РЕШЕНИЕ
№429
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.04.2021 г., Протокол №22

Относно: ОС_1039/22.04.2021-Доклад по чл.64, ал.6 от Правилника на ОбС от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно Покана за участие в извънредно Общо събрание на акционерите на УМБАЛ "Проф. Д-р Стоян Киркович" АД, гр. Стара Загора.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е получена Покана с вх. №29-30-3/20.04.2021 г. от изпълнителния директор на Университетска многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) „Проф. Д-р Стоян Киркович“ АД, гр. Стара Загора проф. д-р Йовчо Йовчев, за свикване на  извънредно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 21.05.2021 г. (петък) от 11:00 часа в заседателната зала, намираща се на първия етаж в сградата на адреса на управление на акционерното дружество (гр. Стара Загора, ул. „Ген. Столетов“ №2) при следния дневен ред:

1. Промяна в състава на директорите – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите чрез освобождаване на настоящия съвет на директорите в състав: Йовчо Йовчев, Иван Въшин, Филка Симеонова и избор на нов тричленен съвет на директорите в състав: Йовчо Йовчев, Ирена Миланова и Филка Симеонова.

2. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите – проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите.

3. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението – проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението да бъде формирано по реда на чл.56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП).

4. Вземане на решение по чл.56, ал.13 от ППЗПП и т.8 от Забележките към Приложение 2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“ към чл.56, ал.2 от ППЗПП – проект на Решение: Общото събрание на акционерите взема решение по чл.56, ал.13 от ППЗПП и т.8 от Забележките към Приложение №2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“ към чл.56, ал.2 от ППЗПП като намалява стойността на една бална единица, определена в чл.56, ал.3 и ал.4 от ППЗПП, включително в случаите по ал.6 и заменя показатели №4 и №5 от Приложение №2 към чл.56, ал.2 от ППЗПП, съгласно Приложение №1 към настоящото писмо.

Съгласно чл.11 от Наредба №19 на ОбС - Казанлък за общинските търговски дружества, общинските предприятия и реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, приета с Решение №275/24.09.2009 г., изм. с Решение №598/30.05.2013 г. в акционерните дружества, в които общината не е единствен акционер, избраните представители в Общото събрание на акционерите вземат предварително писмено съгласие, оформено като решение на Общински съвет - Казанлък по въпросите от компетентността на общото събрание на дружеството.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА във връзка с чл.220 и чл.226 от Търговския закон, чл.11 от Наредба №19 на ОбС - Казанлък за общинските търговски дружества, общинските предприятия и реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества,

 

Р Е Ш И:

 

1. Упълномощава Ахмед Мехмед - зам.-кмет на община Казанлък, да участва в извънредното Общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“ АД, гр. Стара Загора, което ще се проведе на 21.05.2021 г. (петък) от 11:00 часа или на 04.06.2021 г. (петък) от 11:00 часа, при липса на кворум, в Заседателната зала, намираща се на първия етаж в сградата на адреса на управление на дружеството (гр. Стара Загора, ул. „Ген. Столетов” №2) при определения дневен ред и да гласува със „за” по всички въпроси по приложения дневен ред, с всички притежавани акции.

 

2. Задължава Ахмед Мехмед - зам.-кмет на община Казанлък, в качеството му на представител на Община Казанлък, в извънредното Общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“ АД, гр. Стара Загора в десетдневен срок след провеждане на извънредното събрание да внесе в Общински съвет протокол и доклад за взетите решения и начина на гласуване по дневния ред на проведеното общо събрание на акционерите.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Ахмед Мехмед – Зам.-кмет на община Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 29 общински съветници, от които „За” 29.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 29/04/2021 г.