РЕШЕНИЕ
№447
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.05.2021 г., Протокол №24


Относно: ОС_1071/17.05.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търгове за 4 бр. Поземлени имоти, находящи се в местност "Старите лозя", гр. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Приложение №3, Табл. „От продажба на земи, по реда на Наредба №15 на ОбС-Казанлък“, към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС) на община Казанлък за 2021 г., приета с Решение №291/26.11.2020 г. на Общински съвет-Казанлък, допълнена с Решение №382/25.03.2021 г. са включени следните общински имоти: 

1. Под номер 18: Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9270 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет две седем нула) с обща площ 458 (четиристотин петдесет и осем) кв. м, по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.503.9473, 35167.503.9455, 35167.503.9261, 35167.503.9272, 35167.503.9271; Предишен идентификатор: 35167.503.1158; 35167.503.1348. По ПУП, одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот XXV-9270 в кв. 485 на гр. Казанлък.

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост №3954/23.02.2021г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №1192/24.02.2021 г., акт 199, т.4, н.д. 838.

 

2. Под номер 21: Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9321 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет три две едно) с обща площ 423 (четиристотин двадесет и три) кв. м , по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.503.9319, 35167.503.9457, 35167.503.9322, 35167.503.9320; Предишен идентификатор: 35167.503.1070. По ПУП, одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот ХV-9321 в кв. 475 на гр. Казанлък.

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост №3951/23.02.2021г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №1189/24.02.2021 г., акт 196, т.4, н.д. 835.

 

3. Под номер 22: Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9308 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет три нула осем) с обща площ 375 (триста седемдесет и пет) кв. м, по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.503.9311, 35167.503.9309, 35167.503.9459, 35167.503.9307; Предишен идентификатор: 35167.503.1052. По ПУП, одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот  II-9308 в кв. 488 на гр. Казанлък.

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост №3950/23.02.2021г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №1188/24.02.2021 г., акт 195, т. 4,

н. д. 834.

 

4. Под номер 28: Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9290 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет две девет нула) с обща площ 409 (четиристотин и девет) кв. м, по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.503.9452, 35167.503.9457, 35167.503.9289, 35167.503.9288; Предишен идентификатор: 35167.503.1066. По ПУП, одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот IV-9290 в кв. 474 на гр. Казанлък.

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост №3948/19.02.2021г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №1180/24.02.2021 г., акт 192, т.3,

н. д. 831.

За имотите са изготвени актуални данъчни и пазарни оценки, които са в размер, както следва:

 

Имот

Данъчна оценка,

в лв.

Пазарна оценка,

в лв.

Прогнозна цена, съгласно ГПУРИОС,

в лв.

 • 1. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9270  с обща площ 458 кв. м, гр. Казанлък
 •  

  3 881.60

   

  19 480.00

   

   

  4 580.00

 • 2. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9321 с обща площ 423 кв. м, гр. Казанлък
 •  

  3 584.90

   

  17 990.00

   

  4 230.00

 • 3. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9308 с обща площ 375 кв. м, гр. Казанлък
 •  

  3 178.10

   

  15 950.00

   

  3 750.00

 • 4. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9290 с обща площ 409 кв. м, гр. Казанлък
 •  

  3 466.30

   

  17 390.00

   

  4 090.00

   

  С оглед изпълнение на програмата, считам за целесъобразно да бъдат организирани и проведени публични търгове за продажба на имотите, при начална тръжна цена, определена по реда на чл.41, ал.2 от ЗОС.

  В случай на успешно приключване на процедурите и сключване на договори за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.“

  Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.35, ал.1, във връзка с чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.43 и чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС - Казанлък,

  Р Е Ш И:

  І. Да се извършат продажби чрез публични търгове по реда на глава шеста от Наредба №15 на ОбС-Казанлък, на общински имоти за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, както следва:

  1. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9270 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет две седем нула) с обща площ 458 (четиристотин петдесет и осем) кв. м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.503.9473, 35167.503.9455, 35167.503.9261, 35167.503.9272, 35167.503.9271; Предишен идентификатор: 35167.503.1158; 35167.503.1348. По ПУП, одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот XXV-9270 в кв. 485 на гр. Казанлък.

  Начална тръжна цена: 19 480 (деветнадесет хиляди четиристотин и осемдесет) лв. без ДДС, като всички разходи за такси, данъци и др. са за сметка на спечелилия търга.

   

  2. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9321 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет три две едно) с обща площ 423 (четиристотин двадесет и три) кв. м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.503.9319, 35167.503.9457, 35167.503.9322, 35167.503.9320; Предишен идентификатор: 35167.503.1070. По ПУП, одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот ХV-9321 в кв. 475 на гр. Казанлък.

  Начална тръжна цена: 17 990 (седемнадесет хиляди деветстотин и деветдесет) лв. без ДДС, като всички разходи за такси, данъци и др. са за сметка на спечелилия търга.

   

  3. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9308 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет три нула осем) с обща площ 375 (триста седемдесет и пет) кв. м , по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.503.9311, 35167.503.9309, 35167.503.9459, 35167.503.9307; Предишен идентификатор: 35167.503.1052. По ПУП, одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот  II-9308 в кв. 488 на гр. Казанлък.

  Начална тръжна цена: 15 950 (петнадесет хиляди деветстотин и петдесет) лв. без ДДС, като всички разходи за такси, данъци и др. са за сметка на спечелилия търга.

   

  4. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9290 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет две девет нула) с обща площ 409 (четиристотин и девет) кв. м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.503.9452, 35167.503.9457, 35167.503.9289, 35167.503.9288; Предишен идентификатор: 35167.503.1066. По ПУП, одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот IV-9290 в кв. 474 на гр. Казанлък.

  Начална тръжна цена: 17 390 (седемнадесет хиляди триста и деветдесет) лв. без ДДС, като всички разходи за такси, данъци и др. са за сметка на спечелилия търга.

   

  II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публични търгове за продажба на имотите по т. I. и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата им.

   

  Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

  Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

  Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

  Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

   

  Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

   

  Участвали в поименно гласуване 27 общински съветници, от които „За” 23.

   

  Вярно с оригинала!

  ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

  (Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)  публ: 03/06/2021 г.