РЕШЕНИЕ
№ 486
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.07.2021 г., Протокол №26


Относно: ОС_1187/19.07.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно Покана за участие на община Казанлък в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД - Стара Загора, насрочено за 10.08.2021 г.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация - Казанлък на основание чл.198в, ал.6 от Закона за водите и чл.9, ал.5 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация (изм. и доп., ДВ, бр.3 от 12.01.2021 г.) е получена Покана с вх. №15-63-5/14.07.2021 г. от Иван Чолаков - Областен управител и Председател на АВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, за провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД - Стара Загора на 10.08.2021г. /вторник/ от 11: 00 часа в конферентната зала, в сградата на Областна администрация Стара Загора, при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на решение за съгласуване на Договор за възмездно доставяне на водни количества, чрез водоснабдителна система, използвана за предоставяне на водоснабдителни услуги в различни обособени територии между „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора от една страна като доставчик и „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД от друга страна като ползвател.

2. Обсъждане и приемане на решение за съгласуване на Договор за възмездно доставяне на водни количества, чрез водоснабдителна система, използвана за предоставяне на водоснабдителни услуги в различни обособени територии между „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД от една страна като доставчик и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора от друга страна като ползвател.

3. Обсъждане и съгласуване на Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора като ВиК оператор за периода 2022-2026 г.

4. Обсъждане и приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД - Стара Загора за 2022 г. в размер на 20 000 лв.

5. Други

Актуалното разпределение на гласовете, определено по реда на чл.8 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, в Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – Стара Загора е следното: Държавата – 35%, Община Стара Загора – 31,23%, Община Казанлък – 14,16%, Община Чирпан – 4,22%, Община Раднево – 3,92%, Община Павел баня – 2,77%, Община Гълъбово – 2,61%, Община Мъглиж – 1,99%, Община Братя Даскалови – 1,69%, Община Гурково – 1,00%, Община Николаево – 0,85%, Община Опан – 0,58%.

На основание чл.10, ал.5, т.5 от Правилника, г-н И. Чолаков представя следното предложение за решение:

по т. 1

На основание чл.5, ал.3 от Наредба №4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, във връзка с чл.198в, ал.4, т.5 от Закона за водите, Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, да съгласува Договор за възмездно доставяне на водни количества, чрез водоснабдителна система, използвана за предоставяне на водоснабдителни услуги в различни обособени територии между „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора от една страна като доставчик и „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД от друга страна като ползвател.

по т. 2  

На основание чл.5, ал.3 от Наредба №4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, във връзка с чл.198в, ал.4, т.5 от Закона за водите, Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, да съгласува Договор за възмездно доставяне на водни количества, чрез водоснабдителна система, използвана за предоставяне на водоснабдителни услуги в различни обособени територии между „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД от една страна като доставчик и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора от друга страна като ползвател.

по т. 3

На основание чл.198в, ал.4, т.5 от Закона за водите, Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, да съгласува Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора като ВиК оператор за периода 2022-2026г.

по т. 4

На основание чл.20, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, да приеме препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД - Стара Загора за 2022г. в размер на 20 000 лв.

Писмените материали, съгласно чл.10, ал.6 от Правилника ще бъдат изпратени на електронната поща, не по-късно от три седмици преди провеждане на Общото събрание. Същите ще бъдат предоставени за запознаване и на хартиен носител, на адреса на Асоциацията - публикувани на интернет страницата на Областна администрация Стара Загора, раздел Асоциация ВиК Стара Загора.

Всеки член на асоциацията има право да иска включването на допълнителни въпроси за обсъждане, следвайки реда, предвиден в чл. 11, ал. 2, ал.3 и ал.4 ПОДАВК.

В съответствие с разпоредбите на чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите и чл. 5, ал. 6 ПОДАВК, е необходимо преди извънредното заседание на Общото събрание, общинските съвети на членовете на асоциацията да приемат решение за мандат и позиция по изброените точки от дневния ред, което представителите на съответната община да представят най-късно в срок до 09 август 2021 г. на електронната поща на Асоциацията или чрез системата за електронен обмен на данни.

В решението изрично трябва да са включени всички точки от дневния ред и изразената позиция на представителя на съответната община.

Съгласно чл.5, ал.1, ал.2 и ал.5 от Правилник за организацията и дейността на Асоциациите по водоснабдяване и канализация:

Чл. 5. (1) В асоциацията членуват държавата и общините, включени в съответната

обособена територия.

(2) Представителят на държавата в асоциацията е:

1. областният управител на административно-териториалната единица област, в която

попада съответната обособена територия, или

2. областният управител на административно-териториалната единица област, на чиято

територия се намира по-голямата част от обособената територия - когато съответната обособена територия попада на територията на две или повече административни области; в този случай се прилага съответно правилото на чл. 3, ал. 2.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.) Преди всяко заседание на

общото събрание на асоциацията по В и К областният управител съгласува с министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на околната среда и водите, в съответствие с компетенциите им, позицията на държавата по въпросите от дневния ред и получава мандат за представянето й.

(4) Мандатът по ал.3 се предоставя в писмена форма. Мандатът се връчва на областния

управител преди заседанието на общото събрание. Действията на областния управител,

извършени в нарушение на ал. 3, са недействителни.

(5) Представителят на общината в асоциация по В и К е кметът на общината, а при

невъзможност той да участва общинският съвет определя друг представител.

(6) Позицията и мандатът на представителя на общината за заседанията на общото

събрание на асоциацията по В и К се съгласуват по ред, определен от Общинския съвет.

 

Във връзка с чл.5, ал.1, ал.2 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Асоциациите по водоснабдяване и канализация, както и с Решение на Общински съвет – Казанлък от 27.02.2020 г., е определен за представител на Община Казанлък в Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – Стара Загора, Даниела Димитрова Коева – заместник-кмет „Инфраструктура, строителство и транспорт“ за Мандат 2019 – 2023 г.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.15 и т.23 от ЗМСМА,  чл.198е, ал.1, ал.3 и ал.5 от Закона за водите, чл.5, ал.5 и ал.6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация,

  

 

Р Е Ш И:

 

1. Упълномощава инж. Даниела Димитрова Коева – заместник-кмет по „Инфраструктура, строителство и транспорт“, определена за представител на Община Казанлък в Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД - Стара Загора да участва в насроченото за 10 август 2021 г. /вторник/ – извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията, а в случай на непровеждането му, мандатът важи за посочената резервна дата за провеждане на заседанието на 02.09.2021 г. при същия дневен ред.

 

2. Упълномощава представителя на Община Казанлък  - инж. Даниела Димитрова Коева да изкаже съгласие и гласува със "За" по разглежданите въпроси - по т.1, т.2, т.3, т.4 от предложения за провеждане на извънредното заседание, на Общото събрание на Асоциацията дневен ред. В случай, че по т.5 бъдат внесени други предложения, представителят на община Казанлък да гласува по тях, по съвест и убеждение, ръководена от интересите на обществото и Община Казанлък.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Даниела Коева – Зам. кмет на община Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 32 общински съветници, от които „За” 26.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/08/2021 г.