РЕШЕНИЕ
№437
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.05.2021 г., Протокол №24


Относно: ОС_1034/19.04.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно подаване на проектно предложение и създаване на функционираща услуга по процедура BG05M9OP001-2.090 "Нова дългосрочна грижа за възрастните и хора с увреждания - Етап 2 - представяне на новите услуги" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган на ОП РЧР 2014 – 2020 чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ обяви покана за набиране на проектни предложения по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – представяне на новите услуги“.

Целта на процедурата е извеждане на хората с увреждания и възрастните хора от специализираните институции и превенция на институционализацията на тези лица чрез предоставяне на социални услуги в общността за дневна и почасова грижа.

Чрез изпълнение на процедурата ще се обезпечи предоставянето на новите услуги в общността, за които е изградена подходящата инфраструктура със средства от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

В изпълнение на Решение №793 от 28.06.2018 г. на Общински съвет – Казанлък с финансиране от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 в град Казанлък, ул. Маньо Стайнов №11 е изграден Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства.

Община Казанлък е допустима като конкретен бенефициент в откритата процедурата по ОПРЧР за създаване на един Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства с капацитет 40 потребители. Допустимият максимален период за функциониране на услугата в рамките на проекта е 12 месеца при максимален размер на безвъзмездна финансова помощ  401 хил.лв., 100 % безвъзмездна финансова помощ. Не се изисква съфинансиране.

На етап кандидатстване следва да представи препис от Решение на Общински съвет за  подаване на проектно предложение и за създаване на функциониращата услуга.

Крайният срок за кандидатстване е 31.12.2021 г. - 17: 30 ч.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

  

Р Е Ш И:

 

1. Дава съгласие Община Казанлък да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – представяне на новите услуги“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020.

2. Дава съгласие да се създаде и да функционира социална услуга Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

 

Участвали в гласуването 30 общински съветници, от които „За” 30.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/06/2021 г.