РЕШЕНИЕ
№ 382
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.03.2021 г., Протокол № 21


Относно: ОС_954/15.03.2021 г. - Доклад от Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед № 362/12.03.2021 г., с проект за решение относно изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост на община Казанлък в частта на Приложения №№ 1, 3, 9 и 11.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет, че Годишната програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на Община Казанлък за периода: от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. има отворен характер в своята реализация и позволява гъвкавост при нейното изпълнение. Същата може да се актуализира през годината в зависимост от направените предложения от кметовете и кметските наместници на населените места, молби на граждани и от конкретните условия на пазара.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.6, т.8 и ал.2 от ЗМСМА и чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.2, ал.2 и ал.3 от Наредба № 15 на Общински съвет – Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

 

Р Е Ш И:

 

1. Приема изменение и допълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Казанлък за 2021г., съгласно Приложения с №1, №3, №9 и №11 неразделни части от нея, приета с Решение № 291/26.11.2020г.

 

2. Променя очакваните приходи за 2021 г., както следва:

  • Таблица №1
    • Приложение №1 очаквани приходи:                      493720,00 лева
    • Приложение №3 очаквани приходи:                     2025974,00 лева

 

Всичко очаквани приходи:                                         2842864,00 лева

 

  •      Обобщена Таблица №4

                        -           Таблица №1                                                             2842864,00 лева

 

ВСИЧКО ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ ЗА 2021 ГОДИНА:        3570198,00 лева

3. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да извърши всички последващи действия по изпълнението на измененията и допълненията на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Казанлък за 2021 г.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 30 общински съветници, от които „За” 26.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 29/03/2021 г.