РЕШЕНИЕ
№ 476
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.07.2021 г., Протокол №26

Относно: ОС_1164/14.07.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно поемане на общински дълг за изпълнение на проект "Изграждане на социални жилища", финансиран от Европейския фонд за регионално развитие от Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Община Казанлък изпълнява проект „Изграждане на социални жилища“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Административният договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДПБФП) №BG16RFOP001-1.024-0005-C01 за изпълнение на проект „Изграждане на социални жилища“, подписан на 30 юни 2020 год. между Министерство на регионалното развитие и благоустройството в качеството му на Управляващ орган по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 год. и Община Казанлък, е на обща стойност 1 288 120,54 лв. (един милион двеста осемдесет и осем хиляди сто и двадесет лева и петдесет и четири стотинки).

На 23.07.2020 г. Община Казанлък получи авансово плащане, съгласно условията на АДПБФП, в размер на 450 842,19 лв., представляващи 35% от стойността на предоставената от Управляващия орган безвъзмездна финансова помощ (100%) по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 към Община Казанлък. Към момента екипът на администрацията провежда последната невъзложена на външен изпълнител поръчка по реда на Закона за обществените поръчки – доставка на оборудване и обзавеждане на 10 броя социални жилища. Стойността на тази дейност/ поръчка в бюджета на проекта е 95 890 лв. без ДДС. Договорени са основните дейности по проекта – за извършване на строително - монтажни работи, осъществяване на строителен и авторски надзор по време на строителството, изпълнение на мерки по публичност и комуникация и извършване на независим одит, съгласно изискванията на Оперативната програма, и за други необходими съпровождащи дейности.

Сключени са два договора за обществена поръчка за изграждането на социалните жилища на ул. „Петьо Ганин“ №№2, 5 и 7 и ул. „Козлодуй“ №10 в град Казанлък на обща стойност 1 013 784,44 лв. с ДДС. Договорите са в процес на изпълнение, като срокът за приключване на дейностите на всеки обект е до 300 дни от откриване на строителните площадки. Строителните площадки са открити съответно на 23.02.2021 г. Съгласно условията на сключените договори по обществена поръчка Община Казанлък трябва да извърши междинни плащания към изпълнителите.

Срокът за възстановяване на направени разходи от Община Казанлък по проект „Изграждане на социални жилища“ от Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 е 90 дни, съгласно разпоредбите на чл.62.(1) от Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (изм. и доп. ДВ. бр.52 от 9 Юни 2020г.). Във връзка с продължителния период на верификация от страна на Управляващия орган е необходимо осигуряване на допълнителен финансов ресурс за обезпечаване на междинни плащания към изпълнителите за извършена и приета работа.

Неосигуряването на финансиране за изпълнението на проекта, ще доведе до невъзможност Община Казанлък да извършва регулярно плащания към изпълнителите в договорените срокове. Необходимостта от финансов ресурс за мостово финансиране на проекта възниква през третото тримесечие на  2021 г. В този период общината ще трябва да се разплати с изпълнителите, които извършват основните строително-монтажни дейности по проекта на социалните жилища в гр. Казанлък. Необходимия паричен ресурс за мостово финансиране е в размер на 340 000 лв.

Един от източниците за осигуряване на ресурс е заем от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД. Съществуват няколко предимства за избора на Фонд „ФЛАГ“ ЕАД като кредитна институция:

  • Не се налага провеждането на процедура по ЗОП за избор на кредитна институция;
  • По – кратки срокове за разглеждане и одобряване на документите за отпускане на кредит.

На основание чл.15, ал.1 от Закона за общинския дълг, Кметът на Община Казанлък покани местната общност, всички обществени организации и юридически лица от общината да участват в публично обсъждане за намерение за поемане на дългосрочен общински дълг под формата на кредит от „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, предназначен за изпълнение на инвестиционен проект. То се проведе онлайн предвид извънредното положение в страната в периода от 16.06.2021 г. до 25.06.2021 г. До изтичането на крайния срок за подаване на писмени възражения, предложения и коментари - 17:30 ч. на 25.06.2021 г., такива не са постъпили на електронните пощи, посочени в обявата за общественото обсъждане.

Предвид факта, че през месеци август - септември 2021 г. предстои междинни плащания към изпълнителите на СМР и обезпечаване с авансово плащане изпълнителите по поръчката за доставката на оборудването и обзавеждането на социалните жилища, възниква необходимостта от наличието на финансов ресурс в Община Казанлък за разплащане към изпълнителите. С оглед Община Казанлък да не изпадне в забава по тези плащания, се налага допускането на предварително изпълнение на Решението на основание чл.60, ал.1 от Административно процесуалния кодекс /АПК/.“

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.6 и т.10 от ЗМСМА, чл.60, ал.1 от АПК, чл.17 и чл.19а от Закона за общинския дълг и във връзка с изпълнение на проект „Изграждане на социални жилища“ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“, по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, с Административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-1.024-0005-C01/30.06.2020 г.,

  

Р Е Ш И:

 

1. Дава съгласие Община Казанлък да сключи договор за кредит с „Фонд на органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Изграждане на социални жилища”, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-1.024 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Казанлък“, част от процедура  BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-1.024-0005-C01/30.06.2020 г. при следните основни параметри:

 

  • Максимален размер на дълга – 340 000 лв. (триста и четиридесет хиляди лева);
  • Валута на дълга – лева;
  • Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
  • Условия за погасяване:

- Срок на погасяване – до 24 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  Управляващия орган съгласно Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-1.024-0005-C01/30.06.2020 г. и/или от собствени бюджетни средства.

  • Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.083 %
  • Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка
  • Начин на обезпечение на кредита:

- Учредяване на залог върху вземанията на Община Казанлък по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-1.024-0005-C01/30.06.2020 год., сключен с Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Казанлък, по чл.45, ал.1, т.1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл.52, ал.1, т.1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.

 

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Казанлък да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на „Фонд ФЛАГ” ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т.1.

3. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 34 общински съветници, от които „За” 33.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/08/2021 г.