РЕШЕНИЕ
№571
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.11.2021 г., Протокол №30


Относно: ОС_1330/05.11.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на проект за ПУП - план за застрояване и план-схеми за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 35167.260.346 с НТП  “Изоставена орна земя”, с площ от 833 кв. м, местност „Старите лозя“ по КККР на гр. Казанлък, с цел промяна на предназначението и начина на трайно ползване на имота в ,,За вилно строителство“; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №194-X-1392-1/27.09.2021 г. от Христо Методиев в качеството си на собственик на имота, с искане за издаване на разрешение за изработката на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване и план-схеми за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 35167.260.346 – с НТП  “Изоставена орна земя”, местност „Старите лозя“, с площ 833 кв.м по КККР на  гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88 от 26.11.2015 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 35167, област Стара Загора, с цел промяна на предназначението и начина на трайно ползване на имота в ,,За вилно строителство“.

Инвестиционното намерение на възложителя, е да изгради вилна сграда. С плана за застрояване следва да започне процедура за промяна на предназначението от земеделска в неземеделска територия. Имота ще бъде захранена с електроенергия от електропреносната мрежа на гр. Казанлък. Водоснабдяването на имота ще се осъществи от собствен сондаж или свързване с водопроводна мрежа на гр. Казанлък. Отпадните води ще се отвеждат в изгребна яма.

Имота попада в устройствена зона за вилен отдих. Проектните показатели за свободното застрояване в зона ОВ са: до 7 м височина (макс. кота корниз 7 м), плътност на застрояване до 40%, коефициент на интензивност 0,8 и 50% минимална площ за озеленяване.

Транспортния достъп до поземления имот ще се осъществи по съществуващия ,,Селскостопански, горски, ведомствен път“, представляващ Поземлен имот с идентификатор 35167.260.109 гр. Казанлък, местност „Старите лозя“, вид територия Земеделска и НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 1306 кв.м, стар номер 0.109 по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед  №РД-18-88 от 26.11.2015 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 35167, област Ст. Загора.

Поземлен имот с идентификатор 35167.260.346 граничи от север и запад със ,,Селскостопански, горски, ведомствен път“, по които ще се осъществява транспортния достъп, а от юг и изток с ,,Лозе“.

Според предоставено Писмо от РИОСВ - Ст. Загора с из. №КОС–01-3278(1)/25.06.2021 г. територията предмет на инвестиционното предложение, не попада в граните на защитените територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитените зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо разрешението на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.5 и ал.7 във вр. с ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

Р Е Ш И:

 

1. Дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване и план-схеми за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 35167.260.346 – с НТП “Изоставена орна земя”, местност „Старите лозя“, с площ от  833 кв. м. по КККР на  гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88 от 26.11.2015 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 35167, област Стара Загора, с цел промяна на предназначението и начина на трайно ползване на имота в ,,За вилно строителство“.

2. Одобрява заданието съставено от Възложителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Христо Методиев в качеството на собственик на имота, респективно заявител с адрес за кореспонденция: гр. Казанлък, жк. Изток.

Участвали в гласуване 27 общински съветници, от които „За” 27 .

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 30/11/2021 г.