РЕШЕНИЕ
№501
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.07.2021 г., Протокол №26


Относно: ОС_1150/06.07.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прилагане на ПУП - план за регулация за УПИ XX-4098, кв. 52 по плана на гр. Казанлък; за УПИ II-859, кв. 96 по плана на с. Енина, общ. Казанлък и план за застрояване за Поземлен имот с проектен идентификатор 53179.59.493, част от имот с идентификатор 53179.59.19 по КККР на с. Овощник, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „1. С молба вх. №194-Н-5126-3#2/19.04.2021 г. Нури Топал, в качеството му на собственик на имот 35167.506.4098 по КККР на град Казанлък, одобрена със Заповед №РД-18-88/26.11.2015г. на ИД на АГКК е заявил желанието си да дари част от горецитирания имот, която съгласно действащия план за регулация, попада в улична регулация, между о.т.2262 и о.т.2263. Към заявлението са приложени нот. акт., вписан в СВ с №196, том 25, вх. рег №7148/30.12.2020 г., Скица проект №15-339496/31.03.2021 г. издадена от СГКК – Стара Загора, отразяваща частта от имота, попадаща под улица, представляваща имот с проектен идентификатор 35167.506.9715, с площ 9 кв.м. Данъчната оценка на имота е в размер на 202,50 лв., съгл. Удостоверение за ДО №7404057959/18.05.2021 г. 

2. С молба вх. №194-К-999-1#2/05.04.2021 г. Койчо Петров, в качеството му на собственик на имот 27499.501.859 по КККР на с. Енина, одобрена със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г.. на ИД на АГКК е заявил желанието си да дари част от горецитирания имот, която съгласно действащия план за регулация, попада в улична регулация. Към заявлението са приложени нот. акт., вписан в СВ с №42, том 19, вх. рег. №5155/08.10.2020 г., Скица проект №15-308624/23.03.2021 г. издадена от СГКК – Стара Загора, отразяваща частта от имота, попадаща под улица, представляваща имот с проектен идентификатор 27499.501.3238, с площ 49 кв.м. Данъчната оценка на имота е в размер на 220,20 лв., съгл. Удостоверение за ДО №7404057939/18.05.2021 г. 

3. С молба вх. №68-3669-1#4/31.03.2021 г. ET “Катерина Танева - Теслата” и „Камелия“ ЕООД, в качеството им на собственици на имот 53179.59.19 по КККР на с. Овощник, одобрена със Заповед №РД-18-960/20.12.2017 г. на ИД на АГКК са заявили желанието си да дарят част от горецитирания имот, която съгласно одобреният със Заповед №482/26.02.2021 г. ПУП - ПЗ, представлява път за достъп до имотите. Към заявлението са приложени договор за покупко-продажба на недвижим имот – държавна земя, частна държавна собственост по чл.27, ал.6 от ЗСПЗЗ от 26.05.2009 г., нотариален акт, вписан в СВ с №122, том 21, вх. рег. №9098/23.12.2008 г., нот. акт., вписан в СВ с №144, том 7, вх. рег. №4011/10.06.2005 г., Проект за изменение, към Удостоверение №25-82106/24.03.2021 г. издадени от СГКК – Стара Загора, отразяващ частта от имота, отредена за път, представляваща имот с проектен идентификатор 53179.59.493, с площ 218 кв.м. Данъчната оценка на имота е в размер на 162.40 лв., за квотата на ЕТ „Катерина Танева - Теслата“ съгл. Удостоверение за ДО №7404057938/18.05.2021 г. и 378.90 лв., за квотата на „Камелия“ ЕООД, съгл. Удостоверение за ДО №7404057937/18.05.2021 г. 

Съгласно §22, т.1, б.“В“ от Заключителните разпоредби (ЗР) на Закона за устройство на територията (ЗУТ), ПУП се счита за приложен с изплащането на обезщетенията по отчуждителните производства. Ако общината придобие в собственост, имотите предвидени за изграждане на обекти – публична общинска собственост по реда на чл.21, ал.4 от Закона за общинската собственост (ЗОС), те не се отчуждават принудително.

С подадените заявления собствениците на гореописаните поземлени имоти изразяват своето желание за прилагане на ПУП, като дарят на община Казанлък, реална част от имотите си, попадаща в предвидената за изграждане улица и пътища.

Съгласно чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), чл.8 и чл.34, ал.3 от ЗОС и по реда на чл.11 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОБС-Казанлък, даренията на имотите се приемат от кмета на общината, след решение на Общински съвет.“ 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, чл.21, ал.4, чл.34, ал.3 от ЗОС чл.11, от Наредба №15 на ОбС Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с §22, т.1, б.“В“ от ЗР на ЗУТ,

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие Кмета на Община Казанлък, от името и в полза на Община Казанлък, да приеме дарение от Нури Топал, в качеството му на собственик на имот 35167.506.4098 по КККР на град Казанлък, одобрена със Заповед №РД-18-88/26.11.2015г. на ИД на АГКК на попадащия под улица, имот с проектен идентификатор 35167.506.9715, с площ 9 кв.м. Данъчната оценка на имота е в размер на 202,50 лв., съгл. Удостоверение за ДО №7404057959/18.05.2021 г.

2. Дава съгласие Кмета на Община Казанлък, от името и в полза на Община Казанлък, да приеме дарение от Койчо Петров, в качеството му на собственик на имот 27499.501.859 по КККР на с. Енина, одобрена със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на ИД на АГКК на попадащия под улица, имот с проектен идентификатор 27499.501.3238, с площ 49 кв.м. Данъчната оценка на имота е в размер на 220,20 лв., съгл. Удостоверение за ДО №7404057939/18.05.2021 г. 

3. Дава съгласие Кмета на Община Казанлък, от името и в полза на Община Казанлък, да приеме дарение ET “Катерина Танева - Теслата” и „Камелия“ ЕООД, в качеството им на собственици на имот 53179.59.19 по КККР на с. Овощник, одобрена със Заповед №РД-18-960/20.12.2017 г. на ИД на АГКК на предвидения за път имот с проектен идентификатор 53179.59.493, с площ 218 кв.м. Данъчната оценка на имота е в размер на 162,40 лв., за квотата на ЕТ „Катерина Танева - Теслата“ съгл. Удостоверение за ДО №7404057938/18.05.2021 г. и 378.90 лв., за квотата на „Камелия“ ЕООД, съгл. Удостоверение за ДО №7404057937/18.05.2021 г.

4. Упълномощава кмета на община Казанлък да сключи договори за дарение на имотите, като всички такси по издаване и вписването им са за сметка на община Казанлък.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Нури Топал - гр. Павел баня; Койчо Петров – гр. Казанлък; ET “Катерина Танева - Теслата” – гр. Казанлък и „Камелия“ ЕООД – с. Овощник.

Участвали в поименно гласуване 27 общински съветници, от които „За” 26.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/08/2021 г.