РЕШЕНИЕ
№ 379
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.02.2021 г., Протокол № 20


Относно: ОС_879/02.02.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработка на ПУП - план за застрояване и план-схеми за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 35167.119.672 по КККР на гр. Казанлък, местност "Ормана" и разделяне на имота на два самостоятелни; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя. С писмо с вх. № ОС-930/24.02.2021 г., писмо от инж. Георги Русев с допълнение в мотивите и проекта за решение, съгласно становище на юриста на ОбС.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация е постъпило Заявление вх.№168–3758-3/30.12.2020 г. от Симеон Вълчев, в качеството си на управител на „ДАНИ И СИМО“ ЕООД, ЕИК 123695640, с искане за издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване на Поземлен имот с идентификатор 35167.119.672 (при граници и съседи: от юг – Поземлен имот 35167.119.590, от изток – полски път, от запад – път и от север – Поземлен имот 35167.119.673) по КККР на гр. Казанлък, местност „Ормана“, с площ от 4665 кв. м. по данни от КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК и последно изменени на 28.08.2020, ЕКАТТЕ: 35167, община Казанлък и разделяне на имота на два самостоятелни такива.

Имот с идентификатор 35167.119.672  е с площ 4665 кв. м., с НТП: „за производство на строителни материали, конструкции и изделия“ и е с трайно предназначение на територията: урбанизирана, се намира извън регулационните граници на гр. Казанлък, в южната част на землището на гр. Казанлък.

Имотът попада в Предимно производствена зона /Пп/, съгласно ОУП на общ. Казанлък.

Инвестиционното намерение на Възложителя е да раздели имота на два самостоятелни, съответно: Нов имот 1 – „Север“ с площ 3898 кв. м. с проектен идентификатор 35167.119.776 и Нов имот 2 – „Юг“ с площ 767 кв. м с проектен идентификатор 35167.119.777, като при разделянето да се получат самостоятелни имоти с указаното  в Заданието за проектиране предназначение „За строителни материали, производствени и складови дейности.

Транспортният достъп до новообразуваните имоти ще се осъществява по път с идентификатор  35167.119.584 по КККР на гр. Казанлък.

Заданието за изработване на ПУП е съгласувано с РИОСВ–Стара Загора, за което е предоставено Писмо с изх. № КОС01-6271(1)/14.01.2021 г., според което не е необходимо мотивирано решение за преценка необходимостта от ОВОС или решение по оценка въздействието върху околната среда.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, разрешение за изработването на проект за подробен устройствен план - план за застрояване извън границите на урбанизираните територии се дава с решение на Общинския съвет, по предложение на кмета на общината.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.5 и ал.7, във връзка с ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

Р Е Ш И:

 

1. Дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване и план-схеми за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 35167.119.672 (при граници и съседи: от юг – Поземлен имот 35167.119.590, от изток – полски път, от запад – път и от север – Поземлен имот 35167.119.673) по КККР на гр. Казанлък, местност „Ормана“ и разделяне на имота на два самостоятелни такива, в съответствие с Предимно производствена зона /Пп/ на ОУП на общ. Казанлък.

2. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и „ДАНИ И СИМО“ ЕООД, чрез Симеон Вълчев в качеството си на управител, респективно Възложител, с адрес за кореспонденция гр. Казанлък.

 

Участвали в гласуването 27 общински съветници, от които „За” 27.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 02/03/2021 г.