РЕШЕНИЕ
№537
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.10.2021 г., Протокол №29


Относно: ОС_1294/14.10.2021 г. - Доклад от Драгомир Петков - За Кмет на общината, съгласно Заповед №1801/11.10.2021 г., с проект за решение относно провеждане на процедура по реда на Закона за обществените поръчки за възлагане на задължение за извършване на обществена услуга за обществен превоз на пътници по автобусни линии от Общинската и Областната транспортни схеми, квота на Община Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „На 09.06.2022 г. изтича срокът на Договор №Д07-30/09.06.2017 г. между Община Казанлък и „Кумакс инвест“ ООД за възлагане на обществен превоз на пътници с автобусен транспорт по посочените по-долу автобусни линии от общинската и Областната транспортни схеми, квота на Община Казанлък, както следва:

 

 • Междуселищна автобусна линия ”Казанлък- Копринка”;
 • Междуселищна автобусна линия ”Казанлък- яз. Копринка”;
 • Междуселищна автобусна линия ”Казанлък-Копринка” през фабриките;
 • Междуселищна автобусна линия “Арсенал”- Копринка;
 • Междуселищна автобусна линия ”Казанлък- с. Черганово”;
 • Междуселищна автобусна линия ”Казанлък- Черганово” до фабриките;
 • Междуселищна автобусна линия ”Арсенал- Черганово”; 
 • Междуселищна автобусна линия ”Бузовград-Казанлък-Крън-Енина” ; 
 • Междуселищна автобусна линия ”Бузовград-Казанлък-Енина-Крън” ; 
 • Междуселищна автобусна линия ”Казанлък-Арсенал-Крън” ; 
 • Междуселищна автобусна линия ”Казанлък-индустриална зона-Енина-    Крън” ;  
 • Междуселищна автобусна линия ”Бузовград-фабриките-Енина-Крън” ; 
 • Междуселищна автобусна линия ”Казанлък-Шипка” ; 
 • Междуселищна автобусна линия ”Хаджи Димитрово-Арсенал” ;
 • Междуселищна автобусна линия ”Шипка-Арсенал” ;
 • Междуселищна автобусна линия ”Шейново-Арсенал” ;
 • Междуселищна автобусна линия ”Казанлък-фабриките-Шипка” ;
 • Междуселищна автобусна линия ”Казанлък-Ръжена” ;
 • Междуселищна автобусна линия ”Казанлък-бани Овощник-Ръжена” ;
 • Междуселищна автобусна линия ”Казанлък-Капрони-Ръжена” ;
 • Междуселищна автобусна линия ”Казанлък-фабриките-Ръжена” ;
 • Междуселищна автобусна линия ”Казанлък-ТПК-Ръжена” ;
 • Междуселищна автобусна линия ”Казанлък-Горно Черковище” ;
 • Междуселищна автобусна линия ”Казанлък-Капрони-Горно Черковище”;
 • Междуселищна автобусна линия ”Казанлък-Средногорово” ;
 • Междуселищна автобусна линия ”Казанлък-Горно Изворово” ;
 • Междуселищна автобусна линия ”Казанлък-Арсенал-Горно Изворово” ;
 • Междуселищна автобусна линия ”Казанлък-Г. Дряново-Ясеново- Казанлък”
 • Междуселищна автобусна линия ”Казанлък-Арсенал-Ясеново”
 • Междуселищна автобусна линия „Стара Загора – Мъглиж - Казанлък”;
 • Междуселищна автобусна линия „Казанлък - Юлиево”;
 • Междуселищна автобусна линия „Казанлък - Ягода”;
 • Междуселищна автобусна линия „Казанлък – Радунци”;
 • Междуселищна автобусна линия „Казанлък - Осетеново”;
 • Междуселищна автобусна линия „Казанлък – Павел Баня”;
 • Междуселищна автобусна линия „Казанлък – Конаре”;
 • Междуселищна автобусна линия „Казанлък – Стара Загора, през Ръжена”,

От него отпадна възлагането по всички вътрешноградски автобусни линии. От 04.01.2021 г. превозът на пътници по всички вътрешноградски линии от Общинската транспортна схема са възложени за изпълнение с Договор №Д06-1/04.01.2021 г. на „Балканинвест“ ЕООД въз основа на Решение №309/21.12.2020 г. С Решение №906/29.11.2018 г. са актуализиране маршрутните разписания по междуселищните автобусни линии.

В изпълнение разпоредбите на чл.16 в от Глава втора, Раздел І от Наредба №2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози пътници с автобуси, издадена от Министерството на транспорта и информационните технологии, Общинският съвет възлага превозите по автобусни линии след проведена процедура по Закона за обществените поръчки и в съответствие с Регламент (ЕО) 1370/2007 г. на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт, когато възложителят предвижда компенсиране на превозвачите за извършени разходи и/или им предоставя изключителни права срещу изпълнението на задължение за обществена услуга.

В тази посока са и указанията на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, дадени със специално писмо Рег. №10-03-167/05.10.2012 г. до всички кметове на общини и областни управители, относно:

„Правила за възлагане на превози по транспортни схеми по реда на Наредба №2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози пътници с автобуси и новите нормативни изисквания по трите вида транспортни схеми, влизащи в сила от 1 януари 2013 г.“

Превозите по транспортни схеми се възлагат в съответствие с разпоредбите на чл.19 от Закона за автомобилните превози по реда на глава втора от Наредба №2.

В случаите, в които възложителят предвижда компенсиране на превозвачите за извършени разходи срещу изпълнението на задължение за обществена услуга, се прилага редът за възлагане, предвиден в глава втора, раздел І от Наредба №2, като Общинският съвет взема решение за възлагане на превозите, а Кметът като възложител провежда процедура по реда на Закона за обществените поръчки и сключва договор въз основа на нея.

