РЕШЕНИЕ
№ 385
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.03.2021 г., Протокол № 21


Относно: ОС_943/08.03.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно възлагане изпълнението на услуга от общ икономически интерес в рамките на проект BG05M9OP001-6.002-0025 "Патронажна грижа+ в община Казанлък", финансиран по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Община Казанлък е конкретен бенефициент по проект BG05M9OP001-6.002-0025 „Патронажна грижа + в община Казанлък“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 (ОПРЧР) с Управляващ орган Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ към Министерството на труда и социалната политика.    

Проектът е на стойност 824 365,40 лв., представляващи 100% безвъзмездна финансова помощ. Срокът за изпълнение на проекта е 14 месеца, считано от 01.03.2021 г.

Целта на проекта е да осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19. Проект „Патронажна грижа + в община Казанлък“ включва две основни направления дейности :

- НАПРАВЛЕНИЕ 1 – дейност Патронажна грижа;

- НАПРАВЛЕНИЕ 2 – дейност Превенция на COVID - 19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности.

По НАПРАВЛЕНИЕ 1 ще се предоставят почасови интегрирани здравно - социални услуги считано от месец май 2021 година на 142 нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора над 55 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, живеещи на територията на община Казанлък.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ определя услугата „Патронажна  грижа“ по НАПРАВЛЕНИЕ 1 като Услуга от общ икономически интерес (УОИИ) в съответствие с Решение на ЕК 2012/21/ЕС от 20.12.2011 г. относно прилагането на чл. 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация на предприятие, на което е възложено предоставяне на УОИИ.

Безвъзмездната финансова помощ във връзка с предоставянето на услугата „Патронажна грижа за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора“  представлява компенсация за обществена услуга за оператора на тази услуга (доставчика), която компенсация е съвместима с вътрешния пазар и изключена от изискването за уведомяване, посочено в чл. 108, параграф 3 от Договора за функциониране на ЕС.

Възлагането на услугата се осъществява чрез акт (актове) за възлагане. Актът за възлагане следва да съдържа всички необходими реквизити съгласно чл.4 от Решението за УОИИ: задължения за обществена услуга; продължителност на задълженията; предприятие и територия; изключителни или специални права; компенсационен механизъм и параметрите за изчисляване, контролиране и преглед на компенсацията; собственост на активите; размер на таксата; др.

Общинският съвет чрез Кмета на общината, по силата на нарочен акт (решение на Общинския съвет) следва да определи по какъв ред и кое звено на Общината ще предоставя патронажната грижа.

В компетенциите на Общинския съвет попада и определянето на такса за потребителите на патронажните грижи по проекта. Проект „Патронажна грижа + в община Казанлък“ и в частност дейност „Патронажна грижа“ обезпечава услугата за период от 12 месеца и не предвижда събиране на такса от потребителите. Общински съвет има право да реши услугите по патронажна грижа, финансирани от ОПРЧР, да се ползват от потребителите без заплащане на такса.

Частта от безвъзмездната финансова помощ по проект „Патронажна грижа + в община Казанлък“ за НАПРАВЛЕНИЕ 1 „Патронажна грижа“  в размер на 286 272, 00 лв. представлява компенсация за УОИИ. Средствата са планирани за възнаграждения, осигуровки, обучения,  консумативи и материали, командировъчни разходи, трудова медицина за персонала в услугата, и др. във връзка с предоставянето на патронажните грижи. Всички разходи от компенсацията могат да бъдат поемани и извършвани след издаване на акта за възлагане на УОИИ. 

Съгласно Решение №1149/26.09.2019 г. на Общински съвет – гр. Казанлък, услугата „Патронажна грижа“, като услуга от общ икономически интерес (УОИИ) се предоставяше от Домашен социален патронаж, гр. Казанлък от 01.02.2020 г. – 01.02.2021 г. в изпълнение на проект BG05M9OP001-2.040-0115-С01 „Патронажна грижа в община Казанлък“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Домашен социален патронаж, гр. Казанлък притежава необходимия опит, ресурси и квалифициран персонал, както и познава нормативните изисквания за осъществяване на този тип социална услуга.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с Решение на ЕК за УОИИ от 20.12.2011 г. относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавна помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес,

 

Р Е Ш И:

1. Община Казанлък да предоставя услугата „патронажна грижа“, като услуга от общ икономически интерес (УОИИ) чрез Домашен социален патронаж, гр. Казанлък в изпълнение на проект BG05M9OP001-6.002-0025 „Патронажна грижа + в община Казанлък, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

2. Възлага на Кмета на Община Казанлък изготвянето и издаването на Акт (Заповед за възлагане) в съответствие с чл. 4 от Решение на Комисията от 20 декември 2011 г. относно прилагането на чл. 106, параграф 2 от Договора за функциониране на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес.

 

3. Услугата „патронажна грижа“, като услуга от общ икономически интерес (УОИИ) да се предоставя безвъзмездно на потребителите за срок от 12 месеца - срока на предоставяне на услугата по проект BG05M9OP001-6.002-0025 „Патронажна грижа + в община Казанлък, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в гласуването 32 общински съветници, от които „За” 32.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 29/03/2021 г.