РЕШЕНИЕ
№ 548
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.10.2021 г., Протокол №29


Относно: ОС_1286/11.10.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - парцеларен план за електроснабдяване на Поземлен имот с идентификатор 06848.22.400, с начин на трайно ползване "за производство на строителни материали, конструкции и изделия", територия - "земеделска", с площ от 1.974 дка, в землище на с. Бузовград, общ. Казанлък. С писмо вх. №ОС-1314/26.10.2021 г., вносителя прилага Договор за учредяване правото на преминаване през ПИ с идентификатор 06848.22.401, съгласно становище на ПК по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет, че в общинска администрация е постъпило Заявление с вх.№168-6737-5/23.09.2021 г. от “КРУСТАЛОВ ТРИ А“ ЕООД, БУЛСТАТ - 203379714 с управител Антон Антонов с искане за издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на парцеларен план на територията на землище Бузовград, ПИ с идентификатор 06848.22.400 с НТП „за производство на строителни материали, конструкции и изделия“ при граници и съседи ПИ с идентификатори: 06848.22.399, 06848.22.396 и 06848.22.397 - „за производство на строителни материали, конструкции и изделия“; 06848.22.148 и 06848.22.404 - „за ведомствен път“ - частна собственост.

До  поземленият имот  е възможно да се осигури транспортен достъп през Поземлен имот с идентификатор 06848.22.148 с начин на трайно ползване „за селскостопански, горски ведомствен път“,  чрез който се достига до участък от републиканската пътна мрежа Казанлък-Бузовград. Възложителят е собственик на ПИ 06848.22.396, 06848.22.399 и 06848.22.400 и предвижда обединяване на същите.

Представено е съгласувано задание за ПУП от ЕРЮГ с точка на присъединяване ТНН на трафопост „АСФ.БАЗА“, извод СрН “Бузовград“.

На основание чл.125, ал.7 от ЗУТ, заданието за изработване на ПУП е съгласувано с РИОСВ–Стара Загора №КОС-01-4368(1)  от  25.08.2021 г.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо съгласието на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.5 и ал.7 във вр. с ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

1. Дава разрешение за възлагане изработката на Проект за подробен устройствен план -парцеларен план  за  Поземлен имот с идентификатор 06848.22.400, с НТП „за производство на строителни материали, конструкции и изделия“ при граници и съседи ПИ с идентификатори: 06848.22.399, 06848.22.396 и 06848.22.397 - „за производство на строителни материали, конструкции и изделия“; 06848.22.148 и 06848.22.404 - „за ведомствен път“ - частна собственост. Трасето на ел. провода ще засегне ПИ с идентификатори: 06848.22.401 - с НТП за “производство на строителни материали, конструкции и изделия“ - частна собственост и 06848.22.404 - с НТП “селскостопански път“  с дължина на трасето 27.25 м.

 

2. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Антон Апостолов - управител на “КРУСТАЛОВ ТРИ А“ ЕООД.

Участвали в гласуването 30 общински съветници, от които „За” 30.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 01/11/2021 г.