РЕШЕНИЕ
№ 577
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 20.12.2021 г., Протокол №31


Относно: ОС_1393/10.12.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на План за интегрирано развитие на община Казанлък за периода 2021-2027 г.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет, че съгласно Закона за регионално развитие (ЗРР), стратегическото планиране обхваща разработването на система от документи за постигане на устойчиво развитие.

Планът за интегрирано развитие на община (ПИРО), като част от системата от стратегически документи, интегрира регионалното и пространствено развитие и служи за определяне на актуалните проблеми, нуждите и потенциалите за развитие на районите, общините и населените места. ПИРО обединява в един стратегически документ елементите на Общинските планове за развитие (ОПР), които се разработваха за всички общини в предния програмен период и Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР), разработвани за градските общини в периода 2014-2020 година.  ПИРО се изработва за цялата територия на общината и определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките ѝ с други общини.

Планът за интегрирано развитие на община Казанлък за периода 2021-2027 година е в йерархична съподчиненост както на Интегрираната териториална стратегия за развитие на Югоизточен регион, така и на актуализираната Национална Концепция за пространствено развитие. Планът за интегрирано развитие на община Казанлък за периода 2021-2027 година е изготвен в съответствие с основните стратегически документи на европейско, национално и областно ниво. Стратегическият документ е изготвен в съответствие с Методическите указания за разработване и прилагане на ПИРО, одобрени от Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Съгласно чл. 23 от Закона за регионално развитие, Кметът на общината организира изработването на ПИРО и го внася за обсъждане и приемане от Общински съвет. За изготвянето на документа е осигурен непрекъснат публичен достъп за информация и за излагане на становища на всички етапи от разработването и реализацията. ПИРО е обсъждан и съгласуван със заинтересовани страни – икономически и социални партньори, юридически и физически лица, имащи отношение към развитието на общината. Постъпилите предложения и препоръки са отразени в проекта на ПИРО преди внасянето му е Общински съвет-Казанлък.

Очакваният резултат от изпълнението на ПИРО е постигане на дефинираните цели и приоритети за развитие на община Казанлък до 2027 г. Като най-важният стратегически документ на местно ниво, ПИРО е един от инструментите за управление на общинските политики чрез постоянен обмен на идеи и консултации между заинтересованите страни, както по време на разработването, така и при реализацията.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.24, т.1 от Закона за регионално развитие,

 

Р Е Ш И:

 

Приема План за интегрирано развитие на община Казанлък за периода 2021-2027 година.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

 

Участвали в гласуването 34 общински съветници, от които „За” 33.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 22/12/2021 г.