№ 581
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 20.12.2021 г., Протокол №31

(отм. с Решение №432/05.12.2023 г. на Адм. съд - Стара Загора, в частта на т. 1 от решението)


Относно: ОС_1345/12.11.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Одобряване на изменение на план за улична регулация (ПУР) и на поземлени имоти за обекти на публична собственост  (ПУР) по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ на част от ПУП - "Централна градска част" и част от ПУП на кв. Новенски" в гр. Казанлък и следващите изменения към тях с обща площ 1910 дка, затворени от ул. "Москва", ул. "Софроний Врачански", ул. "Кенали", бул. "Никола Петков", ул. "Капрони", ул. "Ген. Драгомиров" и ул. "Александър Стамболийски"; 2. Изменение на план за регулация на части от квартали 15, 31, 44, 131, 132, 143, 164, 188, 198, 199, 201, 214, 229, 234, 235, 236, 254, 261-266, 268 и кръстовище между ул.“Христо Ботев, ул.“Македония“ и ул.“Сливница“ по плана на гр. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „С Решение №205 от 30.07.2020г., Протокол №11 на Общински съвет Казанлък е разрешено да се изработи проект за изменение на действащия Подробен устройствен план - план за улична регулация с териториален обхват част от план за регулация на „Централна градска част“, одобрен със Заповед №РД-02-14-192/1987 г. и част от план за регулация на част от кв. “Новенски“, одобрен със Заповед №590/14.04.1097 г. и следващите изменения към тях с площ 1 910 дка, затворени от ул. “Москва“, ул. “Софроний Врачански“, ул. “Кенали“, бул. “Никола Петков“, ул. “Капрони“, ул. “Генерал Драгомиров“ и ул. “Александър Стамболийски“ и е одобрено задание за изработването.

За изпълнение на проекта са събрани 3 бр. оферти от геодезически фирми, изпълняващи тази проектанска дейност, от които е избрана фирма „ГЛОБАЛ ГЕО“ ЕООД - Стара Загора, след което е сключен Договор №Д06-189 от 01.10.2020 г. В изпълнение на договора, дейностите по техническото задание са приети с приемо-предавателен протокол от 29.01.2021 г. С Протокол №2 от 04.02.2021 г. е разгледан проекта и са констатирани някои несъответствия, които впоследствие са отстранени. С Протокол №3 от 19.02.2021 г. е приет ПУП-изменение на план за улична регулация-ПУР на част от „Централна градска част“ и част от кв. “Новенски“ в гр. Казанлък.

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ е съобщено чрез Държавен вестник бр.19 от 05.03.2021 г., във вестник „Искра“, в-к „Долина“, на таблото в информационния център на община Казанлък, както и на интернет страницата на община Казанлък.

За изработен проект за изменение на план за улична регулация с териториален обхват част от „Централна градска част“ и част от кв. “Новенски“, затворени от ул. “Москва“, ул. “Софроний Врачански“, ул. “Кенали“, бул. “Никола Петков“, ул. “Капрони“, ул. “Генерал Драгомиров“ и ул. “Александър Стамболийски“. С Протокол №2 от 04.02.2021 г. на ОЕСУТ при община Казанлък е разгледан Подробния устройствен план и са направени забележки по проекта.

 

Проектът за улична регулация е приет от ОЕСУТ с Протокол №3 от 19.09.2021 г., по точка седемнадесета.

Допълнително след разглеждането на проекта от ОЕСУТ са постъпили възражения с вх. №194-Д-2167 от 08.10.2021 г. от Денчо Харизанов и вх. №194-00-56 от 15.10.2021 г. на група граждани, живущи в многофамилни жилищни сгради ул. “Любен Каравелов“ №2, ул. “Ген. Скобелев“ №19 и ул. “Ген. Скобелев“ №21.

Възраженията са разгледани на ОЕСУТ, Протокол №16 от 14.10.2021 г., точка девета, като възраженията не се уважават, тъй като са по целесъобразност, а не по законосъобразност.

Във връзка с изменение плана за регулация на някои улици – част от ул. “Ал. Стамболийски“, част от ул. “Хр. Ботев“, част от ул. “Москва“ и ул. “Кенали“ е направено изменение и уличната регулация затварящи кварталите по съществуващите поземлени имоти - премахва се предвиждането за разширение на улиците чрез отчуждаване. Проектът е съобразен с Общия устройствен план на гр. Казанлък и е отразен сервитута на БДЖ, като промяната е направена и спрямо пътните възли по бул. “Никола Петков“, ул. “Кенали“ и ул. “Софроний Врачански“.

Направен е анализ на габаритите на улицата във връзка с промяната и е установено, че не са в противоречие с комуникационно – транспортния план на гр. Казанлък. За ул. “Ген. Драгомиров“, ул. “Капрони“ и бул. “Никола Петков“ се запазва съществуващата улична регулация. Съгласно действащия план за регулация и застрояване, одобрен със Заповед №РД-02-14-192 от 1987 г. се премахват отчуждаванията на големи части от частни имоти за вътрешна улична регулация /тупик/, предвидени към годините за комплексно жилищно строителство. Променени са и участъци от уличната регулация, които са проектирани преди ясна кадастрална основа. Настъпилите значителни промени в икономическото развитие на страната след 1990 г. не позволява прокарването на комуникации, които в значителна са и обезсмислени и които засягат годен сграден фонд.

В централната градска част поради големия недостиг на паркоместа за живущите там и посещаващите същата и във връзка с актуализиране на плана за организация на движението на гр. Казанлък се предвиждат нови паркинги и паркоместа в централната градска част във вътрешно кварталните пространства.“

 

В хода на дебата бе поставено на гласуване предложение от Цветан Шиков, в качеството си на председател на Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и транспорт, а именно: „В проекта за решение да се добавят нова т.3 със следния текст: „Улицата разположена между о.т. 9600 и о.т. 9601 вместо с ширина 4.40 м, да бъде увеличена на 5.00 м.“ и нова т.4 със следния текст: „Възлага на Кмета на община Казанлък, да възложи на проектанта да нанесе гласуваните промени.“

Общинските съветници подкрепиха предложението.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 ЗУТ, вр. с чл.136, ал.1 от ЗУТ,

Р Е Ш И:

 

1. Одобрява изменение на план за улична регулация (ПУР) и на поземлени имоти за обекти на публична собственост /ПУР/ по чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ на част от „Централна градска част“ и част от кв. “Новенски“ в гр. Казанлък и следващите изменения към тях с обща площ 1 910 дка, затворени от ул. “Москва“, ул. “Софроний Врачански“, ул. “Кенали“, бул. “Никола Петков“, ул. “Капрони“, ул. “Генерал Драгомиров“ и ул. “Александър Стамболийски“.

2. Одобрява изменение на план за регулация на части от квартали 15, 31, 44, 131, 132, 143, 164, 188, 198, 199, 201, 214, 229, 234, 235, 236, 254, 261-266, 268 и кръстовище между ул. “Христо Ботев, ул. “Македония“ и ул. “Сливница“ по плана на Казанлък.

 

3. Улицата разположена между о.т. 9600 и о.т. 9601 вместо с ширина 4.40 м, да бъде увеличена на 5.00 м.

4. Възлага на Кмета на община Казанлък, да възложи на проектанта да нанесе гласуваните промени.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „За” 26.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 22/12/2021 г.