РЕШЕНИЕ
№568
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.11.2021 г., Протокол №30


Относно: ОС_1327/05.11.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП - план за застрояване, план-схеми за водоснабдяване, канализация, електрификация и транспортен достъп за Поземлен имот №27499.352.324, с НТП "Друг вид земеделска земя", с площ от 0,500 дка, местност "Крушките" по КККР на с. Енина, общ. Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в "За вилна сграда"; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №194-Т-3224-5/27.09.2021 г. от Тихомир Виткин в качеството си на собственик на имота, с искане за издаване на разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване, план - схеми за водоснабдяване, канализация, електрификация и транспортен достъп за Поземлен имот №27499.352.324 – с НТП “Друг вид земеделска земя”, с площ от  0,500 дка по КККР на с. Енина (§ 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), местност „Крушките“, одобрен със Заповед №РД-18-97 от 30.12.2009 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 27499, община Казанлък.

Инвестиционното намерение на възложителя е да промени предназначението и начина на трайно ползване на поземления имот от „Друг вид земеделска земя“ в „За вилна сграда“, с цел изграждане на вилна сграда. Имотът се намира в южната извън урбанизирана територия на с. Енина, с граници: северозапад – ПИ 27499.352.290, североизток - ПИ 27499.352.291, югозапад – ПИ 27499.352.506, югоизток – ПИ 27499.352.506. Водоснабдяването ще се осъществи, чрез изграждане на собствен сондаж, с дълбочина до 10 м., а отпадните води ще се отвеждат в изгребна яма. Имотът ще бъде захранен с електроенергия от собствен бензинов генератор или фотоволтаици за собствени нужди.

Съгласно Общия устройствен план на Община Казанлък е видно, че имота попада в рекреационна зона за вилен отдих (Ов), като предложението не противоречи на предвижданията на плана.

Проектните показатели за свободното застрояване в зона Ов са: до 7,0 м височина кота корниз, плътност на застрояване до 40%, коефициент на интензивност 0,8 и 50% минимална площ за озеленяване.

Транспортният достъп до Поземления имот ще се осъществи през имот №27499.352.506 с НТП „За второстепенна улица“ по КККР на с. Енина, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 27499.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за Подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо разрешението на Общински съвет. План-схемите за водоснабдяване, канализация, електроснабдяване и транспортен достъп придружават ПУП съгласно чл.108, ал.2 от ЗУТ.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, ал.5, ал.7 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

Р Е Ш И:

1. Дава разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план–план за застрояване, план-схеми за водоснабдяване, канализация, електрификация и транспортен достъп за Поземлен имот №27499.352.324 (при граници и съседи: северозапад – ПИ 27499.352.290, североизток - ПИ 27499.352.291, югозапад – ПИ 27499.352.506, югоизток – ПИ 27499.352.506) – с НТП “Нива”, с площ от 0,500 дка по КККР на с. Енина (§ 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), местност „Крушките“, одобрени със Заповед №РД-18-97 от 30.12.2009 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 27499, община Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване  на имота в „За вилна сграда“.

2. Одобрява заданието съставено от Възложителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Тихомир Витков, в качеството си на заявител с адрес за кореспонденция общ. Казанлък, гр. Казанлък.

Участвали в гласуване 27 общински съветници, от които „За” 25.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 30/11/2021 г.