Следва да се има предвид, че съгласно чл.2, буква „ж“ от Регламент (ЕО)1370/2007 г. „компенсация за обществена услуга“ означава каквато и да е облага, в частност финансова, предоставена пряко или непряко от компетентен орган от обществени средства по време на периода на изпълнение на задължение за извършване на обществена услуга или във връзка с този период.

Компенсации по смисъла на Регламента са всички средства, предоставяни от централния бюджет или общинските бюджети, вкл. средствата за субсидии, на превозвачите съгласно Наредба №2 от 31 март 2006 год. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници (Наредба №2 от 31 март 2006 г. ) на Министерство на финансите.

Изложеният по-горе ред по възлагане следва да се прилага при всички превози по основни градски линии и междуселищните автобусни линии по утвърдени транспортни схеми (общински и областни), тъй като за тях се предвиждат компенсации.

Във връзка с гореизложеното за да не бъдат ощетени следните категории пътници:

- Ветерани;

- Военноинвалиди и военнопострадали;

- Деца до 7 навършени и от 7 до 10 навършени години;

- Учащи, както и деца и ученици, пътуващи безплатно по междуселищни линии от местоживеене до учебното заведение;

- лицата, получаващи пенсия по условията на глава шеста от Кодекса за социално осигуряване, навършили възрастта по чл.68, ал. 1-3 от същия кодекс,,

- Служители, ползващи право на безплатно пътуване при изпълнение на служебните си задължения в съответствие със закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“,

които пътуват с ценови облекчения  и същите да се възползват от обществения превоз, както и превозвачите да получат средства за компенсиране на тези пътувания от държавния бюджет, е необходимо Общински съвет да вземе Решение за възлагане на превозите по реда на Закона за обществените поръчки, като за тази цел следва да упълномощи кмета за провеждането й и сключване на договора и да съгласува в качеството му на орган, утвърждаващ съответните маршрутни разписания по см. на чл.19, ал.6 от Закона за автомобилните превози започването й, като при необходимост същите могат и да бъдат актуализирани/променени в съответствие с новите обществени условия. Разпоредбата на чл.19, ал.6 от ЗАП задължава кмета да заяви съгласуването на започването на процедурата в 6-месечен срок преди възлагането на превозите, като настоящия доклад изпълнява именно тази функция.“

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.19, ал.2 и ал.6 от Закона за автомобилните превози и чл.16в от Наредба №2 от 15 март 2002 год. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози пътници с автобуси, издадена от Министерството на транспорта и информационните технологии, Общински съвет,

 

Р Е Ш И:

 

1. Съгласува започване на процедура за възлагане на задължение за извършване на обществена услуга за обществен превоз на пътници по автобусни линии от Общинската и Областната транспортни схеми, квота на Община Казанлък по реда на Закона за обществените поръчки по маршрутни разписания от следните автобусни линии:

 

 • междуселищна автобусна линия „Казанлък-Горно Изворово“
 • междуселищна автобусна линия „Казанлък-Арсенал-Горно Изворово“
 • междуселищна автобусна линия „Казанлък-Средногорово“
 • междуселищна автобусна линия „Казанлък-Ръжена“
 • междуселищна автобусна линия „Казанлък-бани Овощник - Ръжена“
 • междуселищна автобусна линия „Казанлък-Капрони - Ръжена“
 • междуселищна автобусна линия „Казанлък-Арсенал- Ръжена“
 • на междуселищна автобусна линия „Казанлък-Ръжена – индустриална зона“
 • междуселищна автобусна линия „Казанлък-ТПК-Ръжена“
 • междуселищна автобусна линия „Казанлък-Шипка“
 • междуселищна автобусна линия „Казанлък-Шипка-индустриална зона“
 • междуселищна автобусна линия „Казанлък-Копринка-индустриална зона“
 • междуселищна автобусна линия „Арсенал - Копринка“
 • междуселищна автобусна линия „Казанлък-Копринка“
 • междуселищна автобусна линия „Казанлък-яз.Копринка“
 • междуселищна автобусна линия „Казанлък-Горно Черковище“
 • междуселищна автобусна линия „Бузовград-Казанлък-Енина – Крън – Казанлък- Бузовград“
 • междуселищна автобусна линия „Бузовград-Казанлък-Крън - Енина– Казанлък- Бузовград“
 • междуселищна автобусна линия „Бузовград-Казанлък-Енина– Крън – индустриална зона“
 • междуселищна автобусна линия „Казанлък-Голямо Дряново – Ясеново - Казанлък“
 • междуселищна автобусна линия „ Казанлък- Черганово“
 • Междуселищна автобусна линия „Стара Загора – Мъглиж - Казанлък”;
 • Междуселищна автобусна линия „Казанлък - Юлиево”;
 • Междуселищна автобусна линия „Казанлък - Ягода”;
 • Междуселищна автобусна линия „Казанлък – Радунци”;
 • Междуселищна автобусна линия „Казанлък - Осетеново”;
 • Междуселищна автобусна линия „Казанлък – Павел Баня”;
 • Междуселищна автобусна линия „Казанлък – Конаре”;
 • Междуселищна автобусна линия „Казанлък – Стара Загора, през Ръжена”;

2. Възлага на кмета на община Казанлък провеждане на процедурата по т.1., като действа като възложител до подписване на договор. При необходимост от внасяне на промяна в посочените линии и съответните им маршрутни разписания следва да уведоми Общинския съвет за утвърждаването им.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в гласуване 28 общински съветници, от които „За” 24.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 01/11/2021 г.