РЕШЕНИЕ
№508
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 10.08.2021 г., Протокол №27


Относно: ОС_1212/06.08.2021 г. - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет-Казанлък с проект за решение относно избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Копринка, общ. Казанлък.


Мотиви: Председателят на Общински съвет – Казанлък Николай Златанов докладва пред Общински съвет: „В деловодството на Общински съвет Казанлък, постъпи Писмо с вх. № ОС-1206/03.08.2021 г. от ОИК-Казанлък с приложенo Решение № 256/17.02.2021 г. за предсрочно прекратяване пълномощията на Кенан Шакир Саид - Кмет на Кметство Копринка, община Казанлък.

Кенан Саид не е изпълнил изискванията на чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА и не е предприел в срок необходимите действия за прекратяване на дейността си като търговец. Също така не е изпълнил и другите две изисквания на чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА - не е уведомил писмено за предприетите действия председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия.

С Решение № 80/05.03.2021 г. постановено по адм. дело №752/2021 г. по описа на Административен съд Стара Загора е отхвърлена подадената жалба от Кенан Саид против Решение № 256/2021 г. на ОИК-Казанлък, а с Решение № 8880/27.07.2021 г. по адм. дело № 4099/2021 г. по описа на ВАС е оставено в сила Решение № 80 от 05.03.2021 г., постановено по адм. дело № 114/2021 г. на Административен съд Стара Загора.

Съгласно чл.42, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация: „Когато пълномощията на кмет са прекратени предсрочно, Общинският съвет избира временно изпълняващ длъжността кмет за срок до полагане на клетва от новоизбраният кмет.“

По отношение на настоящото решение, следва да се допусне предварително изпълнение, тъй като от датата на отстраняване от длъжност на кмета на населеното място, село Копринка остава без материално отговорно лице, което може да се разпорежда с наличните финанси и да следи за спазване на обществения ред.“

С изх. Писмо №ОС-449/06.08.2021 г., председателя на Общински съвет предлага Председателския съвет да посочат евентуален кандидат за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Копринка. С Писмо №ОС-1220/09.08.2021 г. общински съветници от групата на „ДПС“ входират своето предложение - Кенан Шакир Саид, да бъде избран за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Копринка. В хода на дебата предложението бе поставено на гласуване и събра необходимия брой гласове.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.42, ал.6 и ал. 11 от ЗМСМА и чл. 60, ал.1 от АПК,

Р Е Ш И:

 

1. Избира за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Копринка, общ. Казанлък - Кенан Шакир Саид , с ЕГН: -------------- от с. Копринка, със срок до полагане на клетва на новоизбрания кмет.

2. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Кенан Шакир Саид – временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Копринка, общ. Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 31 общински съветници, от които „За” 22.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 11/08/2021 г.