РЕШЕНИЕ
№428
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.04.2021 г., Протокол №22


Относно: ОС_1020/14.04.2021-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - план за застрояване за Поземлен имот с идентификатор 06848.22.342 с начин на трайно ползване "за складова база", територия - "земеделска", с площ от 3.619 дка, местност "До воденицата" в землище на с. Бузовград, общ. Казанлък; 2. Одобряване на задание, съставено от Възложителя. С писмо с вх.№ОС-1043/22.04.2021 г., вносителят прилага подписано задание от възложителя, съгласно становище на ПК по устройство на територията .


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №168-6930-2/17.07.2020 г. от ЕТ “Нено Момчилов“ с искане за издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване на територията на землище Бузовград, местност „До воденицата“ ПИ с идентификатор 06848.22.342 с НТП „за складова база“ при граници и съседи ПИ с идентификатори: 06848.22.332 - „пасище“ - публична общинска собственост; 06848.22.417 - „за автогараж“ - частна собственост и 06848.22.148 – за “селскостопански, горски ведомствен път“.

Инвестиционния интерес на възложителите е да изгради комплекс състоящ се от офис, сгради за обслужване на собствени транспортни средства, складови сгради, паркинг и дизелова колонка за собствени нужди. Инвестиционното намерение не противоречи на зоната от ОУП на Община Казанлък, в която попада поземления имот – Пп1 (предимно производствена зона – разновидност 1) - до 60% плътност на застрояване, 1.5 коефициент на интензивност, 20% минимално озеленяване и 10м височина) и предложените градоустройствени показатели за застрояване съвпадат с максимално допустимите. До  поземленият имот  е възможно да се осигури транспортен достъп през Поземлен имот с идентификатор 06848.22.148 с начин на трайно ползване „за селскостопански, горски ведомствен път“,  чрез който се достига до участък от републиканската пътна мрежа Казанлък-Бузовград. За поземления имот не се предвижда процедура за промяна предназначението, тъй като в момента е с НТП за „складови нужди“. Спазени са изискванията за сервитутни зони под съществуващите въздушни електропроводи.

На основание чл.125, ал.7 от ЗУТ, заданието за изработване на ПУП е съгласувано с РИОСВ–Стара Загора №КОС-01-3356(1)  от  15.07.2020 г.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо съгласието на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

Р Е Ш И:

 

1. Дава разрешение за възлагане изработката на Подробен устройствен план - План за застрояване  за  Поземлен имот с идентификатор 06848.22.342, територия - „земеделска“, начин на трайно ползване - “складова база“ с площ 3.619 дка, местност „До воденицата“ в землище село Бузовград, при граници и съседи ПИ с идентификатори: 06848.22.332 - „пасище“ - публична общинска собственост; 06848.22.417 - „за автогараж“ - частна собственост и 06848.22.148 - за “селскостопански,  горски ведомствен път“. Заданието за проектиране предвижда свободно ниско етажно застрояване при  показатели в съответствие със зона Пп1 от ОУП на община Казанлък, в която попада имота.

 

2. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Нено Неновзаявител.

 

Участвали в гласуването 33 общински съветници, от които „За” 33.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 29/04/2021 г.