РЕШЕНИЕ
№ 477
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.07.2021 г., Протокол №26


Относно: ОС_1181/19.07.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изменение на Бюджет и Инвестиционна програма за 2021 г., в частта на Приложения №№ 1, 3, 4, 5, 13, 14, и 15. С Писмо № ОС-1204/27.07.2021 г., вносителят прави допълнения в мотивите на доклада, касаещи Приложения № 4 и № 13.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „I. При започване на дейностите на обект „Основен ремонт на надлез  „Катекс“ -  участък от бул. „Розова долина“ от кръговото  кръстовище с ул. „Бачо Киро“ до пътен възел  на околовръстен път - гр. Казанлък по разрушаване на асфалтовата и бетонова настилка  върху съоръжението, изпълнителят сигнализира за разлика в дебелините на асфалтовите и бетоновите пластове от тези посочени в проекта. Създаде се съвместна комисия, която установи с протокол, че дебелината на асфалтовата настилка е средно 15см , не 10 и дебелината на изравнителната настилка е със средна дебелина 14 см. Това от своя страна води до увеличаване на количествата и обема на работата поради необходимостта от демонтаж на тези пластове с по-голяма дебелина. За да бъде ясно какво е тяхното  увеличение се изготви нов технологичен проект одобрен от надзора, проектанта и възложителя.

Други дейности, за които се наложи увеличаване на количествата е във връзка с изпълнението на дейността по покриване на видимата армировка и обработване на бетонови повърхности  с антикарбонизационно покритие. Увеличението в изпълненото количество покриване на видима армировка с подходящи саниращи средства е породено от чиста обективна причина, тъй като разрушените бетонови повърхности и оголване на армировката при започване на строителни работи е в много по-мащабни размери и количества сравнено с времето когато е правен проекта през 2016 г.

Увеличаването на изпълнените количества на тези дейности цели цялостно и качествено изпълнение на рехабилитация на мостовото съоръжение и удължаване на  експлоатационния му срок.

Обща стойност на изпълнените непредвидени строително-монтажни работи извън проекта и договора със строителя са на стойност 161 278 лв.

II. При изпълнение на  обект: „Укрепване на съществуващата стара сграда на читалище „Светлина – 1861” гр. Шипка се разработи допълнителен проект по време на строителството. Разрешението за строеж е допълнено и изменено със Заповед №24/28.04.2021 г. на Главен архитект на общината. Етап 1 от заповедта ще се поеме като финансиране от Министерство на културата, а за община Казанлък остава Етап 2.

Допълнителните дейности по Етап 2 включват изпълнение на нови рандбалки, ивични основи и стоманобетонова плоча на пода в салона и допълнителни дейности по ремонт покрив извън основно КСС и е на обща стойност 39 060,00 лв.

III. Във връзка с неотложен ремонт на общинска къща, намираща се на ул. Петрова нива №26 и обитавана от три семейства наематели, са необходими средства в размер 60 000 лева за проектиране, надзор и СМР на покрива.

IV. Във връзка с подобряване организацията и контрола от Звено „Кратковременно паркиране“ в зоните за платено паркиране, Ви предлагам закупуване на 3 броя нови паркинг автомати в размер на 31 985 лв.

V. Съгласно  разгледани оферти средствата за обект „Изграждане на локално пречиствателно съоръжение, с. Копринка“ са недостатъчни и е необходимо завишаването с 20 000 лв.

Средствата в размер на 312 323 лв. от т. I до т. V могат да бъдат осигурени от обект  „Изграждане на продължение на пешеходната зона до ул. „Скобелев“ със сумата от 286 294 лв. и от компенсиране с 26 029 лв. в дейност 619 „Други дейности по ЖС“.

Изграждането на пешеходна зона на т. нар „Ларго“ е на ниво проектиране и няма да бъде изпълнено в рамките на 2021 година.

 

VI. Директора на театър „Л. Кабакчиев“ предлага да бъде закупен светлодиоден следач, който ще се използва както на закрито в новата театрална зала, така и на открито за всички необходими от сценично осветление случаи. Необходимите средства в размер на 3 960 лв. могат да бъдат осигурени от бюджета на театъра.

 

VII. След събрани оферти директора на ДСХ „Ал. Батенберг“ предлага  обектите от Инвестиционна програма да придобият следния вид:

 

 

Било

Става

Професионална перална машина за нуждите на Дом за стари хора, Ал. Батенберг - 1 бр.

16 104

9 558

Генератор за озон за перално-центрофугални машини за нуждите на Дом за стари хора, Ал. Батенберг - 1. бр.

0

1 476

Професионална сушилна машина за нуждите на Дом за стари хора, Ал. Батенберг - 2 бр.

8 436

8 592

 

24 540

19 626

 

Разлика в размер на 4 914 лв. предлага да бъде прехвърлена към издръжката по параграф §§10-16 „Вода, горива и енергия“.

