РЕШЕНИЕ
№469
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.06.2021 г., Протокол №25


Относно: ОС_1115/11.06.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината в Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9364 с площ 819 кв.м, в кв. 482 по КККР на гр. Казанлък, за сумата от 850,00 лв. без ДДС.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация постъпи Заявление с вх. №94-Д-864-2/02.04.2021 г. от Дечко Тиков за закупуване на общинската част от ПИ с идентификатор 35167.503.9364 с площ 819 кв. м по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100, представляващ УПИ IХ-9364 в кв. 482 на гр. Казанлък по ПУП, одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС-Казанлък.

Заявителят е собственик на част 790/819 идеални части от имота, съгласно Нотариален акт №117, т. 5, рег. №8787, Дело №776 от 2017 г. и Заповед №283/25.02.2021 г. на кмет.

Община Казанлък е собственик на част 29/819 идеални части от имота по Акт за частна общинска собственост №3995/18.05.2021 г.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Казанлък за 2021 година, приета с Решение №291/26.11.2020 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани за прекратяване на съсобственост. На основание чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда на чл.48, ал.1 и ал.2 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е необходимо Общински съвет-Казанлък да приеме решение за продажба на общинската част от имота и да определи пазарната цена.

Изготвени са данъчна и пазарна оценки. Данъчната оценка на общинската част от имота е 327,70 лева, съгласно Удостоверение за ДО №7404057450/09.04.2021 г. на Дирекция „Местни приходи“, а изготвената от оценител на имоти пазарна оценка е на стойност 850,00 лева, без ДДС.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.9, чл.36, ал.1, т.2, във вр. с чл.35, ал.4, т.2, чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.48, ал.1, предл. второ и ал.2 от Наредба №П15 на ОбС-Казанлък,

  

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2021 година, приета с Решение №291/26.11.2020 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия (фирма)

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

 

№3995 от 18.05.2021 г.

 

Дечко Тиков

 

850,00

 

За ЖС

ПИ с идентификатор 35167.503.9364, представляващ УПИ IХ-9364, кв. 482 по ПУП на гр. Казанлък

 

2. Да се прекрати съсобствеността върху Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9364 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет три шест четири) с площ 819 (осемстотин и деветнадесет) кв. м по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); Предишен идентификатор: 35167.503.1318; 35167.503.1321; 35167.503.1331; 35167.503.1333, при граници: Поземлени имоти с идентификатори – 35167.503.9365; 35167.503.9465; 35167.503.9379; 35167.503.9377; 35167.503.9378; 35167.503.9461; 35167.506.9635, представляващ Урегулиран поземлен имот IХ-9364 (девети за девет хиляди триста шестдесет и четири) в кв. 482 (четиристотин осемдесет и втори) по ПУП на гр. Казанлък, одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС-Казанлък, чрез продажба на общинската част 29/819 (двадесет и девет към осемстотин и деветнадесет) идеални части от земята на съсобственика – Дечко Тиков за сумата от 850,00 (осемстотин и петдесет) лева, без ДДС.

 

3. Упълномощава Кмета на Общината да издаде заповед и сключи договор за продажбата, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Дечко Тиков, адрес: гр. Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 29 общински съветници, от които „За” 29.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 29/06/2021 г.