РЕШЕНИЕ
№ 478
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.07.2021 г., Протокол №26


Относно: ОС_1162/13.07.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на средищни училища в община Казанлък за учебната 2021/2022 година.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Съгласно чл.53, ал.5 от Закона за предучилищното и училищното образование, средищни детски градини и училища са включените в списък, приет от Министерския съвет по предложение на министъра на образованието и науката въз основа на решение на съответните общински съвети и обнародван в "Държавен вестник". Списъкът се актуализира ежегодно до 1 ноември.

В община Казанлък за учебната 2020/2021 г. бяха утвърдени като средищни училища с Решение на Министерски съвет №856 от 26.11.2020 г. ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Шипка, ОУ „Д-р Петър Берон“, с. Овощник и ОУ „Христо Ботев“, с. Енина.

Във връзка с прилагане чл.2 и чл.3, ал.1 от Постановление №128 на МС от 29.06.2017 година списъкът на средищните детски градини и училища се актуализира ежегодно по мотивирано предложение на кмета на общината, след решение на Общинския съвет. Предложенията по ал.1 се внасят до 10 септември в Министерството на образованието и науката.

За учебната 2021/2022 година в средищните училища по данни на директорите ще се обучават общо 67 ученици от 1 до 7 клас от населени места, в които няма съответното училище, разпределени, както следва:

  • в  ОУ „Д-р Петър Берон“, с. Овощник - 19 ученици:  11 от с. Черганово и 8 от с. Розово
  • в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Шипка - 31 ученици: 14 от с. Ясеново и 17 от с. Дунавци
  • в ОУ „Христо Ботев“, с. Енина - 17 ученици:  15 от с. Долно Изворово и 2-ма от с. Горно Изворово

Организацията на учебния ден в посочените училища е целодневна, на едносменен режим. Обедното хранене се извършва чрез кетъринг.

Транспортът на пътуващите ученици до средищните училища от гореописаните населени места, в които няма училище, е организиран посредством училищни автобуси, предоставени на Община Казанлък от Министерство на образованието и науката, съгласно Договор №Д 08-6/06.02.2017 г. и Договор №Д09-11/25.05.2021 г., във връзка със Заповед №РД-11-9/24.01.2017 г. и Заповед №РД-11-9/06.04.2021 г. на министъра на образованието и науката. Маршрутните разписания на училищните автобуси се утвърждават със заповед на кмета на община Казанлък за всяка учебна година.”

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.2 и чл.3, ал.1 от Постановление №128 на МС от 29.06.2017 г.,

 

Р Е Ш И:

Определя за учебната 2021/2022 година следните общински училища за средищни:

 

  • ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Шипка;
  • ОУ „Д-р Петър Берон“, с. Овощник;
  • ОУ „Христо Ботев“, с. Енина.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, директори на средищни училища: Невена Колева - директор на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Шипка; Димитър Гайдаров - директор на ОУ "Д-р Петър Берон", с. Овощник и Детелина Начева - директор на ОУ "Христо Ботев", с. Енина.

 

Участвали в поименно гласуване 33 общински съветници, от които „За” 33.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                 (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/08/2021 г.