РЕШЕНИЕ
№ 560
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.11.2021 г., Протокол №30


Относно: ОС_1347/12.11.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба, чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС на 63/364 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 35167.502.5990, по КККР на гр. Казанлък, ведно със самостоятелни обекти с идентификатори 35167.502.5990.1.2 и 35167.502.5990.1.3 и определяне на начална тръжна цена в размер на 288 700 лв. без ДДС.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет, че под номер 2 в Приложение №2 „Очаквани приходи от продажба на общински имоти – ДМА, по реда на Наредба №15 на Общински съвет - Казанлък“ към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Казанлък за 2021 г., приета с Решение №291/26.11.2020 г., са включени 63/364 (шестдесет и три към триста шестдесет и четири) идеални части от Поземлен имот с идентификатор 35167.502.5990 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка пет девет девет нула) по Кадастрална карта и регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес на имота: гр. Казанлък, п.к. 6100, ул. “Скобелев“ №12, площ 364 (триста шестдесет и четири) кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Средно застрояване (от 10 до 15m). Номер по предходен план: 5990, квартал: 182А, парцел V. Съседи: 35167.502.9193, 35167.502.9195, 35167.502.5991, 35167.502.9127. Сгради, които попадат върху имота: Сграда 35167.502.5990.1: застроена площ 317 кв.м., брой етажи 5, предназначение: Жилищна сграда – многофамилна, ведно със следните самостоятелни обекти в сградата 35167.502.5990.1 със самостоятелен вход от североизток на сградата:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.5990.1.2 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка пет девет девет нула точка едно точка две) по Кадастрална карта и регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015г. на ИД на АГКК, адрес на имота: гр. Казанлък, п.к. 6100, ул. “Скобелев“ №12, ет.2, Самостоятелният обект се намира в Сграда №1, разположена в Поземлен имот с идентификатор 35167.502.5990, Предназначение на самостоятелния обект: За офис, Брой нива на обекта: 1, Площ: 309,29 (триста и девет цяло двадесет и девет) кв.м., Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същият етаж: няма, Под обекта: 35167.502.5990.1.1, Над обекта: 35167.502.5990.1.3.

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.5990.1.3 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка пет девет девет нула точка едно точка три) по Кадастрална карта и регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, Адрес на имота: гр. Казанлък, п.к. 6100, ул. “Скобелев“ №12, ет.3, Самостоятелният обект се намира в Сграда №1, разположена в Поземлен имот с идентификатор 35167.502.5990, Предназначение на самостоятелния обект: За офис, Брой нива на обекта: 1, площ 329,79 (триста двадесет и девет цяло седемдесет и девет) кв.м.

Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж-няма; под обекта- 35167.502.5990.1.2; над обекта- 35167.502.5990.1.4.

За имота е съставен Акт за общинска собственост (AОС) №3228/12.02.2016 г., вписан в Служба по вписванията под №1322/23.02.2016 г., Акт 38, т. 5, н.д. 872. Съставен по-рано Акт за общинска собственост: АОС №103/12.04.2006 г.

За имота са изготвени данъчна и пазарна оценки в размер, съответно 235 624,20 лв. и 288 700 лв.          

С оглед изпълнение на програмата, кмета счита за целесъобразно да бъде организиран и проведен публичен търг за продажба на имотите, при начална тръжна цена, определена по реда на чл.41, ал.2 от ЗОС. Предлага начална тръжна цена, съответстваща на изготвената актуална към  момента пазарна цена. 

В случай на успешно приключване на процедурата и сключване на договор за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.35, ал.1, във връзка с чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.43 и чл.81, ал.1 и ал.8 във вр. с чл.80, т.4 от Наредба №15 на ОбС - Казанлък,

 

Р Е Ш И:

I. Да се извърши продажба чрез публичен търг по реда на Глава шеста от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на ОбС-Казанлък, на следния общински имот:

63/364 (шестдесет и три към триста шестдесет и четири) идеални части от Поземлен имот с идентификатор 35167.502.5990 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка пет девет девет нула), по Кадастрална карта и регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес на имота: гр. Казанлък, п.к. 6100, ул. “Скобелев“ №12, площ 364 (триста шестдесет и четири) кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Средно застрояване (от 10 до 15m). Номер по предходен план: 5990, квартал: 182А, парцел V. Съседи: 35167.502.9193, 35167.502.9195, 35167.502.5991, 35167.502.9127. Сгради, които попадат върху имота: Сграда 35167.502.5990.1: застроена площ 317 кв.м., брой етажи 5, предназначение: Жилищна сграда – многофамилна, ведно със следните самостоятелни обекти в сградата 35167.502.5990.1 със самостоятелен вход от североизток на сградата:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.5990.1.2 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка пет девет девет нула точка едно точка две) по Кадастрална карта и регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес на имота: гр. Казанлък, п.к. 6100, ул. “Скобелев“ №12, ет.2, Самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в Поземлен имот с идентификатор 35167.502.5990, Предназначение на самостоятелния обект: За офис, Брой нива на обекта: 1, Площ: 309,29 (триста и девет цяло двадесет и девет) кв.м., Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същият етаж: няма, Под обекта: 35167.502.5990.1.1, Над обекта: 35167.502.5990.1.3.

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.5990.1.3 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка пет девет девет нула точка едно точка три) по Кадастрална карта и регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015г. на ИД на АГКК, Адрес на имота: гр. Казанлък, п.к. 6100, ул. “Скобелев“ № 12, ет.3.

Самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в Поземлен имот с идентификатор 35167.502.5990, Предназначение на самостоятелния обект: За офис, Брой нива на обекта: 1, площ 329,79 (триста двадесет и девет цяло седемдесет и девет) кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж-няма; под обекта- 35167.502.5990.1.2; над обекта- 35167.502.5990.1.4.

Начална тръжна цена:  288 700 (двеста осемдесет и осем хиляди и седемстотин) лв. без ДДС, като всички разходи за такси, данъци и др. са за сметка на спечелилия търга.

 

II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публичния търг за продажба на имота по т. I. и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата му.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 31 общински съветници, от които „За” 26.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТпубл: 30/11/2021 г.