РЕШЕНИЕ
№ 380
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.03.2021 г., Протокол № 21


Относно: ОС_947/11.03.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №30 за движението на превозните средства на територията на Община Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Наредба за изменение на Наредба №30 за движението на превозните средства на територията на Община Казанлък

Причините, които налагат и целите, които се поставят с приемането на измененията

В Държавен вестник, бр. 60/07.07.2020 г. са обнародвани промени в Закона за автомобилните превози, в сила от 01.01.2021 г. с които се делегират права и задължения на кметовете на общини по отношение на таксиметров превоз на пътници. С обнародваната в Държавен вестник, бр. 9/02.02.2021 г.  Наредба №34 от 06.12.1999 г. за таксиметров превоз на пътници са определени задълженията на кметовете на общините по отношение условията и редът за регистрацията и заличаването от регистъра на търговците, които извършват таксиметров превоз на пътници и  извършването на таксиметров превоз на пътници.

С извършените промени в закона и наредбата  се определят и точните рамки на ангажираността на Общинските съвети по отношение на таксиметров превоз на пътници в съответната община.

 На кметовете на общините и на общинските съвети не се делегират права във връзка с изработване на процедура за издаване на удостоверенията за регистрация и разрешителните във връзка с извършване на таксиметров превоз на пътници.

В резултата на което чл.6, чл.6а, чл.6б, чл.6в, чл.6г, чл.6д  и чл.34, ал.2 от Наредба №30 на Общински съвет Казанлък се оказват в противоречие с нормативни актове от по-висока степен.

Цели, които се поставят с изменението и допълнението на Наредба №30 за движението на превозните средства на територията на Община Казанлък Постигане на пълнота, разбираемост и последователност на Закона за автомобилните превози и актовите по неговото прилагане.

Финансови и други средства, необходими  за изменението и допълнението на Наредба №30 за движението на превозните средства на територията на Община Казанлък

Изменението на наредбата не е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.

Очаквани резултати от изменение на Наредба №30 за движението на превозните средства на територията на Община Казанлък

Очаквани резултати са урегулиране на обществените отношения във връзка с издаването на УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ на търговци, извършващи таксиметров превоз на пътници и издаването на РАЗРЕШЕНИЯ за извършване на таксиметровите превози на територията на община Казанлък.

Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганите изменения и допълнения в Наредба №30 за движението на превозните средства на територията на Община Казанлък са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

Изработеният проект на нормативен административен акт е публикуван на електронната страница на Община Казанлък (www.kazanlak.bg) на 04.02.2021 г. в рубриката „Нормативни актове › проекти за нормативни актове“, с което е спазено изискването на чл.26, ал.2 ЗНА за осигуряване възможност на всички заинтересовани лица да депозират предложения и становища по него. До момента на внасянето на настоящият доклад няма постъпили такива.” 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, чл. 8 във вр. с чл. 7, ал. 2 и чл.11, ал.3 и чл. 15, ал.1 от ЗНА във вр. с чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от АПК и чл. 64 от Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Закон за автомобилните превози и Наредба № 34от 1999г. за таксиметров превоз на пътници,

 

Р Е Ш И:

 

I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №30 за движението на превозните средства на територията на Община Казанлък както следва:

 

§1. Отменя чл.6, чл.6а, чл.6б, чл.6в, чл.6г, чл.6д и чл.34, ал.2 от Наредба №30 за движението на превозните средства на територията на Община Казанлък

§2. Отменя Приложение № 1  (към чл.6 ал.1, т.1).

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Настоящият акт може да се обжалва пред Административен съд – Стара Загора по реда на чл. 185 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

 

Участвали в гласуването 31 общински съветници, от които „За” 31.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 29/03/2021 г.