РЕШЕНИЕ
№ 482
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.07.2021 г., Протокол №26


Относно: ОС_1179/19.07.2021 г. - Доклад от Янко Запрянов - ръководител на групата съветници "Алтернативата на гражданите" с проект за решение относно определяне на основно месечно възнаграждение на Кмета на община Казанлък, считано от 01.09.2021 г. С Писмо №ОС-1191/20.07.2021 г. заместник-кмета Драгомир Петков внася отговор, съгласно питане от председателя на ОбС с изх. №ОС-431/19.07.2021 г.


Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „С Постановление №4 от 10.01.2019 г. на Министерски съвет /ПМС/, §3  от същото, е изменен и допълнен чл.5 от ПМС №67/2010 г. /обн., ДВ бр.32 от 2010 г./ за заплатите в бюджетните организации и дейности.  Регламентирана е промяна в чл.5, като е разписана нова ал.16 със следния текст: „Конкретните размери на индивидуалните основни месечни заплати на кметовете на общини, райони и кметства се определят от съответния общински съвет при условията на ЗМСМА, като размерът на определените заплати не може да надхвърля основната, месечна заплата на министър.“

Съгласно чл.38, ал.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация кметовете на общини, райони и кметства имат всички права по трудово правоотношение освен тези, които противоречат или са несъвместими с тяхното правно положение. В правомощията на Общинския съвет е да определи размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба.

Формиране трудовото възнаграждение  на кмет на община е справедливо  да зависи от нейната териториална големина и брой население, от броя на населените места, от финансовото състояние и от обема работа, който поема и извършва в кръга на служебните си задължения.  Казанлък е най-големия град в страната, който не е областен център и който по изброените по-горе показатели е по-голям дори от няколко областни града. Финансовото състояние и общото развитие на общината последните години е стабилно.  

Актуализация на месечното трудово възнаграждение  на кмета на община Казанлък е правена последно с Решение №462/25.05.2017 г. на ОбС - Казанлък,  и е определена в твърд размер на 2600 лева, месечно. Междувременно през изтеклите 3 години възнагражденията на служителите в общинска администрация бяха увеличавани с 10% на година

Като съобразявам изложеното по-горе и на основание  измененията въведени с ПМС №4 от 10.01.2019 г. /обн.,ДВ, бр.5 от 15.01.2019 г./, в текста на чл.5 от ПМС №67 от 2010г. /обн., ДВ бр.32 от 2010 г./ за заплатите в бюджетните организации и дейности,  с новосъздадената в чл.5, ал.16, предлагам актуализиране месечното възнаграждение  на Кмета на община Казанлък,  като считам, че същото следва да бъде в размер на 80% от основната месечна заплата на Министър.

Увеличението на трудовото месечно възнаграждението на Кмета, следва да залегне в Бюджет 2021 г. на община Казанлък.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал. 1, т. 5  и чл.38, ал.7 от ЗМСМА, във връзка с  чл.5 , ал.16 /нова , изм. и доп. с §3 от Постановление №4 от 10.01.2019 г. на МС- обн., ДВ, бр.5 от 15.01.2019г. /от  Постановление № 67/2010 г. /обн. ДВ бр.32 от 2010г./ на МС за заплатите в бюджетните организации и дейности,

Р Е Ш И:

 

Определя основно месечно трудово възнаграждение на Кмета на община Казанлък в размер на 80% от основната месечна заплата на Министър, считано от 01.09.2021 г.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в гласуването 28 общински съветници, от които „За” 27.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/08/2021 г.