РЕШЕНИЕ
№ 557
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.11.2021 г., Протокол №30

Относно: ОС_1343/12.11.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно премахване на сграда частна общинска собственост с идентификатор 35167.504.375.1 с административен адрес - гр. Казанлък, ул. "Преслав" № 25.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Община Казанлък е собственик на недвижим имот „Жилищна сграда“ с идентификатор 35167.504.375.1 по КККР на гр. Казанлък намираща се в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.375 по КККР на гр. Казанлък с административен адрес ул. „Преслав“ №25, гр. Казанлък и е включена в Приложение №15 за отдаване под наем, с предназначение общинското жилище. Имотът е предоставен за ползване на Димитър Марчев и семейството му със сключен Договор за наем №48/02.05.2018 г.

На 08.10.2021 г. комисията, назначена със Заповед №1758/05.10.2021 г. на Кмета на Община Казанлък за установяване състоянието на сгради и строежи, които поради естествено износване или други обстоятелства са станали опасни за здравето и живота на обитателите, негодни са за използване, застрашени са от самосрутване, създават условия за пожар или са вредни в санитарно-хигиенно отношение и не могат да се поправят или заздравят, извърши проверка на сградата. Жилищната сграда представлява едноетажна масивна постройка. Сградата е изпълнена със стени от кирпичени тухли, дървен гредоред и дървена покривна конструкция, покрита с керемиди. Носещата дървена покривна  конструкция,  както и керемидите на цялата сграда са в много лошо състояние. Строежът създава опасност за здравето и живота на живущите в него, поради естествено износване и компрометиране на покривната конструкция и напуканата носеща кирпичена конструкция. Сградата има нужда от цялостен ремонт, за който е необходим голям финансов ресурс.

Във връзка с горните констатации и съгласно чл.196, ал.2 от ЗУТ, комисията е стигнала до заключението да се ограничи достъпът до жилищна сграда с идентификатор 35167.504.375.1 по КККР на гр. Казанлък, находяща се в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.375 по КККР на гр. Казанлък, поради изложените по-горе обстоятелства и същата може да бъде съборена.      

Наемателят Димитър Марчев и семейството му са изведени от общинското жилище на ул. “Преслав“ №25 и комисията по чл.8 от Наредба №12, назначена със Заповед №238/19.02.2021 г. на кмета на Община Казанлък с Решение №59 от Протокол №7/13.10.2021 г. му предоставя за ползване друго общинско жилище, за което има издадена Заповед №1853/19.10.2021 г. на Кмета на община Казанлък.

Съгласно чл.197 от Закона за устройство на територията собственик може да премахне свой законен строеж.

В случая собственик на сградите е Община Казанлък и тъй като при унищожаването/погиването на вещта, като един от способите за прекратяване правото на собственост е налице разпореждане с право на собственост, което е от изключителната компетентност на Общинския съвет, предвидено в чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, поради което е необходимо решение на Общински съвет.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.197, във връзка с чл.195, ал.6, т.1 от Закона за устройство на територията,

  

Р Е Ш И:

 

1. Да се премахне сграда с идентификатор №35167.504.375.1, находяща се в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.375 по КККР на гр. Казанлък, с административен адрес: ул. „Преслав“ № 25 в гр. Казанлък.

 

2. Премахването да се извърши незабавно след влизане в сила на настоящото решение.

 

3. Възлага на Кмета на Община Казанлък да предприеме всички необходими действия по премахване на сградите, обезопасяване и възстановяване на терена.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 31 общински съветници, от които „За” 31.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 30/11/2021 г.