VIII. По Молба с вх. №25-05-3/06.07.2021г. от ръководителя на Домашен социален патронаж и ДЦСХ, Ви предлагам закупуването на колонен климатик за 5 090 лв. за залата на дневния център. Необходим е такъв вид климатик и за ритуалната зала в гробищен парк. Средства могат да бъдат компенсирани от обекти - „Актуализация план за организация на движението“ в намаление с 7 800 лева  и „Строителен и авторски надзор на училището в с. Розово, академия за таланти“ в намаление с 2 380 лева.

IX. С Молба с вх. №10-08-3/01.07.2021 г. кмета на кметство Кънчево предлага закупуването на автобусна спирка за източния края на селото. Необходимите средствата в размер ма 3 200 лв. ще бъдат осигурени от план-сметката на населеното място.

X. Във връзка със заложените дейности в Приоритет III “Подобряване здравето на децата“ от Общинска програма за закрила на детето – 2021, се предвижда през учебната 2021/2022 г. да се организира и проведе кампания за профилактика  на зрението на децата в ранна детска възраст (3 – 6 години). Необходимостта от профилактика на очните заболявания е продиктувана от това, че не се обръща достатъчно внимание на зрителните проблеми в ранна детска възраст, също така недостатъчна информираност сред родителите, както и липсата на достатъчно национални програми за очното здраве.

Специалистите съветват, че навременната диагностика на очните заболявания в тази възраст има добра перспектива за лечение, а ранната диагностика на т. нар. Амблиопия - мързеливо око, е важен фактор за превенция на различните очни заболявания.

Профилактичната кампания има важно значение, защото мързеливото око подлежи на лечение до 8-годишна възраст и колкото по-рано се открие, толкова по-голям е шансът за лечение. След 9-годишна възраст лечението е почти невъзможно и зрението остава ниско за цял живот.

Във връзка с гореизложеното е необходимо закупуването на специализиран мобилен апарат за зрителен скрининг Plusoptix S12C, който открива следните проблеми при деца: далекогледство, късогледство, замъглено зрение, неравномерно отражение, различие в големината на зениците, кривогледство. Апарата измерва рефракцията посредством фото-ретиноскопия. Средствата за закупуването му са в размер на 16 700 лв. Средствата могат да бъдат осигурени от дейността на здравните кабинети.

 

XI. След проектиране на пазар „Изток“, средствата заложени за 2021 година в размер на 60 хил. лева са достатъчни за проектиране на продължението на пазара и   изграждане на навесно покритие, като изграждането на павилиони ще остане за 2022 година. Във връзка, с което да придобие следното наименование „Изграждане на метална конструкция за оформяне на открит пазар за селскостопанска продукция, преустрояване на пазар Изток (фермерски пазар)“.

 

XII. От предвидените средства за компютри и хардуер в размер на 11 000 лева, предлагам  да се отделят средства в размер на 4 530 лв. за  мултифункционално устройство, във връзка с невъзможност от ремонтиране на съществуващо.

 

XIII. Във връзка с изпълнение на проект „Изграждане на социални жилища“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. е необходимо увеличаване на предвидените в първоначален план средства за мостово финансиране от 270 000 лв. на 340 000 лв., съгласно внесен до Вас Доклад с вх. № ОС-1164/14.07.2021 г.

 

XIV. След разглеждане на документите и обектите по проект за „Облагородяване на междублокови пространства по решение на общински съвет“ в рамките на средства от половин милион лева са одобрени девет междублокови, за четири от които е необходимо проектиране, а останалите пет са текущ ремонт.

Във връзка с това средствата за текущ ремонт на междублокови пространства  в размер на 323 988 лева е необходимо да бъдат прехвърлени с източник на финансиране собствени бюджетни средства, а не целева капиталова субсидия.

 

 • Междублокови пространства  с необходимост от проектиране с източник на финансиране целева капиталова субсидия:
 •  

  Проектиране и изграждане на междублокови пространства  по решение на Общинския съвет, в т.ч.:

  Целева капиталова

  176 012

  Проектиране и изграждане на междублоково пространство ж.к. Изток, бл. 12

  Целева капиталова

  44 803

  Проектиране и изграждане на междублокови пространство Тюлбенска №53

  Целева капиталова

  49 603

  Проектиране и изграждане на междублокови пространство ж.к. Изток блок 5 и 6

  Целева капиталова

  36 803

  Проектиране и изграждане на междублокови пространство ул. Христо Ботев №31

  Целева капиталова

  44 803

   
 • Междублокови пространства  текущ ремонт по Програмата с източник на финансиране собствени бюджетни приходи от продажни и собствени бюджетни средства:
 •  

  Благоустрояване на междублокови пространства  с решение на Общинския съвет, в т.ч:

  Източник на финансиране

  323 988 лв.

  Текущ ремонт на междублоково пространство на ул. Ст. Михайловски №8

  Приходи продажби

  47 000 лв.

  Текущ ремонт на междублоково пространство на ул. В. Левски №46

  Приходи продажби

  107 000 лв.

