РЕШЕНИЕ
№492
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.07.2021 г., Протокол №26


Относно: ОС_1177/16.07.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 6 220,00 лв. без ДДС при разпореждане с имот, частна общинска собственост - земя с площ 500 кв.м, в УПИ ХIII-387 "За обществено обслужване и жилище" в кв. 39 с. Копринка, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация e постъпило Заявление от Радко Чернев с вх. №194-Р-67-2#6/01.06.2021 г. за закупуване на земя, частна общинска собственост. Съгласно  Нотариален акт №128, т. I, рег. №1257, Дело №128/2005 г., заявителят е собственик на сграда, построена в Урегулиран поземлен имот ХIII-387 „За обществено обслужване и жилище“ в кв. 39 на с. Копринка, с площ 500 кв. м, съгласно Подробен устройствен план – План за регулация, одобрен със Заповед №585/08.04.2021 г. на кмет, за който е съставен Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №4014/08.07.2021 г.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък 2021 г., приета с Решение №291/26.11.2020 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, частна общинска собственост по заявления на физически или юридически лица, собственици на законно построени върху тях сгради.

Преписката се изготвя на основание чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда и чл.44, ал.3 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък като продажбата се извършва от кмета на общината, без търг или конкурс.

Данъчната оценка на земята е 2 365,00 лв., съгласно Удостоверение №7404058684/05.07.2021 г. на дирекция „Местни приходи”. Изготвената пазарна оценка  с вх. №194-Р-67-2#9/2021 г. от оценител по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС  е  6 220,00 лв., без ДДС.  

Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, за да бъде извършена разпоредителната сделка е необходимо Общински съвет-Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.9, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), във връзка с чл.35, ал.3 от ЗОС и чл.44 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък,

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък като към Приложение №6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия (фирма)

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

№4014 от 08.07.2021 г.

Радко Чернев

6 220,00

За обществено обслужване и жилище

УПИ XIII-387 с площ 500 кв. м, кв. 39, с. Копринка

 

2. Определя пазарна цена в размер на 6 220,00 (шест хиляди двеста и двадесет) лева, без ДДС, за продажба на земя с площ 500 (петстотин) кв.м, представляваща Урегулиран поземлен имот ХIII-387 (тринадесети за триста осемдесет и седми) „За обществено обслужване и жилище“ в кв. 39 (тридесет и девети) на с. Копринка, съгласно Подробен устройствен план – План за регулация, одобрен със Заповед №585/08.04.2021 г. на кмет, при граници: север – УПИ V-390; изток – УПИ ХV-387; юг - тупик и запад -  ул. „Васил Левски“.

 

3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи договор с Радко Чернев, за продажба на имота по т.2. Всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Радко Чернев, с адрес - с. Копринка.

Участвали в поименно гласуване 29 общински съветници, от които „За” 27.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/08/2021 г.