РЕШЕНИЕ
№564
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.11.2021 г., Протокол №30


Относно: ОС_1331/05.11.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно доброволно прилагане на ПУП - план за регулация, по отношение на Поземлен имот с проектен идентификатор 38563.31.430 по плана на с. Копринка, представляващ част от Поземлен имот с идентификатор 38563.31.21 местност „Малката Кория“ по КККР на с. Копринка, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация Казанлък е постъпило Заявление с вх. №194-И-542-3/28.09.2021 г. от Иван Иванов - собственик на Поземлен имот с идентификатор 38563.31.21 по КККР на с. Копринка, общ. Казанлък, обл. Ст. Загора одобрена със Заповед №РД-18-966/22.12.2017 год. на ИД на АГКК.

Собственикът изявява желание за доброволно прилагане на ПУП - ПР за Поземлен имот идентификатор 38563.31.430, за който е издадена Скица-проект за изменение на КККР №15-407865/16.04.2021г., според която Поземлен имот идентификатор 38563.31.21, е разделен на Поземлен имот с проектен идентификатор 38563.31.430 с проектна площ 67 кв.м, Поземлен имот с проектен идентификатор 38563.31.429 с проектна площ 1499 кв. м. и Поземлен имот с идентификатор 38563.31.428, 434 кв. м.

За да бъде приложен доброволно Подробният устройствен план за описания имот, е необходимо да бъде сключен договор за дарение на незастроена земя с площ 67 кв.м (представляваща Поземлен имот с проектен идентификатор 38563.31.430, за осигуряване на достъп до имот в с. Копринка, одобрен със Заповед №592/1979 г.), имота е собственост на Заявителя, съгласно договор за доброволна делба на недвижим имот №112, том II, рег. №3434, канц. Дело 143 от 2000 год.

Данъчната оценка на даряваната земя с площ 67 кв.м, представляваща Поземлен имот с проектен идентификатор 38563.31.430 по КККР на с. Копринка, е 128,60 лева, съгласно Удостоверение за ДО с изх. №7404060702/27.10.2021 г. на Дирекция „Местни приходи”.

Съгласно §22, т.1, б. “В“ от Заключителните разпоредби (ЗР) на Закона за устройство на територията (ЗУТ), ПУП се счита за приложен по отношение на регулацията с изплащането на обезщетенията по отчуждителните производства. Ако Общината придобие собственост, над имотите предвидени за изграждане на обекти – публична общинска собственост по реда на чл.21, ал.4 от Закона за общинската собственост (ЗОС), те не се отчуждават принудително.

С подаденото заявления собственика на гореописаният поземлен имот изразява своето желание за прилагане на ПУП, като дарят на Община Казанлък, реална част от имота предвиден да послужи за преминаване до ПИ – 38563.31.429.

Съгласно чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), чл.8 и чл.34, ал.3 от ЗОС и по реда на чл.11 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОБС-Казанлък, даренията на имотите се приемат от Кмета на Общината, след решение на общински съвет.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1, чл.34, ал.3, от ЗОС и чл.11 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОБС-Казанлък във връзка с §22, ал.1, т.1, б. „Б“ от ЗР на ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

 

1. Дава съгласие, Кмета на Община Казанлък, от името и в полза на Община Казанлък, да приеме дарение от Иван Иванов, представляващо: незастроена земя с площ от 67 кв.м, представляваща Поземлен имот с проектен идентификатор 38563.31.430 по КККР на село Копринка, одобрена със Заповед №РД-18-966/22.12.2017 г. на ИД на АГКК, при съседи: 38563.31.423, 38563.31.429, 38563.31.428, 38563.31.420 и 38563.31.418, получен при доброволно прилагане на ПУП-ПР по плана на с. Копринка, одобрен със Заповед №592/1979 г. Даряваната реална част с площ от 67 кв.м, е с данъчна оценка в размер на 61,50 лв. по удостоверение за ДО №7404059853/31.08.2021г. на Дирекция „МП“ при Община Казанлък.

2. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да сключи договор за дарение на поземления имот от т.1, като всички такси по издаване и вписване на договора са за сметка на Община Казанлък.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Иван Иванов, с адрес : с. Копринка.

 

Участвали в поименно гласуване 31 общински съветници, от които „За” 29.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 30/11/2021 г.