РЕШЕНИЕ
№475
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.06.2021 г., Протокол №25

Относно: ОС_1124/11.06.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Разрешаване изработването на ПУП - план за застрояване, план - схема за водоснабдяване и канализация и схема за електрозахранване на Поземлен имот с идентификатор 24075.150.14 по КККР на с. Дунавци, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Въз основа на постъпило Заявление с вх. №168-01-17/23.04.2021г. от „Арсенал“ АД, ЕИК 833067612, представлявано от Николай Ибушев - изпълнителен директор, с решение на Общински съвет №442/27.05.2021 г. е одобрено изменение на ОУП относно ПИ с идентификатор 24075.150.14 по КККР на с. Дунавци. Променен е устройствения режим на  поземления имот в „за смесена многофункционална устройствена зона, разновидност1 - /Смф1/, с пределно допустими устройствени показатели: макс. Пл. застр.=70%, макс. Кинт=2,5, мин. Пл.озел.=30%, максимална височина до 10м.

Заданието за проектиране, съставено от възложителя - Част II, обосновава необходимостта от изработване на ПУП за имота, териториалният обхват и сроковете и етапи за изработване.

Подробният устройствен план трябва да е съобразен с предвиждането на ОУП - Смесена многофункционална зона 1 и да определи конкретното предназначение и начин на устройство на имота.

Поземлен имот с идентификатор 24075.150.14 е с площ  56130 кв.м., с НТП: нива, с трайно предназначение на територията: земеделска. Намира се югоизточно от с. Дунавци и северно от Главен път I 6.

Съгласно данните от Заданието за проектиране, инвестиционното намерение на Възложителя е да изгради дърводелски цех и склад за дървен материал.

Предложението за План за застрояване на имота предвижда предназначението му да бъде „за производствени и складови  дейности“, нискоетажно свободно застрояване, с показатели за застрояване: макс. Пл. застр.=70%, макс. Кинт=2,5; мин. Пл.озел.=30%, максимална височина до 10 м., които са в съответствие с ОУП на общ. Казанлък.

Съгласно схемата по част ВиК, имотът може да се захрани с вода от собствен водоизточник. Отпадъчните води ще се събират във водоплътна изгребна яма.

Съгласно схемата по част Електрическа, ел.захранването ще се осъществи от собствен независим източник за ел.енергия, монтиран в имота.  

Инвестиционното предложение е внесено в РИОСВ – Стара Загора за определяне на необходимите процедури по Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие като е преценено, че територията не попада в Приложение №1 и Приложение №2 на ЗООС и не подлежи на процедури по ОВОС или ЕО. Проекта е съгласуван с РЗИ-Стара Загора, за което  е издадено Здравно  заключение.

Извън границите на урбанизираните територии застрояване се допуска по реда на чл.59, ал.1 от ЗУТ въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план, след промяната на предназначението на земята.  

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, разрешение за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлен имот се дава с решение на Общинския съвет по предложение на кмета на общината.

План-схемите за водоснабдяване, канализация, електроснабдяване придружават ПУП съгласно чл.108, ал.2 от ЗУТ.          

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет с разрешението одобрява и заданието, съставено от Възложителя.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.5 и ал.7, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

 

1. Разрешава изработването на Подробен устройствен план – План за застрояване,  План-схема за водоснабдяване и канализация и схема за електрозахранване за Поземлен имот с идентификатор 24075.150.14 по КККР на с. Дунавци, с площ 56130 кв.м., при съседи: 24075.88.203 - държавна публична собственост, територия на транспорта, НТП: За път от републиканската пътна мрежа, 24075.150.425 – собственост: общинска публична, вид територия: Земеделска,  НТП - пасище, 24075.150.19 - общинска частна собственост, територия: заета от води и водни обекти, НТП: Отводнителен канал,  24075.150.7 – собственост: общинска публична, вид територия: Земеделска, НТП: За селскостопански, горски, ведомствен път,  и 24075.150.8 – собственост: общинска публична, вид територия: Земеделска, НТП: За селскостопански, горски, ведомствен път, в съответствие с ОУП на община Казанлък, с цел промяна на предназначението на земеделската земя в имот „за производствени и складови дейности“.

 

2. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и „Арсенал“ АД адрес: гр. Казанлък, бул. “Розова долина“ №100, представлявано от Николай Ибушев – заявител.

Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „За” 26.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 29/06/2021 г.