РЕШЕНИЕ
№ 555
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.11.2021 г., Протокол №30

Относно: ОС_1349/15.11.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък  с проект за решение относно кандидатстване на Община Казанлък с проектно предложение по Проект " Красива България" - 2022 г.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет, че Проект „Красива България” (ПКБ) провежда кампания за набиране на кандидати за участие с проектни предложения за 2021 г. в периода 13.09.2021 г. – 07.01.2022 г. Допустими кандидати по мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура” могат да бъдат общините и държавните институции, които са собственици на обектите, а допустимите проектни предложения трябва да са за СМР/СРР в:

- СМР/СРР в сгради или самостоятелни обекти в тях, които са за обществено обслужване в областта на: образованието и науката (детски ясли и градини, училища, вкл. висши, научни и академични звена и др. подобни); здравеопазването (лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, центрове за спешна медицинска помощ и др. подобни); предоставянето на социални услуги в общността, които не са от резидентен тип (дневни центрове, центрове за обществена подкрепа, центрове за социална рехабилитация и интеграция, центрове за работа с деца на улицата, социално учебно-професионални центрове, звена „Майка и бебе”, приемна грижа и обществени трапезарии);

- СМР/СРР в обекти за обществено обслужване в посочените по-горе области, които са със статут на недвижима културна ценност, но при условие, че техните собственици ги ползват пряко и не ги отдават под наем и/или, че същите не се нуждаят от допълнителни консервационно-реставрационни работи след обновяването им по ПКБ;

- СМР/СРР в прилежащите външни пространства на посочените по-горе сгради, но в рамките на урегулираните поземлени имоти, в които се намират.

Финансовата рамка на проектно предложение по мярка М02 е следната:

- общ бюджет – от 60 000 до 450 000 лв. с ДДС;

- финансиране от ПКБ – най-много 120 000 лв. с ДДС;

- 94% от общия бюджет за проектното предложение са средства за СМР/СРР на обекта;  - 6% от общия бюджет за проектното предложение са средства за организация, оперативно управление и контрол от страна на ПКБ.

Община Казанлък има намерение да кандидатства с проектно предложение за вътрешен ремонт на бившето ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ -  Детска академия за развитие на таланти, с. Розово. Проектът ще включва трети етап от внедряване на мерки за енергийна ефективност - Преустройство на сутерен, ОВК и аварийна стълба. Усилията на Община Казанлък, чрез изпълнение на няколко взаимосвързани подетапи в строителството по сградата на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ - с. Розово, са за създаване на модерна и функционална сграда, мултифункционална инфраструктура, която да предостави възможности за развитие на талантливи деца от Долината на тракийските царе и цяла България.

През 2020 г. Община Казанлък е изпълнила първия етап от внедряването на мерките за енергийна ефективност, като е подменена старата дограма с нова, изпълнен е и нов покрив с топлоизолация и мълниезащита, както и минерална мазилка на цялата сграда.

През 2021 г. като втори етап е било извършено вътрешно обновяване на сградата, подмяна на осветление и силови инсталации и ВиК.

Условията за кандидатстване по кампания изискват съфинансиране от минимум 50% от общата стойност на проектното предложение. Процентът на предложено по-голямо съфинансиране е критерии за оценка. При заложен по-висок процент на съфинансиране проектът ще получи по-висока оценка.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 07 януари 2022 г.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

  

Р Е Ш И:

 

1. Дава съгласие Община Казанлък да кандидатства пред Проект „Красива България“ с проектно предложение за вътрешен ремонт Детска академия за развитие на таланти с. Розово;

Максималната обща стойност на бюджета на проектното предложение по т.1 да бъде до: 265 900 лв. с ДДС (в т.ч. 249 946  лв. с ДДС или  94% - за СМР/СРР;  15 954 лв. с ДДС или 6% - за организация, оперативно управление и контрол от страна на ПКБ).

2. В бюджета на Община Казанлък за 2022 г. да се предвидят разходи за:

2.1. Съфинансиране на проекта по т. 1 в размер на 70,00 % от стойността на проекта, равняващи се на до 186 130 лв. с ДДС;

2.2. Осъществяване на авторски и строителен надзор, геодезическо заснемане, въвеждане в експлоатация, договори с експлоатационните дружества в общ размер на 6 950,00 лв. с ДДС.

3. Общинската сграда, обект на настоящото решение, да се поддържа и ползва по предназначение за срок от минимум 5 (пет) години след приключване на проекта.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 33 общински съветници, от които „За” 33.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 30/11/2021 г.