РЕШЕНИЕ
№ 381
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.03.2021 г., Протокол № 21


Относно: ОС_953/15.03.2021 г. - Доклад Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно промяна в състава на постоянните комисии, определени от Общинският съвет с Решение №6/28.11.2019 г. С писмо с вх. № ОС-966/16.03.21 г. вносителят прави допълнение в проекта за решение.


Мотиви: Николай Златанов докладва пред Общински съвет: „В деловодството на Общински съвет Казанлък постъпи Писмо с вх. №ОС-939/02.03.2021 г. и приложено Решение №258/01.03.2021 г. на Общинска избирателна комисия Казанлък, с което се прекратяват предсрочно пълномощията на избрания общински съветник от листата на ПП „ГЕРБ“ -  Анна Василева Кожухарова и се обявява за избран на нейното място, следващия в същата листата - Генчо Христов Генчев. На последния е издадено Удостоверение за избран общински съветник №42/01.03.2021 г. на ОИК Казанлък.

Съгласно чл.24, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Казанлък, „Всеки общински съветник трябва да членува в поне една постоянна комисия, но не повече от три”.

С Решение №6 от 28.11.2019 г., изм. с Решение №19/19.12.2019 г., изм. с Решение №56/28.01.2020 г. Общинският съвет прие принципите за изграждане на постоянните комисии на Общинския съвет и определи техния брой, предмет на дейност, ръководство и състав. Анна Кожухарова беше избрана за председател на ПК по култура, туризъм и вероизповедания и член на ПК по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт.

Предвид икономическото образование на Генчо Генчев, придобитите от него познания при участието му като съветник в предходния мандат и при запазване на съществуващия квотен принцип, Групата общински съветници от ПП „Герб“, предлага следните промени в състава на съществуващите ПК:

Генчо Генчев става член на ПК №1 по Устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт /на мястото на Анна Кожухарова/,

Генчо Генчев става Заместник председател на ПК №2 по Икономика, бюджет и финанси /на мястото на Мария Цонева/,

Мария Цонева Цонева освобождава мястото на Заместник председател на ПК №2 и остава член на същата комисия /на мястото на Стефан Стефанов/,

Мария Цонева Цонева от член на ПК №5 по Култура, туризъм и вероизповедания, става Председател на същата комисия /на мястото на Анна Василева Кожухарова/,

Стефан Пенков Стефанов освобождава мястото на член на ПК №2 и става член на ПК №1/на мястото на Аксения Тилева/,

Аксения Бориславова Тилева освобождава мястото на член на ПК №1 и става член на ПК №5.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.23, ал.2 и чл.24, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС,

 

Р Е Ш И:

 

Изменя т. 3 от Решение №6/28.11.2019 г., изм. с Решение №19/19.12.2019 г., изм. с Решение №56/28.01.2020 г. на Общински съвет, както следва:

1. Извършва промени в ПК №1 - Комисия по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт, като освобождава от членство Аксения Бориславова Тилева и избира за член на същата комисия – Стефан Пенков Стефанов и Генчо Христов Генчев.

2. Извършва промени в ПК №2 – Комисия по икономика, бюджет и финанси, както следва: Освобождава от длъжността Заместник- председател Мария Цонева Цонева, която остава член на комисията; Избира за Заместник - председател Генчо Христов Генчев; Освобождава от членство съветника Стефан Пенков Стефанов.

 

3. Извършва промени в ПК №5 – Комисия по култура, туризъм и вероизповедания, като избира за Председател съветника Мария Цонева Цонева и избира за член на комисията Аксения Бориславова Тилева.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Генчо Христов Генчев, Стефан Пенков Стефанов, Мария Цонева Цонева и Аксения Бориславова Тилева – общински съветници.

 

Участвали в гласуването 32 общински съветници, от които „За” 32.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 29/03/2021 г.