РЕШЕНИЕ
№434
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.05.2021 г., Протокол №23


Относно: ОС_1075/17.05.2021 г. - Доклад от д-р Красимир Пейчев - управител на "ДКЦ Поликлиника-Казанлък" ЕООД с проект за решение относно промяна на предмета на дейност и изменение на Учредителния акт на дружеството.


Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „С Решение №304/25.11.2005 г. на Общински съвет - Казанлък е определен предмета на дейност и е приет Учредителен акт на “Диагностично-консултативен център Поликлиника-Казанлък” ЕООД, изм. с Решение №848/07.05.2008 г. Съгласно цитираното решение и чл.4 от приетия учредителен акт, дружеството е с предмет на дейност: Специализирана извън болнична помощ, както и всички дейности, незабранени от Закона за здравето.

 

През Януари 2021 г., във връзка с назначаването ми за управител и някои промени в дружеството направихме уведомление до Изпълнителна агенция „Медицински надзор“. С Писмо с наш вх.№ 008/05.03.2021 г. ИА „Медицински надзор“ ни уведоми, че в предмета на дейност, думите „всички дейности, незабранени от закона за здравето“ са некоректни и незаконосъобразни.

 

Съгласно чл.17 от Закона за лечебните заведения Диагностично- консултативният център е лечебно заведение, в което осъществяват специализирана извънболнична помощ.

В чл.3, ал.5 от същия закон се съдържа забрана, според която „Лечебните заведения не могат да извършват търговски сделки освен за нуждите на осъществяваните от тях медицински дейности и за обслужване на пациентите.“

 

В настоящия случай за да бъде предмета на дейност на дружеството в съответствие със закона следва предмета на дейност на дружеството да бъде изменен, като от него се премахнат думите „както и всички дейности, незабранени от Закона за здравето.“

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.137, ал.1, т.1 от Търговския закон,

 

Р Е Ш И:

 

1. Изменя предмета на дейност на “Диагностично-консултативен център Поликлиника-Казанлък” ЕООД както следва, Предмет на дейност: „Специализирана извън болнична помощ“.

2. Изменя чл. 4 от учредителния акт както следва:

„Член 4. Предмет на дейност Дружеството е с предмет на дейност: Специализирана извън болнична помощ.“

 

3. Оправомощава Управителя на “Диагностично-консултативен център Поликлиника-Казанлък” ЕООД да извърши всички фактически и правни действия по изпълнение на настоящото решение, в т.ч. вписване на промените в ТРРЮЛНЦ.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Д-р Красимир Пейчев – Управител на “Диагностично-консултативен център Поликлиника-Казанлък” ЕООД.

 

Участвали в поименно гласуване 29 общински съветници, от които „За” 28.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 03/06/2021 г.