Иванова град Стара Загора,  област Стара Загора, за продажбата на общинския имот по т. 2 от настоящото решение. Всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителите – Виолетка Въткова и Цецка Иванова.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Виолетка Въткова и Цецка Иванова, адрес за кореспонденция: град Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 27 общински съветници, от които „За” 27.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 02/03/2021 г.