РЕШЕНИЕ
№ 551
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.10.2021 г., Протокол №29

Относно: ОС_1311/25.10.2021 г. - Доклад по чл.64, ал.6 от Правилника на ОбС от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно одобрение на допълнително споразумение към споразумение за сътрудничество за реализация на проект "Социално-икономическа интеграция и подобрен достъп до образование в община Казанлък".


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „С Решение №РД-21-407 от 05.10.2021 г. Ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОП РЧР) и Ръководителят на Управляващия орган (РУО) на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОП НОИР) одобриха финансиране за интегриран проект на Община Казанлък №BG05M9OP001-2.056-0020 "Социално-икономическа интеграция и подобрен достъп до образование в община Казанлък" по процедура за безвъзмездна финансова помощ №BG05M9ОP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2.

Одобрен е размер на безвъзмездната финансова помощ в размер на 1 555 364,20 лв., в това число средства от ОП РЧР - 1 198 848,43 лв. и средства от ОП НОИР - 356 515,77 лв.

Партньори на Община Казанлък по проекта са:

 • Общинско предприятие „Комунални дейности и поддръжка на инфраструктурата“ към Община Казанлък;
 • Сдружение „Бъдеще за децата“, гр. Казанлък;
 • ОУ „Кирил и Методий“, с. Копринка;
 • ОУ „Свети Климент Охридски“, с. Горно Черковище;
 • ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“, с. Кънчево;
 • ОУ „ Св. Паисий Хилендарски“, гр. Казанлък;
 • ДГ № 2 „Снежанка“, гр. Казанлък, филиал с. Шейново;
 • ДГ № 15 „Звънче“, гр. Казанлък, филиал в ж.к. Изток;
 • ДГ № 17 „Славейче“, гр. Казанлък, филиал в с. Ръжена;
 •  

  Партньорството е документирано в Споразумение за сътрудничество, одобрено от Общински съвет – Казанлък  с Решение №295 от 26.11.2020 г.

  С Писмо с изх. №08-794 от 13.10.2021 г. на РУО на ОП РЧР, кани Община Казанлък да представи доказателства, че отговаря на изискванията за бенефициент по процедурата.  Съгласно чл.45, ал.2 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) доказателствата стават част от административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансов помощ.

  Един от изискващите се документи е Споразумение за партньорство, в което е посочено разпределението на безвъзмездната финансова помощ между кандидата и партньорите в съответствие с актуалните данни от приключилата оценка на проекта.

  Във връзка с предстоящото подписване на административен договор за предоставяне на БФП за проект №BG05M9OP001-2.056-0020 "Социално-икономическа интеграция и подобрен достъп до образование в община Казанлък" по ОП РЧР и ОП НОИР представям за одобрение Допълнително споразумение №1 към Споразумение за сътрудничество, одобрено с Решение №295 от 26.11.2020 г. на Общински съвет – Казанлък, регламентиращо разпределението на безвъзмездната финансова помощ между Община Казанлък и партньорите в съответствие с актуалните данни от приключилата оценка на проекта.

  Крайният срок за представяне на доказателствата за съответствие с изискванията за бенефициент по процедурата е 12 ноември 2021 година.

  Забавянето в процедурата по одобрение на Допълнителното споразумение към Споразумението за сътрудничество поставя в риск възможността за договаряне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на интегрирания проект, което би довело до значителни и трудно поправими вреди за Община Казанлък и партньорите й по проекта, поради което считам, че е целесъобразно да се допусне предварително изпълнение на акта.“

  Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.15, т.23 и ал.2, чл.59, ал.1 и ал.2, т.6, чл.61 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с предоставяне на БФП за проект "Социално-икономическа интеграция и подобрен достъп до образование в община Казанлък",

   

  Р Е Ш И:

   

  1. Одобрява Допълнително споразумение №1 към Споразумение за сътрудничество за изпълнение на Проект №BG05M9OP001-2.056-0020 "Социално-икономическа интеграция и подобрен достъп до образование в община Казанлък“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, одобрено с Решение №295 от 26.11.2020 г. на Общински съвет – Казанлък, съгласно приложението.

  2. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

  Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

  Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

  Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

  Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

  Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

  Участвали в поименно гласуване 27 общински съветници, от които „За” 27.

  Вярно с оригинала!

  ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

  (Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)  Изтегли приложенията


  публ: 01/11/2021 г.