РЕШЕНИЕ
№ 483
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.07.2021 г., Протокол №26

Относно: ОС_1171/15.07.2021 г. - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък.


Мотиви: Николай Златанов докладва пред Общински съвет: „С Решение №301/06.08.2020 г. постановено по адм.д. №292/2020 г. на Административен съд Стара Загора, оставено в сила с Решение №5379/27.04.2021 г., постановено по адм. д. №11535/2020 г. на Върховен административен съд, бяха отменени като незаконосъобразни разпоредбите на чл.18, ал.9, изречение първо и §27, ал.2, изречение второ от ПЗР на Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък.

С отменената разпоредба на чл.18, ал.9, изречение първо на наредбата беше предвидено, определяне на такса битови отпадъци за нежилищни имоти в петкратен размер, когато задълженото лице не е подало декларация с базовите данни на недвижимия имот или е декларирало неверни данни. Мотивите за отменителното решение на административния съд съдържат довода, че „С нормата на чл.18, ал.5 от Наредба №26 е въведено задължение и е регламентиран ред, по който се декларира недвижимия имот за нежилищни нужди от страна на неговите собственици, както и информацията, която следва да представят.“ Следователно се касае за изпълнение на едно законово задължение, което е предвидено и в разпоредбата на чл.14 от ЗМДТ. Същата определя срока и реда, по който се декларира имота, въз основа на която декларация общинската администрация, определя дължимия данък недвижим имот и такса битови отпадъци“. „За неподаване на декларация в срок, невярно посочване на данни или обстоятелства е предвидена съответната административно-наказателна отговорност, в разпоредбата на чл.123 от ЗМДТ“. По смисъла на закона и цитираното съдебно решение, за посоченото административно нарушение са предвидени изрични административно-наказателни разпоредби, съдържащи се в Глава четвърта от ЗМДТ, поради което общинския съвет в опита си да дисциплинира ползвателите на услугата, е излязъл извън правомощията си и е определил собствено административно наказание.

При допълнително изследване за подобни пропуски в Наредба №26 се установява законово несъответствие и при нормата на чл.17, ал.6, според която „В случаите когато имота, деклариран по реда на чл.17, ал.1 и след проверка на органите на общинска администрация се установи ползване на имота, таксата за сметосъбиране и сметоизвозване се начислява в трикратен размер, но не по-малко от 300 лева“. Очевидно и в този случай са напълно приложими изложените по-горе мотиви на административните съдилища, което налага отмяна на чл.17, ал.6 от Наредба №26 и респективно текста посочен в Указанията за попълване на декларациите към Приложение №4 към чл.17 от Наредбата, а именно:

„В случаите, когато в имота, деклариран по реда на чл. 17, ал.1 след проверка на органите на общинската администрация се установи ползване на имота или откриване на нови партиди и/или съществено движение по съществуващи партиди, нарушителите дължат глоба в трикратен размер на годишната такса за сметосъбиране и сметоизвозване, но не по-малко от 300,00 лева.“

В същото време следва да се измени и разпоредбата на чл.17, ал.8, според която „Ползване на недвижимия имот се установява при консумирани през годината услуги в недвижимият имот от електроразпределителни дружества „Вик“ ЕООД Стара Загора и други“.

Така формулирания текст не указва точна стойност на потребената енергия, над която се приема, че имота е обитаван. За избягване на произволно тълкувание, такава стойност следва да се фиксира. Предлагам да се приеме стойността от 50 киловата на месец, която покрива потреблението на една електрическа крушка и евентуална охранителна система в имота. Предлагам справката от „ВиК“ да отпадне, т.к. съответните служители нямат пряк достъп до водомерите в повечето имоти и не могат да извършват регулярно замерване.

Проектът за изменение и допълнение на Наредба №26 на ОбС е публикуван на интернет страницата на Общински съвет Казанлък /obs.kazanlak.bg/ на 30.06.2021 г. Съгласно чл.26, ал.2 и ал.4 от ЗНА не са постъпили предложения и становища в 14 дневния срок. Внасянето в съкратен срок се обуславя, от прилагане по аналогия на влязло в сила Решение №301/06.08.2020 г. постановено по адм.д. №292/2020 г. на Административен съд Стара Загора, с което са отменени аналогични норми в Наредба № 26 на ОбС Казанлък.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, във вр. с чл. 7, ал. 2, чл. 15, ал. 1, чл.11, ал.3 и чл.37, ал.3 от ЗНА във вр. с чл.76, ал.3 и чл.79 от АПК и чл.64, ал.1 от ПОДОСНКВОА, 

Р Е Ш И:

 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък, както следва:

§1. Отменя чл.17, ал.6.

§2. Чл.17, ал.8 се изменя, както следва: „Ползване на недвижимия имот се установява, чрез справка от съответното електроразпределително дружество, която удостоверява начислена електроенергия в размер, не повече от 50 киловата за един месец“.

§3. В „Указания за попълване на декларациите на Приложение №4 към чл.17 от Наредбата”, текстът: „В случаите, когато в имота, деклариран по реда на чл.17, ал.1 след проверка на органите на общинската администрация се установи ползване на имота или откриване на нови партиди и/или съществено движение по съществуващи партиди, нарушителите дължат глоба в трикратен размер на годишната такса за сметосъбиране и сметоизвозване, но не по-малко от 300,00 лева." отпада. 

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в гласуването 32 общински съветници, от които „За” 31.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 03/08/2021 г.