РЕШЕНИЕ
№443
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.05.2021 г., Протокол №24


Относно: ОС_1065/14.05.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно премахване на сгради находящи се в Поземлен имот с идентификатор 35167.502.6446 по КККР на гр. Казанлък, с административен адрес ул. "Тимок" №16.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Съгласно чл. 195 от ЗУТ собствениците на строежи са длъжни да ги поддържат в техническо състояние, отговарящо на съществените изисквания по чл.169, ал. 1 – 3. Собствениците на тези обекти носят имуществена отговорност за причинени вреди и пропуснати ползи от своите виновни действия или бездействия, в резултат на които е настъпила авария на строежа, довела до материални щети или увреждане на трети лица и имоти.

За Поземления имот има съставен Акт №1410/13.07.2012 г. за частна общинска собственост, в който има две жилищни сгради построени през 1935 година и ползвани за живеене до месец април 2021 г. Извършена е проверка от Комисия по чл.196, ал.1 и ал.2 от ЗУТ. Комисията е съставила Констативен протокол на основание чл.196, ал.1 от ЗУТ и е установила, че  сградите са негодни за живеене, липсват санитарни помещения, което от своя страна създава лоши санитарно–хигиенни условия. В жилищните сгради няма наематели, договорите им са прекратени.

Покривът на жилищните сгради е пропаднал, има счупени керемиди, при което под влияние на атмосферните условия, водите проникват във вътрешността на сградата.

Има течове по таваните на стаите и големи пукнатини по стените от покрива до основите. Общината не може до ограничи достъпа до имот, липсва ограда, има вероятност да се самонастанят хора, а сградите са опасни за обитаване. Не са предвидени средства в бюджета за основен ремонт на сградите, които са трудно възстановяеми и не могат да оправдаят разходите, предвид наема, който се събира от наметели на общински жилища.

Съгласно чл.197 от Закона за устройство на територията собственик може да премахне свой законен строеж.

В случая собственик на сградите е Община Казанлък и тъй като при унищожаването/погиването на вещта, като един от способите за прекратяване правото на собственост е налице разпореждане с право на собственост, което е от изключителната компетентност на Общинския съвет, предвидено в чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, поради което е необходимо решение на ОбС.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.197, във връзка с чл.195, ал.6, т.1 от Закона за устройство на територията,

 

Р Е Ш И:

 

1. Да се премахнат сгради с идентификатори №35167.502.6446.1 и №35167.502.6446.2, находящи се в Поземлен имот с идентификатор 35167.502.6446 по КККР на гр. Казанлък, с административен адрес: ул. „Тимок“ №16.

 

2. Премахването да се извърши незабавно след влизане в сила на настоящото решение.

 

3. Възлага на Кмета на Община Казанлък да предприеме всички необходими действия по премахване на сградите, обезопасяване и възстановяване на терена.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 22 общински съветници, от които „За” 22.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 03/06/2021 г.