РЕШЕНИЕ
№494
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.07.2021 г., Протокол №26

 

Относно: ОС_1169/15.07.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба на общинско жилище за сумата от 61 900 лв. без ДДС, находящ се в гр. Казанлък, бул. "23-ти Пехотен Шипченски полк" №108, вх.А, ет.1, ап.2 на наемател, настанен по административен ред.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В община Казанлък е постъпила Mолба с вх. №94-П-2899-1/12.03.2021 г. от Пламена Илиева, наемател на общинско жилище на адрес гр. Казанлък, бул. „23-ти Пехотен Шипченски полк“ №108, вх.А, ет.1, ап.2.

Апартаментът е включен като жилище за отдаване под наем на граждани с установени жилищни нужди в Приложение №15, ред 13 на Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Казанлък за 2021 г., приета с Решение №291/26.11.2020 г. на Общински съвет – Казанлък. В апартамента е настанена Пламена Илиева с Договор за наем №186/03.10.2014 г. и №19/01.10.2019 г.

Съгласно Акт за частна общинска собственост /АЧОС/ №3986/26.04.2021 г., вписан в Служба по вписванията град Казанлък с вх. №2920/29.04.2021 г., Акт №108, том 10, н.д. 2020, Община Казанлък притежава апартамент №2, на първи етаж, вх.А, в жилищен блок с адрес: гр. Казанлък, бул. „23-ти Пехотен Шипченски полк“ №108, представляващ обект в сграда с идентификатор 35167.501.417.1.2 със застроена площ 85,60 кв.м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК. Състои се от спалня, дневна, столова, кухненски бокс, мокро помещение, дрешник, баня с тоалетна, коридор, както и съответното избено и таванско помещение и прилежащи части от общите части на сградата. Жилищният блок е построен през 2007 г. с масивна монолитна конструкция.

На основание чл.37, ал.1 и по ред за продажба на общински жилища, установен в Наредба №12 на ОбС Казанлък, общинските жилища могат да бъдат продавани на лица, отговарящи на конкретни условия. По установения в Наредбата ред, молбата на наемателката е разгледана от комисия, назначена с моя Заповед №238/19.02.2020 г., която е установила наличието на изискващите се документи за продажба на общинско жилище:  да отговаря на условията за настаняване в общинско жилище за граждани с установени жилищни нужди; да е наемател на общинско жилище на основание настанителна заповед за жилище не по-малко от 3 /три/ години без прекъсване; да отговаря на нормите по чл.17 от Наредба №12; да е направил писмено искане за закупуване до Кмета на Общината; да няма задължения към общинския бюджет.

Съгласно чл.40 от Наредбата, общинските жилища се продават на техните наематели след решение на Общинския съвет, в което се посочва точният им адрес, вид, застроена площ и продажна цена, която не може да бъде по-ниска от данъчната им оценка.

В Приложение №6 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г. е предвидено разпореждане с общински жилища по заявления от наематели.

Изготвени са данъчна и пазарна оценки. Данъчната оценка на описания апартамент е 31 934,10 лв., съгласно Удостоверение №7404057557/19.04.2021 г. на Дирекция „Местни приходи“. Пазарната оценка е на стойност 61 900 без ДДС.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.8, ал.9; чл.41, ал.2; чл.42, ал.2 и чл.47, ал.1, т.3 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.40 от Наредба №12 на Общински съвет - Казанлък за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища, във връзка с утвърдено от мен Решение №41 на Протокол №5 от 09.07.2021 г. на комисията по чл.8, ал.1 от цитираната наредба,

 

Р Е Ш И:

 

1. Променя предназначението на общинско жилище – апартамент №2 в гр. Казанлък, бул. „23-ти Пехотен Шипченски полк“ №108, вх.А, ет.1, от „жилище за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“ в „жилище за продажба“.

2. Изключва от Приложение №15, ред 13 на Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Казанлък за 2021 г., приета с Решение №291/2020 г. на Общински съвет – Казанлък, общинско жилище – апартамент №2 в гр. Казанлък, бул. „23-ти Пехотен Шипченски полк“ № 108, вх.А, ет.1.

3. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Казанлък за 2021 г., приета с Решение №291/2020 г. на Общински съвет Казанлък, като към Приложение № 6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия

Приход

/лв./

Предназначение

Описание на имота

3986 от

26.04.2021г.

Пламена Илиева

61 900 лв.

Апартамент

СО 35167.501.417.1.2

 

4. Да се продаде на Пламена Илиева следния имот, частна общинска собственост: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.501.417.1.2 /три пет едно шест седем точка пет нула едно точка четири едно седем точка едно точка две/ по Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Казанлък, област Стара Загора одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: град Казанлък, бул. „23-ти Пехотен Шипченски полк“ №108, вх.А, ет.1, ап.2 със застроена площ 85,60 /осемдесет и пет цяло и шестдесет стотни/ кв.м, намиращ се на етаж първи в сграда с идентификатор 35167.501.417.1, предназначение на самостоятелен обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: едно, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 35167.501.417.1.1; под обекта няма и над обекта 35167.501.417.1.4; в едно с прилежащи части: избено помещение №2 /две/, с полезна площ 8,54 /осем и 54/ кв.м при граници: горе – апартамент №2, изток – коридор;

юг – стълбищна клетка и запад мазе №1 и таван №2 /две/ с полезна площ 12,87 /дванадесет цяло и 87/ кв.м при граници: долу – апартамент №7, север -  стълбищна клетка, изток – таван №3 и запад – таван №1 идеални части от правото на строеж за сумата от 61 900 /шестдесет и една хиляди и деветстотин/ лева без ДДС.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Пламена Илиева – гр. Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 29 общински съветници, от които „За” 20.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/08/2021 г.