  Текущ ремонт на междублоково пространство на ул. В. Левски №47

  Приходи продажби 17 412 +56 588 СБС

  74 000 лв.

  Текущ ремонт на междублоково пространство на ул. Тюлбенска №62

  СБС

  40 000 лв.

  Текущ ремонт на междублоково пространство на ж.к. Изток №28

  СБС

  55 988 лв.


   

  Във връзка с изключването на междублоковите пространства текущ ремонт от целевата капиталова, предлагам изменение на източниците на финансиране на обекти от Инвестиционната програма без да се изменя общия им план, съгласно  Приложение №№13, 14 и 15 от бюджета на Община Казанлък.

   

  XV. Във връзка с провеждане на процедури по избор на изпълнители за ремонт, газификация, изграждане на детски площадки в детски ясли, Ви предлагам обектите от инвестиционната програма да придобият следния вид:

   

  Било

  Става

  Основен ремонт на тераса към сградата Детска ясла "Васил Левски" № 8

  12 535

  14 000

  Газификация и ремонт на топлата връзка в сградата Детска ясла "Надежда" № 6

  56 460

  57 700

  Ремонт на дворно пространство и доставка на детски съоръжения - Детска ясла "Васил Левски" № 8

  50 464

  48 000

  Изграждане на детска площадка и доставка на детски съоръжения Детска ясла "Надежда" № 6

  15 790

  14 900

  Основен ремонт на дворно пространство, доставка на детски съоръжения Детска ясла "Детелина" № 5

  35 600

  34 500

  Изграждане на детска площадка и доставка на детски съоръжения Детска ясла "Пролет" № 4,  вътрешен двор английски

  32 000

  33 749

   

  202  849

  202 849

   

  XVI. При осъществяване на СМР на обект Тракийска гробница „Оструша“ по ОПРР „Светът на траките“ възникна необходимост от допълнително проектиране в работна фаза в размер на 6 000 лева.

  Средствата могат да бъдат компенсирани от допроектирането на част конструктивна за обект комплекс „Светът на траките“.“                                                       

  Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл. 124, ал.2 oт Закона  за публичните финанси и чл.2, ал.2, ал.5, т.1 и чл.25, ал.2  от Наредба № 28 на Общински съвет – Казанлък за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение, изменение и отчитане на общинския бюджет и за управление на общинския дълг,

   

  Р Е Ш И:

   

  I. Изменя Бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2021 година, като изменя Решение №350 от 09.02.2021 г. на ОбС-Казанлък, изменено с Решение №396 от 27.04.2021 г. в следните точки:

  Изменя т. 1 в следните подточки, съгласно Приложение №1, в подточки:

  1.2.7. Временни безлихвени заеми (нето) в размер от (-) 1 766 958 лева на (-) 1 836 958;

  1.2.8. Заеми от банки и други лица в страната в размер от (+) 3 608 749 лева на (+) 3 678 749 лева.

  Изменя т. 2. в следните  подточки:

  2.2.1. За местни дейности в размер от 27 997 902 лева на 27 961 222 лева, разпределени по  функции и дейности, съгласно Приложение №4

  2.2.2. За допълнително финансиране със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия, на делегираните от държавата дейности в размер от  1 283 254 лева на 1 319 934 лева, разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение №5.

   

  Изменя т. 3.3 Заеми от банки и други лица в страната от (+) 3 608 749 лева на (+) 3 678 749, в т.ч.:

  Изменя т. 3.3.2. Получени по краткосрочни заеми от други лица в страната от 505 000 лева на 235 000 лева, в т.ч.:

  Отменя тире към подточка 3.3.2: - Фонд ФЛАГ за проект по ОПРР „Изграждане на социални жилища“ - 270 000лева;

  Изменя т. 3.3.3 Получени дългосрочни заеми от други лица в страната – от (+) 4 653 749 лева на 4 993 749, в т.ч.: 

  Добавя тире: - за финансиране по проект ОПРР „Социални жилища" от Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД в размер на 370 000 лева.

  9. Изменя лимит за поемане на нов Общински дълг през 2021 година в размер на от 5 158 749 лева на 5 228 749 лева и максимален  размер на общинския дълг към 31.12.2021 година (чл. 39 от ЗПФ) -  от 6 805 935  лева на 6 875 935 лева;

  13. Изменя Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2021 година в размер от 6 155 834 лева на 5 876 821 лева, съгласно Приложение №13.

  14. Изменя разчет за разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, определена със Закона за държавния бюджет за 2021 година, по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране и за плащания по заеми за капиталови разходи, съгласно Приложение №14.

  15. Изменя разчет за разпределението на средствата от приходи  от сделки за разпореждане с имоти, общинска собственост и приватизация по обекти  за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура, съгласно Приложение №15.

   

  Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

  Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

  Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

  Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

   

  Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък за всички задължени лица.

   

  Участвали в поименно гласуване 34 общински съветници, от които „За” 26.

   

  Вярно с оригинала!

  ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

  (Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)  Изтегли приложенията


  публ: 03/08/2021 г.