РЕШЕНИЕ
№473
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.06.2021 г., Протокол №25


Относно: ОС_1116/11.06.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на ПУП - план за застрояване за Поземлен имот с идентификатор 35167.240.884, с начин на трайно ползване (НТП) "изоставена нива", с площ от 1,085 дка, местност "Старите лозя" в землище на гр. Казанлък, с цел промяна предназначението на същия от "друг вид земеделска земя" в за "вилно застрояване", ведно със схеми и/или парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация е постъпило Заявление с вх.№194-М-2836-2/18.05.2021 г. от Маргарит Ангелов  с искане за издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ с идентификатор 35167.240.884 от 1085 кв.м, с начин на трайно ползване НТП „друг вид земеделска земя“ в местност „Старите лозя“, на територията на землище Казанлък при граници и съседи и НТП: 35167.240.124 и 35167.240.137 - „селскостопански, горски ведомствен път“, общ. публична собственост; 35167.240.876; 35167.240.870 - „др.вид зем. земя, частна собственост; 35167.240.875 - „др.вид зем.земя“ - общинска частна; и 35167.240.869 - “др.вид зем.земя“ - съсобствен имот.

С ПУП се цели  промяна начина на трайно ползване от „друг вид земеделска земя“ в за „вилно застрояване“. Местоположението на имотът е на североизток от строителните граници на Казанлък. Инвестиционното намерение не противоречи на зоната от ОУП на Община Казанлък, в която попада поземления имот – Ов (със следните показатели за застрояване: до 40% плътност на застрояване, 0.8 коефициент на интензивност, 50% минимално озеленяване и до 7 м макс.кота корниз). Транспортен достъп може да се осъществи чрез прилежащи „селскостопански, горски ведомствен път“, общ. публична собственост, с който граничи имота.

Водоснабдяването се предвижда да е от собствен водоизточник, а електроснабдяването от мрежите на електроразпределителното дружество след разработване на план-схеми и/или парцеларен план.

Представено е Уведомление от РИОСВ №КОС-01-2330 (1) от 26.04.2021 г., с което се удостоверява, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо съгласието на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.”

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.5 и ал.7 във връзка с ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

Р Е Ш И:

 

1. Разрешава изработването на Подробен устройствен план -  план  за застрояване  за Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 35167.240.884,  с начин на трайно ползване (НТП) „изоставена нива“ с площ от 1.085дка, местност „Старите лозя“ в землище Казанлък с цел промяна предназначението на същия от „друг вид земеделска земя“ в „за вилно застрояване“ при граници и съседи и НТП: 35167.240.124 и 35167.240.137 - „селскостопански, горски ведомствен път“, общ. публична собственост; 35167.240.876; 35167.240.870 - „др. вид земеделска земя, частна собственост; 35167.240.875 - „др. вид земеделска земя“ - общинска частна; и 35167.240.869 - “др. вид земеделска земя“ - съсобствен имот с цел промяна НТП на същия в „за вилно застрояване “ ведно със схеми и/или парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура.

2. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Маргарит Ангелов  – гр. Казанлък.

 

Участвали в гласуването 28 общински съветници, от които „За” 26.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 29/06/2021 г.