РЕШЕНИЕ
№ 490
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.07.2021 г., Протокол №26

Относно: ОС_1176/16.07.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно учредяване в полза на "Електроразпределение Юг" ЕАД, безсрочно, възмездно право на строеж на едноетажна сграда "Бетонов комплектен трафопост-БКТП" и сервитутна зона с обща площ от 21,10 кв.м по КККР на гр. Казанлък, за сумата от 970 лв. без ДДС.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №168-1256-4#4/02.07.2021 г. от „Електроразпределение Юг“ ЕАД, ЕИК 115552190, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ №37, представлявано от Здравко Братоев в качеството му на Изпълнителен член на Съвета на директорите и Димчо Костов в качеството му на Прокурист, чрез пълномощника Кирил Боюклиев, Ръководител КЕЦ Казанлък – пълномощно рег. №3314 на подписите и рег. №3315, т. 2, №49 на съдържанието от 29.09.2020 г. на нотариус Неделка Стойкова в район на действие Пловдивски районен съд, рег. №229 на Нотариалната камара за  учредяване на възмездно, безсрочно право на строеж за изграждане на „Бетонов комплектен трафопост-БКТП“ с площ 6,30 кв. м и сервитутна зона с площ 21,10 кв. м  в УПИ I „За училище“ с площ 3 947 кв. м в кв. 520 по действащ Подробен устройствен план на гр. Казанлък, одобрен с Решения №684/30.07.2013 г. и №777/30.10.2013 г. на ОбС-Казанлък, представляващ Поземлен имот с идентификатор 35167.505.125 по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК с площ 3 947 кв.м, Адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100, ул. „Овощник“ №39; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За обект комплекс за образование. За имота е съставен Акт за публична общинска собственост №852/01.07.2021 г. Площта, сервитутната зона и местоположението на трафопоста са посочени в заявлението. Към заявлението са приложени копия на Устройствена схема и Скица с виза за проектиране №131/03.02.2021 г. на гл. архитект на Община Казанлък.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2021 г., приета с Решение №291/26.11.2020 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено учредяване право на строеж в предвидените по закон случаи, върху имоти, общинска собственост по заявления на физически или юридически лица. Преписката се изготвя на основание чл.37, ал.4 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и чл.50, ал.3, т.3 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък, във връзка с чл. 62, ал. 1 и ал. 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ), право на строеж за изграждане на енергийни обекти върху общински имот се учредява на лицето, което ще експлоатира обекта, без търг и конкурс с решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците. На основание чл.41, ал.2 от ЗОС цената на ограниченото вещно право се определя от ОбС.

Данъчната оценка на правото на строеж на „Бетонов комплектен трафопост-БКТП“ с площ 6,30 кв.м е 198,20 лева, съгласно Удостоверение №7404058671/05.07.2021 г. на Дирекция „Местни приходи“. За правото на строеж и обезщетението за сервитута по чл.64 от ЗЕ е изготвена пазарна оценка от оценител на имоти по Договор №Д06-153/05.07.2021 г. по реда на чл.41, ал.2 от ЗОС на обща стойност 970,00  лева, бе ДДС в това число 223,00 лева право на строеж и 747,00 лева еднократно обезщетение за сервитутната зона.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37, ал. 4, т. 4 от ЗОС във връзка с чл. 62, ал. 2 от ЗЕ, чл.50, ал.3, т.3 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък и във връзка с чл. 64, ал. 8 от ЗЕ,  чл.192, ал.1 и чл.193, ал.1 от ЗУТ, 

 

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2021 г., приета с Решение №291/26.11.2020 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия (фирма)

Приход (лв.)

Предназначение

Описание

на имота

 

№852 от 01.07.2021 г.

 

“Електроразпределение Юг” ЕАД

 

970,00

 

Право на строеж и сервитут

”Бетонов комплектен трафопост-БКТП“ със ЗП 6,30 кв. м и сервитут 21,10 кв. м върху ПИ с идентификатор 35167.505.125  по КККР на гр. Казанлък

 

2. Учредява в полза на “Електроразпределение Юг” ЕАД, ЕИК 115552190, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ №37, представлявано от Здравко Огнянов Братоев в качеството му на Изпълнителен член на Съвета на директорите и Димчо Костов в качеството му на Прокурист, чрез пълномощника Кирил Боюклиев, Ръководител КЕЦ Казанлък – пълномощно рег. №3314 на подписите и рег. №3315, т. 2, №49 на съдържанието от 29.09.2020 г. на нотариус Неделка Стойкова в район на действие Пловдивски районен съд, рег. №229 на Нотариалната камара безсрочно, възмездно право на строеж на едноетажна сграда със застроена площ 6,30 (шест запетая три нула) кв. м, предназначение ”Бетонов комплектен трафопост-БКТП” и сервитутна зона с обща площ 21,10 (двадесет и едно запетая едно нула) кв. м, съобразно виза на главен архитект, върху следния имот, публична общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 35167.505.125 (три пет едно шест седем точка пет нула пет точка едно две пет) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК с площ 3 947 кв.м, Адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100, ул. „Овощник“ №39; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За обект комплекс за образование; при граници: 35167.505.148; 35167.505.1141; 35167.505.838; 35167.505.842, представляващ по действащ Подробен устройствен план на гр. Казанлък, одобрен с Решения №684/30.07.2013 г. и №777/30.10.2013 г. на ОбС-Казанлък,  имотът представлява УПИ I „За училище“ с площ 3 947 кв. м в кв. 520, за сумата от 970,00  лева, без ДДС в това число 223,00 лева право на строеж и 747,00 лева еднократно обезщетение за сервитутната зона.

3. Упълномощава кмета на общината да сключи договор по т. 1 от настоящото решение, като всички данъци, такси и режийни разноски по сделката са за сметка на заявителя - “Електроразпределение Юг” ЕАД, ЕИК 115552190.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, “Електроразпределение Юг” ЕАД.

Участвали в поименно гласуване 32 общински съветници, от които „За” 32.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/08/2021 г.