РЕШЕНИЕ
№431
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.05.2021 г., Протокол №23

Относно: ОС_1047/27.04.2021 г. - Доклад от инж. Симеон Стоилков - управител на "Казанлъшка Искра" ЕООД с проект за решение относно приемане на Годишния финансов отчет за 2020 г. и освобождаване от отговорност управителя на дружеството.


Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет, че след приключване на финансовата година, годишните финансови отчети на търговските дружества се разглеждат и приемат от общите им събрания, в случая Общински съвет – Казанлък.

Инж. Симеон Стоилков, Управител на „Казанлъшка ИСКРА“ ЕООД, гр. Казанлък: Предоставям за разглеждане и приемане Годишния финансов отчет за 2020 г. на дружеството, на основание чл.137, ал.1, т.3 и т.5 от Търговския закон и чл.21, ал.1, т.3 и т.7 от Наредба №19 на Общински съвет Казанлък за общинските търговски дружества, общинските предприятия и реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества.

„Казанлъшка ИСКРА“ ЕООД е търговско дружество със 100% общинско участие и се представлява от Симеон Асенов Стоилков, след подписване на Договор № Д10-37/18.12.2020 за възлагане управлението на дружеството.

Основната цел и задача на дружеството е в. „ИСКРА“ да продължи да бъде лидер на вестникарския пазар в гр. Казанлък и региона. Да бъде търсен и необходим информационен и бизнес посредник.

 

ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА

За 2020г., приходите от продажба са 47 434.68 лв., съответно за 2019г. са 84 576.13 лв. Наблюдава се спад с повече от 40% .

 

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ

Най-голям дял в структурата на приходите заемат тези от продажба на услуги /рекламна дейност и обяви/, като в отчетния период те са 29 482 лв., а в предходния  са били 53 298 лв. Наблюдава се спад с 44%.

 

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖАБА НА ПРОДУКЦИЯ

Приходите от продажби на продукция /издаване на вестник/ са  6 189 лв. за 2020 г. , срещу 6 858 лв. за 2019 г. Намаление с по-малко от 10%.

Приходите от основната дейност на дружеството - издаване на вестник "Искра" и реклама съставляват основния  дял  от общите приходи за отчетния период.

 

ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА

Другите приходи от дейността към 31.12.2020 г. са в размер на 11 763 лв. Това са приходи от наем и префактуриране на ток.

 

Общо приходите за  2020 г. са 48 хил. лв., съответно за 2019 г. са били 85 хил.лв., а през 2018г. са били 65 хил.лв.

 

Общо разходи на дружеството по години.

                                                                         2017 г.      2018 г.      2019 г.     2020 г.

Разходи по икономически елементи             хил.лв.    хил.лв.     хил.лв.      хил.лв.

Разход за материали                                          2               2              1              1

Разходи за външни услуги                              12             22             22            14

Разходи за възнаграждения                             22             37            48             33

Разходи за осигуровки                                      4               6               8              5

Други разходи                                                    2               -                2              -

ОБЩО РАЗХОДИ:                                         46             67              81             54

 

„Казанлъшка ИСКРА“ ЕООД приключва 2020 г. с 8 хил. лв. счетоводна загуба, при 3 хил. лв. счетоводна печалба за 2019 г. През отчетната 2018 г. дружеството приключва с 3 хил.лв. счетоводна загуба.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.137, ал.1, т.3 и т.5 от Търговския закон и чл.21, ал.1, т.3 и т.7 от Наредба №19 на Общински съвет – Казанлък за общинските търговски дружества, общинските предприятия и реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества,

 

Р Е Ш И:

 

1. Приема Годишен финансов отчет за 2020 г. на „Казанлъшка ИСКРА“ ЕООД, ЕИК 833121152, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. „Искра“ №2.

2. Освобождава от отговорност за 2020 г. управителя на „Казанлъшка ИСКРА“ ЕООД – Симеон Асенов Стоилков.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Симеон Асенов Стоилков – управител на „Казанлъшка ИСКРА“ ЕООД.

 

Участвали в гласуването 29 общински съветници, от които „За” 29.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 03/06/2021 г.